Detaljhandel och internationellt företagande (RIB)

Forskningen i Detaljhandel och internationellt företagande (Retaling and International Business, RIB) handlar om internationalisering, strategiska allianser och konsumenters val av olika köpkanaler.

SMEs (Small and Medium sized Enterprises) internationalisering studerar underleverantörer till bilindustrin i Skaraborg. En kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder tillämpas och de centrala begreppen är resurser, nätverk, anpassning, och konkurrenskraft. Syftet är att utveckla förståelse om internationaliseringens påverkan på konkurrenskraft. Den strategiska alliansforskningen studerar svenska företags verksamhet i östra och centrala Europa och tillämpar en longitudinell ansats. De centrala begreppen är motiv, lärande, resurser, lärande och prestation. Syftet är att utveckla en referensram om allianser. I detaljhandelprojektet studeras vilka faktorer som påverkar kundernas val av olika kanaler. Metoden är kvalitativ och de centrala begreppen är behov, medvetenhet, informationssökning, utvärdering av alternativ och inköpsbeslut. Syftet är att utveckla kunskap om interaktivitet mellan inköpsprocess och val av distributionskanaler.