Sök stipendium

Det finns flera olika stipendier som du som student kan söka. En del är lokala för Högskolan i Skövde och andra kan sökas av fler. Vad som gäller för respektive stipendie framgår av texten eller de länkade dokumenten.

Stipendier presenterade på denna sida

Hvitfeldtska stiftelsen

Avser stipendier till forskningsprojekt/resor till doktorander. Stiftelsens styrelse har beslutat utdela högst 900 000 kr i stipendier för ovanstående ändamål till doktorander vid Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst. De doktorander som kan söka årets stipendier skall ha slutbetyg från gymnasium i f .d Göteborgs och Bohus län.

Ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda senast 2014-12-31.

Läs mer om hur man söker stipendier hos Hvitfeldska stiftelsen.

Sparbanksstiftelsen Alfa

Sparbanksstiftelsen Alfa har under de senaste åren bland annat gett bidrag till stipendier ur Sparbanksstiftelsen Alfas internationella stipendiefond. Dessa stipendier utlyses även detta år.
Läs mer om Alfas stipendium

Stiftelsen Gösta Svenssons minne - stipendium

Gösta Svensson, avliden 2009-01-17, har genom sin sista vilja och testamente, efter att sedan viss kvarlåtenskap fördelats enligt särskild fördelning, avsatt den kvarvarande behållningen till fonden Gösta Svensson minne enligt till testamentet bilagda önskemål.

Enligt Gösta Svenssons sista vilja och testamente är fondens ändamål att ge ekonomiskt stöd till 1-3 studenter eller f d studenter, som studerar eller redan erhållit legitimation vid Hälsohögskolan Väst, Skövde.
10% av stiftelsens kapital samt föregående års avkastning, ca 130 000 kr för 2014 års utdelning går till 1-3 stipendier.
Läs mer om Gösta Svenssons minne - stipendium

Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde 2014

Härmed utlyses ett av Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde för ansökan 2013. Stipendiesumman är på 25 000 kronor.

Stipendiet ska utgå i form av resebidrag och avser studenter som bedriver eller nyss har bedrivit forskning på avancerad nivå inom naturvetenskaplig eller teknisk inriktning.
Läs mer om Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde

Högskolans resestipendium av år 1990

Högskolan i Skövde har instiftat ett resestipendium, i form av ett resebidrag, till en student inom grundutbildningen vid Högskolan i Skövde, som särskilt har utmärkt sig i sina studier. Stipendiet benämns "Högskolans resestipendium av år 1990".

Stipendiesumman utgör 21 500 kronor för år 2014.
Läs mer om Högskolans resestipendium av år 1990

Minor Field Studies

Minor Fields Studies, MFS, är ett SIDA-finansierat stipendium som kan sökas av studenter som vill göra examensarbete på grund- eller avancerad nivå i ett utvecklingsland. Stipendiet är på 25 000 kr och är till för att stödfinansiera resan till landet samt uppehälle under insamling av material till sin uppsats. För att vara behörig sökande ska man bedriva fältstudier i ett utvecklingsland under minst åtta veckor.
Läs mer om MFS-stipendium
Minor Field Studies

Mångfaldsstipendium 2014

Högskolans mångfaldsstipendium utlyses årligen och tilldelas ett examensarbete på grundnivå (lägst fördjupningsnivå G2E) eller avancerad nivå som särskilt utmärker sig på temat mångfald.

Temat mångfald kan innefatta många olika aspekter men särskilt uppmärksammas ämnesområden som kopplas till etnicitet, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, ålder samt funktionshinder.

Mångfaldsstipendiet för 2014 kan alltså sökas av studenter som utfört sitt examensarbete under läsåret 2013 - 14. Uppsatsen skickas in till Registrator, Högskolan i Skövde, Box 408 541 28 Skövde. Ansökningarna ska vara Högskolan i Skövde tillhanda senast den 15 september 2014.

Högskolans mångfaldsstipendium utlyses årligen. Vilka kriterier som gäller, hur du ska söka och de tidigare årens vinnare hittar du här

Tidaholms Sparbanks utbildningsstipendier

Tidaholms Sparbank utlyser utbildningsstipendier årligen. Ett stipendium till studerande vid högskola utdelas med 10.000 kronor. Två stipendier till studerande vid gymnasieskola utdelas med 5.000 kronor per stipendium. Utbildningsstipendierna skall tilldelas studerande som på ett förtjänstfullt sätt bedriver sina studier inom högskolan respektive gymnasieskolan.

Stipendiat bör vara mantalsskriven i eller ha annan anknytning till Tidaholms Sparbanks verksamhetsområde (Tidaholm, Mullsjö och Brandstorp).Sparbankens styrelse utser stipendiaterna under april månad och styrelsen är ej bunden av inkomna förslag.
Mer om stipendiet och när du senast ska ansöka.

Franke-stipendiet

Franke-stipendiet, som är 50 000 kr, tilldelas en student på kandidat-, master-, eller forskarnivå som utmärkt sig genom särskilda insatser och starkt engagemang för en förbättrad utbildning/fördjupad bildning inom högskolan.

Förslag med motivering och bakgrundsmaterial bör vara Stiftelsen Längmanska kulturfonden tillhanda senast 15 februari 2014.
Mer om stipendiet och hur du ansöker hittar du här.

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium

SWEA, Swedish Women's Educational Association, Inc., har glädjen att för artonde gången utlysa ett stipendium om USD 10,000 för studier av interkulturella relationer.

Läs mer om Agneta och Gunnar Nilssons stipendium.

 

 

Kontakt

Susanne Ekhäll
susanne.ekhall@his.se
Telefon: 0500-448141