Pedagogiska stödinsatser

En student men även forskarstuderande med funktionsnedsättning, kan få särskilt pedagogiskt stöd i studiesituationen. Det innebär att Högskolan, genom olika insatser och åtgärder, stödjer studenten i syfte att kompensera begränsningar av funktionsförmågan.

Nedan följer en kort beskrivning av de vanligaste pedagogiska stödinsatserna. Stöden rekommenderas utifrån studentens behov, därför kan studenter ha olika stöd. En student kan ha fler än ett stöd. Stödinsatserna är kostnadsfria för studenten.

 • Kurslitteratur på anpassat medium – Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, producerar översättningar av kurslitteratur till talbok, e-text eller punktskrift. Du behöver ett låne-id som berättigar till lån hos MTM. Kontakta Högskolebiblioteket
 • Anpassning vid skriftlig tentamen – vid behov finns möjlighet att få förlängd tentamenstid, sitta i mindre grupp eller använda dator. Ibland kan även alternativa examinationsformer rekommenderas, exempelvis muntlig tentamen eller uppdelning av tentor. Alternativa examensformer sker alltid i samråd med samordnaren och examinator. Ytterst beslutar examinator om examinationsformen.
 • Anteckningshjälp – om du inte själv kan anteckna under föreläsningar eller andra undervisningstillfällen kan en kurskamrat ta på sig uppgiften att dela med sig av sina anteckningar mot en mindre ersättning.
 • Mentor – vid behov kan du få en mentor som till exempel kan hjälpa dig att komma i gång med studierna och hjälpa dig att strukturera och planera och följa upp dina studier. Mentorn är oftast en annan student.
 • Teckenspråkstolk – kontakta samordnaren i mycket god tid före utbildningens början men senast i samband med anmälan till utbildningen om du behöver teckenspråkstolk. Anvisningar för teckenspråkstolkning för döva och hörselskadade studenter
 • Resursrum – i Högskolebiblioteket rum BIB201 finns ett resursrum utrustat med två datorer med anpassade programvaror som underlättar för studenter med dyslexi. Kontakta samordnaren om du vill ha tillgång till rummet. Kort beskrivning av programmen:
  • Stava Rex - rättstavningskontroll och grammatikstöd på svenska
  • ViTal - lässtödprogram med inbyggd talsyntes
  • ViTex - gör allt i ett steg, skannar, tolkar till text (OCR) och läser med talsyntes
  • Gustavas Ordböcker - programvara för elektronisk sökning i svenska och engelska ordböcker från Gustavas förlag.

Fler stödåtgärder och hjälpmedel för studenter med funktionsnedsättning finns att läsa om på Funka-guiden (öppnas i nytt fönster)

 

Kontakt

Virpi Westin

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

virpi.westin@his.se

Telefon: 0500-44 80 96

Telefontider: Måndag och torsdag 10.15-12.00

Porträttbild Virpi Westin