Äldre och åldrande

Hälso- och sjukvårdspolitiken av idag är inriktad på att vård och omsorg av äldre, samt att vård i livets slutskede, ska bedrivas i det egna hemmet. Avancerad vård bedrivs såväl i öppen- som slutenvård. Detta är en stor utmaning för yrkesverksamma som arbetar med att upprätthålla och förbättra alla aspekter av livskvalitet, hälsa och välbefinnande.

Äldre par

Forskningsprojekten i denna grupp har två inriktningar: dels hälsofrämjande miljöer i vården och hemmet, och dels långvariga eller kritiska hälsoproblem.  Den miljö där vård och omsorg bedrivs bör främja hälsa och välbefinnande, självbestämmande, delaktighet och värna integritet. Den hälsofrämjande miljön innefattar inte bara den aktuella platsen, utan innefattar även vårdhandlingar, attityder, värderingar och de tankar och känslor som förmedlas. I den forskning som bedrivs i denna grupp ingår även existentiella dimensionen i livet, kunskap som är viktig för att stödja individens fysiska, mentala, emotionella och sociala erfarenheter av välbefinnande i olika sammanhang. Vidare är ett mål är att utveckla kunskap och förståelse för hälsa och välbefinnande hos människor med långvariga eller kritiska hälsoproblem.

 

Välbefinnande i senare delen av livet (LATEWELL)