ConSIRT - Consortium for Sterile Water Injections Research and Training

Syftet med detta samarbetsforum/konsortium är att vara en central mötesplats för information, klinisk träning och forskning om sterilvatteninjektioner (SWIs – Sterile Water Injections).

Sterilvatteninjektioner/sterila kvaddlar

Sterilvatteninjektioner tillämpades redan så tidigt som under 1980-talet som smärtlindringsmetod  i svensk förlossningsvård och har i flera studier blivit utvärderad i relation till smärtlindring mot förlossningssmärta de senaste 20 åren. Metoden är enkel; en mycket liten volym sterilt, denaturerat vatten injiceras antingen subkutant eller intrakutant på den plats smärtan upplevs. Vid intrakutana injektioner, bildas en liten upphöjning (kvaddel) vid injektionsplatsen, därav namnet sterila kvaddlar. Smärtlindrande effekt sker redan efter ett par minuter och behandlingen kan upprepas flera gånger. Under senare år, har metoden främst tillämpats vid ryggsmärtor vid barnafödande, men goda effekter har även setts vid tex kvarstående smärta vid whiplash-skada och vid njurstensmärta. 

Man vet dock ganska lite om de bakomliggande mekanismerna av sterilvatteninjektioner som resulterar i smärtlindring. Sterilvatten är en saltfri lösning och orsakar både irritation och mekanisk retning vid injicering under/i huden. En trolig förklaring är att de stimulerar kroppens egna smärtlindrande system. Det finns två möjliga teorier;  1) den sk “Grindteorin” där nervsignalen från smärtreceptorer inhiberas av något stimuli (SWI) och därmed inte når de centrum i hjärnan som ger upphov till varseblivning, eller 2) SWI stimulerar frisläppning av endorfiner, vilka är en del av DNIC-systemet (“Diffuse Noxious Inhibitory Control"). 

Läs mer om forskningsprojektet på engelska

  

   It only takes a drop of water 
           to relieve the pain

Drip of water

Medlemmar

Lena Mårtensson
Professor, University of Skövde
lena.martensson@his.se

Nigel Lee
Doctor of Philosophy, University of Queensland
nigel.lee@uq.edu.au

Ingrid Bergh
Professor, University of Skövde
ingrid.bergh@his.se

Sue Kildea
Professor, University of Queensland
s.kildea@uq.edu.au 

Eileen Hutton
Professor, McMaster University
huttone@mcmaster.ca

Sandra Karlsson
Senior lecturer in biomedicine, University of Skövde
sandra.karlsson@his.se

Dennis Larsson
Professor of Biomedicine, University of Skövde
dennis.larsson@his.se

Dan Lundh
Senior lecturer in Bioinformatics, University of Skövde
dan.lundh@his.se

Britt-Marie Gunnarsson
University of Skövde
britt-marie.gunnarsson@his.se