Sök stipendium

Det finns flera olika stipendier och uppsatstävlingar som du som student kan söka eller delta i. En del är lokala för Högskolan i Skövde och andra kan sökas av fler. Vad som gäller för respektive stipendium eller tävling framgår av texten eller de länkade dokumenten.

Stipendier, aktuella att söka

Återkommande stipendier, ej sökbara nu

Information om stipendierna

Läs mer om stipendierna, hur länge de går att söka och få länkar till anmälningsformulär eller blanketter.

Anders Walls stipendium till Svenska Handelskammaren i Shanghai 2019

Anders Walls stiftelse delar sedan 2008 ut ett årligt stipendium till en ung, kreativ affärsbegåvning för tolv månaders tjänstgöring vid Svenska Handelskammaren i Kina med placering på kontoret i Shanghai.

Du bör ha avslutat en universitets- eller högskoleutbildning, gärna med inriktning mot ekonomi, marknadsföring eller kommunikation och gärna visat prov på entreprenörsanda.

Ansökan består av CV, personligt brev på max en A4-sida och även ett arbetsprov på bestämt tema, ämnat för publicering på LinkedIn.

För mer information, vänligen kontakta Emma Lindgren, Shanghai Office Manager på Handelskammaren i Kina, emma@swedcham.cn eller nuvarande Anders Wall-stipendiat, Carl Johansson på carl@swedishchamber.com.cn.

Stipendiesumman uppgår till 200.000 kronor och tillträde sker i april 2019.
Sista ansökningsdag
: 2 november, 2018. Utvalda kandidater intervjuas 13 november 2018.
Läs mer om Anders Walls stipendium och hur du söker det (pdf)

Queen Silvia Nursing Award

Queen Silvia Nursing Award är ett stipendium för sjuksköterskestudenter, du kan ansöka om du är inskriven på ett svenskt lärosäte och studerar på grundnivå eller specialistnivå. Stipendiet kan endast sökas enskild, ej som grupp.

Queen Silvia Nursing Award instiftades 2013 av Swedish Care international som en gåva till H.M. Drottning Silvia i samband med Drottningens födelsedag. Stipendiet delas ut årligen och finns nu i Sverige, Finland, Polen och Tyskland.

Den student som tilldelas Queen Silvia Nursing Award erhåller 50 000 kronor samt ett internship under minst 6 månader. Internshipet genomförs i Sverige samt andra länder, med syftet att ge studenten ett så värdefullt år som möjligt med flera olika givande erfarenheter och lärdomar.

Sista ansökningsdag: 16 november 2018.
Läs mer om Queen Silvia Nursing Award och hur du söker

Klimatstipendium

Yta.se delar ut ett stipendium om 10 000kr för uppsats/projekt som behandlar hållbarhet inom fastighetsbranschen.

Sista ansökningsdag: 15 december 2018.
Läs mer och ansök om Klimatstipendiet på yta.se

Jubileumsstipendium för uppsats inom ekonomiområdet, Foder & Spannmål

Ett årligt stipendium som tilldelas en examensuppsats i ekonomi på magister/-masternivå. Idén bakom inrättandet var och är att uppmärksamma och sätta tydligare fokus på ekonomiska faktorer med relevans för livsmedelsproduktion och livsmedelshandel. Ett nominerat arbete behöver således inte direkt handla om jordbruks- eller livsmedelsfrågor, men ha relevans för företag
inom sektorn. Såväl examinatorer som handledare och författare kan nominera uppsatser.

Uppsatsen ska vara publicerad och godkänd under perioden 171101-181031.
Sista nomineringsdag är 21 december 2018.
Läs mer om Foder & Spannmåls stipendium, nominering och regler

Stipendium för uppsats inom logistikområdet, Plan

Plan utser årligen "Bästa examensarbete inom logistik". Stipendiet är öppet för studerande vid universitet och högskolor i samband med kandidat- och magisteruppsatser samt för examensarbeten inom logistikområdet. Bedömningarna baseras på arbetets tillämpbarhet i praktisk verksamhet eller teoretiskt bidrag, nyhetsvärde, originalitet, metodtillämpning med mera.

Ansökan tillsammans med uppsatsen i pdf-format skickas till exjobb@plan.se senast 31 december varje år. Stipendiet tillkännages och delas ut i april.

Prissumman är 10 000 kronor.
Sista ansökningsdag är den 31 december 2018.
Läs mer om Plans stipendium och hur du gör ansökan

Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen - doktorander

Stiftelsens styrelse har beslutat utdela högst 1 200 000 kr i stipendier för ovanstående ändamål till doktorander vid ovanstående universitet och högskolor. De doktorander som kan söka årets stipendier skall ha slutbetyg från gymnasium i f .d Göteborgs och Bohus län.

Det finns ingen begränsning i fråga om vilket ämnesområde doktorandstudierna bedrivs. Beslut om stipendierna tas vid styrelsens vårsammanträde.

Sista ansökningsdag 31 december 2018
Läs mer och ansök via www.hvitfeldtskastiftelsen.se.

Consectors ekonomistipendium

Ska du skriva kandidat- eller masteruppsats? Då har du chansen att ansöka om Consectors ekonomistipendium. Studenter kan ansöka om finansiering av resor, litteratur, att samla eller köpa in kvantitativ data eller andra aspekter som möjliggör en uppsats av bra kvalitet.

Bedömningsgrunder:

  • Hur väl uppsatsen berör bank- och finansbranschen, arbetsmarknaden, företag och privatpersoner.
  • Ämnets relevans i dagens samhälle.
  • Hur genomtänkt och välplanerad forskningsstrategin är. Hur du tänkt gå tillväga samt varför du behöver ekonomiskt stöd för att genomföra ditt projekt.

Ansökan:
Skriv en text på 500-1000 ord med en problembeskrivning, diskussion, hur du ska gå tillväga för att lösa problemet samt vilka resurser du kommer att behöva. Bifoga Bevis av studier på högskola eller universitet.

Skicka in ansökan med personnummer, kontaktuppgifter, utbildning och skola via e-post till pontus.holgersson@consector.se. Forskning som får stipendium publiceras på Consectors hemsida.
Prissumman är 10 000 kronor. 
Sista ansökningsdag är den 20 Januari 2019.

Uppsatstävling "Nytt&Nyttigt" om innovation

Förmågan att tänka nytt, och att omvandla idéerna till något nyttigt för samhället, är centralt för en hållbar tillväxt. Därför startade Vinnova och ESBRI läsåret 2009-2010 Nytt&Nyttigt – en uppsatstävling på temat innovation, kommersialisering och nyttiggörande. Var med och tävla om resestipendier. Tävlingen är öppen för uppsatser/examensarbeten som är framlagda vid svenska högskolor och universitet under läsåret 2018-2019. Det grundläggande kravet för att delta är att uppsatsen har stark koppling till temat innovation och kommersialisering/nyttiggörande.

De tre bästa uppsatserna erhåller resestipendier à 30 000, 20 000 respektive 15 000 kronor.
Sista svarsdatum är 27 juni 2019. 
Läs mer om Nytt&Nyttigt och hur du delta i tävlingen

Information om återkommande stipendier som inte är sökbara nu

Stiftelsen Gösta Svenssons minne - stipendium

Gösta Svensson, avliden 2009-01-17, har genom sin sista vilja och testamente, efter att sedan viss kvarlåtenskap fördelats enligt särskild fördelning, avsatt den kvarvarande behållningen till fonden Gösta Svensson minne enligt till testamentet bilagda önskemål.

Enligt Gösta Svenssons sista vilja och testamente är fondens ändamål att ge ekonomiskt stöd till 1-3 studenter eller f d studenter, som studerar eller redan erhållit legitimation vid Hälsohögskolan Väst, Skövde.

10% av stiftelsens kapital samt föregående års avkastning, ca 130 000 kr för 2013 års utdelning går till 1-3 stipendier. Under 2014 valde stipendienämnden att inte göra någon utdelning. Under 2015 delades 200 000 kr ut, 2016 var summan 120 000 kr och för 2017 delades 110 000 kr ut.
Sista datum för ansökan: 29 mars 2018. 

Läs mer och ansök här om stipendium ur Stiftelsen Gösta Svensson minne

Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde

Härmed utlyses ett av Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde för ansökan 2018. Stipendiesumman är på 25 000 kronor.

Stipendiet ska utgå i form av resebidrag och avser studenter som bedriver eller nyss har bedrivit forskning på avancerad nivå inom naturvetenskaplig eller teknisk inriktning.
Sista datum för ansökan: 29 mars 2018. 

Läs mer och ansök om Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde

Högskolans resestipendium av år 1990

Högskolan i Skövde har instiftat ett resestipendium, i form av ett resebidrag, till en student inom grundutbildningen vid Högskolan i Skövde, som särskilt har utmärkt sig i sina studier. Stipendiet benämns "Högskolans resestipendium av å 1990".

Stipendiesumman utgör 25 000 kronor för år 2018.
Sista datum för ansökan: 29 mars 2018. 

Läs mer och ansök här om Högskolans resestipendium av år 1990

Mångfaldsstipendium

Högskolans mångfaldsstipendium utlyses årligen och tilldelas ett examensarbete på grundnivå (lägst fördjupningsnivå G2E) eller avancerad nivå som särskilt utmärker sig på temat mångfald.

Temat mångfald kan innefatta många olika aspekter men särskilt uppmärksammas ämnesområden som kopplas till etnicitet, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, ålder samt funktionsnedsättning.

Mångfaldsstipendiet delas inte ut under 2018. Det eftersom en intern omorganisation för stipendiet pågår vid Högskolan i Skövde. 

Hedvig och Victor Renströms Stiftelse

Studerande vid Högskolan i Skövde har möjlighet att söka utbildningsstipendium från Hedvig och Victor Renströms stiftelse.
Stipendium kan endast tilldelas studerande som är född eller bosatt i förutvarande Skaraborgs län och som företrädesvis inte själv kan antas kunna finansiera studierna. Ansökan kan ske från och med årskurs 2.

Frågor kan ställas till stiftelsens stipendieansvarige: Claes Bengtsson, telefon 0705-510747.

Sista ansökningsdag är den 10 oktober.
Ansökningsblankett för stipendium ur Hedvig och Victor Renströms stiftelse

Minor Field Studies

Minor Fields Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendium som kan sökas av studenter som vill göra examensarbete på grund- eller avancerad nivå i ett utvecklingsland. Stipendiet (för 2017) var på 27 000 kr och går till för att stödfinansiera resan till landet samt uppehälle under insamling av material till sin uppsats. För att vara behörig sökande ska man bedriva fältstudier i ett utvecklingsland under minst åtta veckor. 
Sista datum föransökan: 15 oktober 2018

Läs mer om MFS-stipendium

 

Kontakt

Susanne Ekhäll
susanne.ekhall@his.se
Telefon: 0500-448141