Begrepp och definitioner

Begrepp och definitioner enligt Diskrimineringslagens 1 kap 4 §.

Direkt diskriminering

Direkt diskriminering att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnande har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Indirekt diskriminering

Indirekt diskriminering att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer som tillhör någon av diskrimineringsgrunderna.

Trakasserier

Trakasserier: ett uppträdande som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna och som kränker någons värdighet.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Instruktioner att diskriminera

Instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon.

Bristande tillgänglighet

Bristande tillgänglighet: betyder att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning (gäller från och med 1 januari 2015).

Etnisk tillhörighet

Etnisk tillhörighet: att någon tillhör en grupp av personer som har samma hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse.

Sexuell läggning

Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.

Könsidentitet 

Könsidentitet: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.

Funktionsnedsättning 

Funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

 

Diskrimineringslagen i sin helhet

Kontakt

Lena Wikström
Samordnare/Studentkurator 
Lika villkor för studenter
lena.wikstrom@his.se
Telefon: 0500-448147