Sök stipendium

Det finns flera olika stipendier och uppsatstävlingar som du som student kan söka eller delta i. En del är lokala för Högskolan i Skövde och andra kan sökas av fler. Vad som gäller för respektive stipendium eller tävling framgår av texten eller de länkade dokumenten.

Stipendier, aktuella att söka

Återkommande stipendier, ej sökbara nu

Information om stipendierna

Läs mer om stipendierna, hur länge de går att söka och få länkar till anmälningsformulär eller blanketter.

Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen

Universitets - och högskolestipendium kan tilldelas studerande, som:

  • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län
  • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasium inom stiftet
  • är mindre bemedlad
  • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier

Endast studerande som klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och som har för avsikt att examineras vid statlig universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers Tekniska Högskola kan komma ifråga för stipendium. Alla poäng medräknas oavsett vilka byten av kurser och linjer som skett.

Stipendium kan endast erhållas en gång.

Stipendierna delas ut av Stiftelsens styrelse efter förslag från berörda universitet och högskolor eller den organisation dessa bestämmer. För läsåret 2018/2019 bedöms totalt lägst 120 stipendier att delas ut. Stipendiet är på 10 000 kr och delas ut under höstterminen.

Sista ansökningsdag är 9 oktober 2018. Ansökan skickas till Susanne Ekhäll, Rektors kansli, Högskolan i Skövde, Box 408, 541 28 Skövde.

Mer information om Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsens stipendium (pdf)
Ansökningsblankett Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsens stipendium (pdf) 

Konsumentverkets uppsatstävling för studenter

Tre uppsatser, på kandidat-, magister- eller masternivå, för dela på 50 000kr. Uppsatserna ska handla om konsumtion och vara relevanta för Konsumentverket och konsumentpolitiken. I uppsatstävlingen för 2018 ser vi gärna bidrag som belyser

  • mäns och kvinnors olika förutsättningar som konsumenter,
  • vilka konsekvenser användning av individdata på internet får för konsumenterna, exempelvis i form av nya former av marknadsföring
  • olika aspekter av miljömässigt hållbar konsumtion ur individ- eller samhällsperspektiv

Sista ansökningsdag: 30 augusti 2018
Läs mer om tävlingen på Konsumentverket.se

Stipendiet för innovativa idéer för e-böcker och ljudböcker

Nextorys vision är att alla ska ha tillgång till alla världens böcker i form av e-böcker och ljudböcker. Vi vill att alla ska kunna läsa genom att få tillgång till ett digitalt bibliotek av e-böcker och ljudböcker. Därför kan du som student få ett stipendium på 15 000 kr.

För att kunna tilldelas stipendiet ska du skriva en uppsats på 1 500–2 000 ord i en och samma uppsats om hur digitaliseringen och böcker kan kombineras för att öka läsandet i Sverige. Stipendiet är öppet att söka för alla som är registrerade vid ett universitet eller högskola i Sverige för vårterminen eller höstterminen 2018 och är bosatt i Sverige.
Sista ansökningsdag: 31 augusti 2018 kl. 23:59

Läs mer om stipendiet och ansökan på nextory.se

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

Stiftelsen utlyser tre stipendier på vardera 3000:- till uppsatsskrivare på C-nivå (kandidat) som bidragit till kunskap inom de områden i Segerstedts anda som stiftelsen främjar: demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet, civilkurage. Uppsatserna som kan komma ifråga för stipendiet kan vara skrivna inom flera olika vetenskapsområden.
Sista ansökningsdag: 1 september 2018

Läs mer om stipendiet från Stiftelsen Torgny Segerstedts minne och hur du söker (pdf)

Promisepriset 2018

Stipendium instiftat av Branschföreningen Promise, för bästa examensarbete inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier.

Promisepriset har instiftats i syfte att stimulera utveckling inom e-learning och interaktiva medier bland studenter, lärare och företag. Examensarbete av hög kvalitet får den uppmärksamhet de förtjänar.

Promisepriset, 10 000 kr för bästa examensarbete/uppsats, delas ut under senare delen av hösten. Tävlingen är öppen för studenter som under det senaste läsåret har presterat ett examensarbete eller en uppsats av hög kvalitet, med anknytning till kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier. 
Sista ansökningsdag: 30 september 2018 (OBS! Förlängd ansökningsperiod).

Läs mer om Promisepriset och ansökan (pdf)

Hedvig och Victor Renströms Stiftelse

Studerande vid Högskolan i Skövde har möjlighet att söka utbildningsstipendium från Hedvig och Victor Renströms stiftelse.
Stipendium kan endast tilldelas studerande som är född eller bosatt i förutvarande Skaraborgs län och som företrädesvis inte själv kan antas kunna finansiera studierna. Ansökan kan ske från och med årskurs 2.

Frågor kan ställas till stiftelsens stipendieansvarige: Claes Bengtsson, telefon 0705-510747.

Sista ansökningsdag är den 10 oktober.
Ansökningsblankett för stipendium ur Hedvig och Victor Renströms stiftelse

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse delar en gång per år ut studiestipendier till unga studerande kvinnor. Sökande ska vid ansökningstillfället vara högst 35 år och heltidsstuderande (undantag sjukskrivning eller liknande som lett till att studierna tillfälligt och ofrivilligt avbrutits).

Sökande ska minst ha påbörjat tredje utbildningsåret på en (och samma) eftergymnasiala utbildning och därmed ha klarat motsvarande 120 högskolepoäng vid höstterminens början, alternativt genomfört halva utbildningen ifall den är två- eller treårig.
Sista ansökningsadag är 15 oktober 2018. 
Läs mer om stipendiet och ansökan. 

Stipendium till Anna Wedholms minne

Sundsvallskretsen och Örnsköldsvikskretsen av Fredrika Bremer Förbundet verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män. Stipendiet riktar sig, bland annat, till:

- Personer som har anknytning till Västernorrlands län och som bedriver eller står i begrepp att bedriva studier, vetenskapligt arbete eller forskning, som kan belysa eller sprida fakta om förhållanden som rör jämställdhet mellan kvinnor och män och därmed sammanhängande frågor.

- Personer med sådan anknytning i yrke som vanligtvis domineras av det andra könet.
Sista ansökningsdag är 15 oktober 2018.
Läs mer om stipendiet och ansökan.

Minor Field Studies

Minor Fields Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendium som kan sökas av studenter som vill göra examensarbete på grund- eller avancerad nivå i ett utvecklingsland. Stipendiet (för 2017) var på 27 000 kr och går till för att stödfinansiera resan till landet samt uppehälle under insamling av material till sin uppsats. För att vara behörig sökande ska man bedriva fältstudier i ett utvecklingsland under minst åtta veckor. 
Sista datum föransökan: 15 oktober 2018

Läs mer om MFS-stipendium

Queen Silvia Nursing Award

Queen Silvia Nursing Award är ett stipendium för sjuksköterskestudenter, du kan ansöka om du är inskriven på ett svenskt lärosäte och studerar på grundnivå eller specialistnivå. Stipendiet kan endast sökas enskild, ej som grupp.

Queen Silvia Nursing Award instiftades 2013 av Swedish Care international som en gåva till H.M. Drottning Silvia i samband med Drottningens födelsedag. Stipendiet delas ut årligen och finns nu i Sverige, Finland, Polen och Tyskland.

Den student som tilldelas Queen Silvia Nursing Award erhåller 50 000 kronor samt ett internship under minst 6 månader. Internshipet genomförs i Sverige samt andra länder, med syftet att ge studenten ett så värdefullt år som möjligt med flera olika givande erfarenheter och lärdomar.
Sista ansökningsdag: 16 november 2018.

Läs mer och ansök här.

Klimatstipendium

Yta.se delar ut ett stipendium om 10 000kr för uppsats/projekt som behandlar hållbarhet inom fastighetsbranschen.
Sista ansökningsdag: 15 december 2018.

Läs mer och ansök om Klimatstipendiet på yta.se

 

Stiftelsen Gösta Svenssons minne - stipendium

Gösta Svensson, avliden 2009-01-17, har genom sin sista vilja och testamente, efter att sedan viss kvarlåtenskap fördelats enligt särskild fördelning, avsatt den kvarvarande behållningen till fonden Gösta Svensson minne enligt till testamentet bilagda önskemål.

Enligt Gösta Svenssons sista vilja och testamente är fondens ändamål att ge ekonomiskt stöd till 1-3 studenter eller f d studenter, som studerar eller redan erhållit legitimation vid Hälsohögskolan Väst, Skövde.

10% av stiftelsens kapital samt föregående års avkastning, ca 130 000 kr för 2013 års utdelning går till 1-3 stipendier. Under 2014 valde stipendienämnden att inte göra någon utdelning. Under 2015 delades 200 000 kr ut, 2016 var summan 120 000 kr och för 2017 delades 110 000 kr ut.
Sista datum för ansökan: 29 mars 2018. 

Läs mer och ansök här om stipendium ur Stiftelsen Gösta Svensson minne

Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde

Härmed utlyses ett av Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde för ansökan 2018. Stipendiesumman är på 25 000 kronor.

Stipendiet ska utgå i form av resebidrag och avser studenter som bedriver eller nyss har bedrivit forskning på avancerad nivå inom naturvetenskaplig eller teknisk inriktning.
Sista datum för ansökan: 29 mars 2018. 

Läs mer och ansök om Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde

Högskolans resestipendium av år 1990

Högskolan i Skövde har instiftat ett resestipendium, i form av ett resebidrag, till en student inom grundutbildningen vid Högskolan i Skövde, som särskilt har utmärkt sig i sina studier. Stipendiet benämns "Högskolans resestipendium av å 1990".

Stipendiesumman utgör 25 000 kronor för år 2018.
Sista datum för ansökan: 29 mars 2018. 

Läs mer och ansök här om Högskolans resestipendium av år 1990

Mångfaldsstipendium

Högskolans mångfaldsstipendium utlyses årligen och tilldelas ett examensarbete på grundnivå (lägst fördjupningsnivå G2E) eller avancerad nivå som särskilt utmärker sig på temat mångfald.

Temat mångfald kan innefatta många olika aspekter men särskilt uppmärksammas ämnesområden som kopplas till etnicitet, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, ålder samt funktionsnedsättning.

Mångfaldsstipendiet delas inte ut under 2018. Det eftersom en intern omorganisation för stipendiet pågår vid Högskolan i Skövde. 

 

Kontakt

Susanne Ekhäll
susanne.ekhall@his.se
Telefon: 0500-448141