Om du blivit trakasserad eller diskriminerad

Om inte trakasserierna upphör efter att du sagt ifrån till trakasseraren bör du vända dig till lärare, prefekt, studievägledare med inriktning mot lika villkor, Studenthälsan eller Studentkåren. Det är viktigt att Högskolan i ett tidigt skede får reda på vad som hänt så att trakasserierna eller diskrimineringen kan upphöra så snabbt som möjligt!

Det är alltid du som avgör om uppträdandet är kränkande eller inte.

Gör så här

Tveka aldrig att kontakta någon anställd om du känner dig utsatt! Skulle du som student uppleva att någon kränker dig uppmanar vi dig att aktivt försöka göra något åt situationen. Som stöd kan du ha nedanstående punkter:

 • Säg ifrån! Konfrontera personen direkt.
 • Kom ihåg att det inte är ditt fel! Om du har svårt att säga ifrån muntligt, så skriv ett brev. Ange där vad som har hänt, hur du upplever det och att du vill att personen ska upphöra med kränkningen. Behåll en kopia av brevet och skicka det rekommenderat med mottagningsbevis.
 • Skriv ner vad som hänt, så att du lättare kan bearbeta och dokumentera det inträffade. Anteckna datum, klockslag, eventuella vittnen, vad den som trakasserar eller diskriminerar dig sade och gjorde, hur du kände dig och hur du reagerade. Agera så snabbt som möjligt.
 • Berätta för någon som du litar på vad som hänt. Hör efter om fler individer i din studiemiljö har blivit utsatta. Var särskilt uppmärksam på om den kränkande händelsen kan kopplas till kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religiös tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder.
 • Behöver du rådgivning och stöd, kontakta exempelvis program- eller kursansvarig, prefekt, studievägledare, Studenthälsan eller Studentkåren. Du har enligt Diskrimineringslagen rätt att kräva att åtgärder vidtas.
 • Anmäl det inträffade om du anser att händelsen bör utredas mer formellt. Du lämnar en muntlig eller skriftlig anmälan till rektorstudievägledare med inriktning mot likabehandling eller någon annan anställd som vidarebefordrar din anmälan. Lämnar du en muntlig anmälan måste den nedtecknas av anställd och godkännas av dig.

Du kan även välja att göra en anmälan direkt till Diskrimineringsombudsmannen, som är den myndighet som ska se till att lagen följs.

Det här händer vid en formell anmälan

Målsättningen är att alltid snabbt och konfidentiellt se till att trakasserierna eller diskrimineringen upphör. Under en eventuell utredning har du som student alltid rätt till en stödperson som ska vara ett stöd under hela utredningen. 

Så handlägger Högskolan ditt ärende

 1. När den skriftliga anmälan når rektor antingen direkt från dig som student, från studievägledare med inriktning mot likabehandling eller via diskrimineringsombudsmannen (DO), diarieför Högskolan ärendet. Anmälan blir därmed allmän handling och studentens namn blir offentligt. Resten av utredningen sker utan sekretessmässiga begränsningar.
 2. Alla omständigheter som kommer fram under utredningen ska kommuniceras med berörda parter, med möjlighet till egna yttranden.
 3. Om rättsliga åtgärder mot enskild bör man överväga att överlämna ärendet för handläggning i den ordning som gäller för disciplinnämnden. I andra fall kan berörd enhetschef eller rektor behöva vida följdåtgärder..
 4. Högskolan registrerar det slutgiltiga ställningstagandet och meddelar berörda personer.
 5. Om utredningen medför att man inte kan utesluta misstanke om brott gör man en polisanmälan. 

Vad kan du som studiekamrat göra?

 • Var uppmärksam på dina studiekamraters reaktioner.
 • Våga fråga om du undrar över någon händelse.
 • Lyssna när någon vill berätta vad han eller hon upplever.
  Ta dig den tid som krävs.
 • Utgå från den utsattes perspektiv och tag berättelsen på allvar.

För rådgivning eller stöd ta kontakt med studievägledare med inriktning mot lika villkor och funktionsnedsättning, Studenthälsan eller annan anställd på Högskolan.

 

Kontakt