Kommande nummer

Studiekulturer i högre utbildning - design av flexibla lärandemiljöer. Vol.11 Nr.1 2017

Temanumret undersöker det mångfasetterade begreppet studiekultur. Med tanke på att olika pedagogiska projekt vid svenska lärosäten syftar till utveckling av lärandemiljöer så avser följande temanummer att samla empiriska studier som beskriver och förklarar arbetet med att forma rum för lärande. Artikelbidragen kan med fördel inkludera studier på campus i dess fysiska miljö, eller helt nätbaserat i en virtuell miljö, men även som blandad form genom de båda lärandemiljöer vilken benämns som ”blended learning”. Lärandemiljöer kan sägas formas och omformas av både lärare och studenter som tillsammans deltar i dem och bidrar till att studiekulturer uppstår. I akademin ställs didaktiska frågor om på vilket sätt en konstruerad utbildnings- och/eller kursdesign kan inkludera användningen av digitala medier och som bidrar till att villkoren förändras till fördel för studenters lärande. Vari består då styrkorna i respektive lärandemiljö när det gäller att utveckla digital kompetens? Vi välkomnar artikelbidrag som belyser och problematiserar samtida pedagogiska koncept såsom ”flipped classroom” och ”active learning classroom”, men även andra pedagogiska modeller och metoder som möjliggör deltagande och interaktion mellan studenter och deras lärare. Det kan även handla om studier av spontant uppkomna mötesplatser i akademin, men även om implementering av såväl interiörer i fysiska undervisningssalar och tillägnandet av digitala verktyg som möjliggör en för både studenterna och lärarna önskvärd undervisning. Lärandemiljöer kan sägas formas och omformas av både lärare och studenter som tillsammans deltar i dem och bidrar till att studiekulturer uppstår. Lärandemiljöns övergripande idé kan handla om att bidra till studentens genomförande av högre studier, förberedelser inför yrkeslivet, och fortsatta studier som bidrar till studenters utveckling som samhällsmedborgare. Artikelbidragen kan belysa och problematisera aspekter såsom studiekulturers uppkomst och utveckling samt dess upprätthållande, för att diskuteras ur lärande- och studentperspektiv med utgångspunkt i design av lärandemiljöns utformning med möjlighet till flexibelt lärande. Slutligen kan artikelbidragen adressera aspekter som ökar betydelsen av en väl forskningsförankrad undervisning där lärare med goda ämneskunskaper kan visa på pedagogisk skicklighet och beprövad erfarenhet i sin lärargärning genom design av lärandemiljöer.

Läs mer

 

Temaredaktör:

Anita Kjellström, Fil.dr. i Pedagogik, arbetar som samordnare av den högskolepedagogiska enheten vid Högskolan i Skövde. Hon bedriver högskolepedagogisk utbildning och konsultation gällande utformning av olika lärandemiljöer med särskilt fokus på den virtuella miljöns betydelse för lärande. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med nätbaserat lärande som innebär kursdesign med stöd av skilda digitala verktyg. Hennes idéer uppstår i användning av virtuella mötesplatser som möjliggör skapandet och upprätthållandet av studiekulturer.

Kontakt:

utbildning-och-larande@his.se

avgående Huvudredaktör:
Urban Carlén, lektor, Högskolan i Skövde

Redaktionsråd:
Sara Irisdotter Aldenmyr, prof. Ped. arbete, Högskolan Dalarna,
Åsa Bartholdsson, docent Socialantropologi, Högskolan Dalarna,
Urban Carlén, lektor Pedagogik/ Tillämpad IT, Högskolan Väst
Magnus Dahstedt, prof. Socialt arbete, Linköpings univ.
Silvia Edling, docent Didaktik, Uppsala univ./ Högskolan i Gävle
Christian Helms Jørgensen, docent, Roskilde univ. Danmark
Anders Jakobsson
, prof. Pedagogik, Malmö Högskola
Ulrika Jepson Wigg, lektor Didaktik, Mälardalens högskola
Monica Johansson, lektor Pedagogik, Göteborgs univ.
Johan Liljestrand, lektor Didaktik, Högskolan i Gävle
Lisbeth Lundahl, prof. Ped.arbete, Umeå univ.
Ann-Marie Markström, docent, Ped.arbete. Linköping univ.
Maria Olson, bitr.prof. Pedagogik, prof. Ped.arbete,
Högskolan i Skövde/Högskolan Dalarna/Stockholms univ.
Kennert Orlenius, prof. Ped.arbete, Högskolan i Borås
Ninni Wahlström, prof. Pedagogik, Linnéuniversitetet

Ansvarig utgivare:
Susanne Gustavsson, lektor Pedagogik, Högskolan i Skövde