Deltagare Grand Prix 2018

Vem blir Skövdes bästa forskningspresentatör 2018? Forskar Grand Prix är Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare. De tävlande ska presentera sin forskning på ett så enkelt, inspirerande och pedagogiskt sätt som möjligt – på fyra minuter! Tävlingen pågår på flertalet orter runt om i Sverige under vetenskapsfestivalen ForskarFredag. En jury tillsammans med publiken utser sedan en vinnare som går vidare till finalen i Stockholm. Möt deltagarna på ForskarFredag Grand Prix i Skövde!

Reflektionsförmågans paradox:
- symbolen är något annat än sig själv.

Namn: Lars-Erik Berg
Titel: Professor emeritus i socialpsykologi

Lars-Erik Berg, professor emeritus i socialpsykologiReflektion är medvetet tänkande. Neurovetenskapen lokaliserar psykiska processer. Medvetandet kan inte lokaliseras; det är att resa i hjärnan. Det är fordonet och föraren under resan, inte hållplatserna. Neuro-vetare idag förundrar sig över detta. I socialpsykologin finns en tanke om att mitt medvetande har sin grund i andras interaktion med mig. Hjärnan behövs för att registrera och reagera. Men: utan umgänge med andra, inget medvetande. Neurovetenskapen av idag verkar ofta implicit stödja denna tanke. Symboliskt umgänge med andra skapar en distans mellan mig och världen, som ger mig en överblick över den, ovanifrån. Ur detta kommer Homo sapiens reflekterande förnuft. Utan socialiteten blir hon inte Homo Sapiens. Jag letar efter bl.a. neurovetenskapens behandling av dessa fenomen. Senast har jag försökt integrera sådan forskning i min bok Socialitetens psykologi (2018).

MikroRNA och cancer

Namn: Sanja JurcevicSanja
Titel: Adjunkt i molekylärbiologi

Cancer är samlingsnamn för cirka 200 olika sjukdomar. Sjukdomen beror troligen på fel som uppstår i generna. Felet gör att cellerna på en viss plats i kroppen blir skadade. De skadade celler klarar inte av att dela sig som de ska, utan istället bildar de cancerceller. Efter en tid bildas en klump av de celler och sådan klump kallas för cancer. Mikro-RNAs (miRNAs) är små icke-kodande RNA som är involverade i flera biologiska processer inklusive utveckling, celltillväxt och celldöd. Forskningen visar att miRNA har en stor inverkan på reglering av gener och man har uppskattat att så många som 60 % av alla mänskliga gener kan regleras av miRNA. Syftet med min forskning är att identifiera miRNA som är differentiellt uttryckta i cancer jämfört med friska vävnader. Dessa miRNA kan sedan användas för att utveckla en miRNA-panel som kan användas för klassificering och prognos av cancer, i syfte att bättre kunna förutsäga förloppet av sjukdomen och underlätta behandling. 

Livet i underlivet

Namn: Henrik Thilander
Titel: Adjunkt i molekylärbiologi

Bakterier kan orsaka hemska sjukdomar och samtidigt är vi beroende av bakterier för att leva ett friskt liv. I slidan finns mjölksyrabakterier som skapar en miljö som ger skydd mot andra bakterier men vad händer när denna miljö ändras och varför förändras den? Denna förändring kallas bakteriell vaginos och förutom obehag för kvinnan ökar även detta risken för att få andra sjukdomar. Om du är gravid kan bakteriell vaginos även leda till en förtidig förlossning. Mycket forskning återstår innan vi fullt förstår samspelet mellan bakterier och människor och då även hur vi kan behandla bakteriell vaginos på ett effektivt sätt.

Farorna med kunskap

Namn: Susanne Durst
Titel: Professor i företagsekonomi

Jag studerar och utvecklar kunskap om hur etablerade och nya företag och Susanne Durstorganisationer hanterar och utnyttjar kunskap i sin strävan efter att bibehålla konkurrenskraft genom att utveckla existerande och framtida affärsmöjligheter. Jag är särskilt intresserad av att studera riskerna med kunskap, eftersom kunskap är inte bara positivt utan kan också vara negativt (dvs. en risk). Jag tror att det är viktigt att förstå att kunskap inte bara är av värde. Om man till exempel tar digitaliseringen, då är det möjligt att vår nuvarande kunskap inte är tillräckligt för att hantera utmaningarna med digitaliseringsprocessen. Vi måste förstå situationen och förbereda oss så att vi kan fatta välunderbyggda beslut. 

Dataspel för hela världen?

Namn: Marcus Toftedahl
Titel: Adjunkt i MEB (media, estitik och berättande)

Många svenska dataspel blir storsäljare utomlands. Exemplen är många – Minecraft, Goat Simulator och Passpartout är några av dem. Men hur gör ett litet spelföretag, till exempel från Skövde, för att ens spel ska passa spelare i Kina eller Indien?

Marcus Toftedahl

Min forskning handlar om att dokumentera och förstå spelutvecklingsprocesser hos spelutvecklare med begränsade resurser, med ett speciellt fokus på hur man hanterar den globala spelmarknaden. Olika regioner har kulturella, tekniska och språkliga skillnader och allt detta måste en spelutvecklare ta hänsyn till – men hur? För att kunna forska kring detta har jag arbetat tillsammans med spelutvecklare i Sverige, Kina och Indien, både på plats och på distans. Det arbetet har gett mig insikter både i hur man utvecklar spel, men också mer specifikt hur man arbetar som lokal spelutvecklare på en global spelmarknad.

Sagan om din patientjournal

Namn: Hanife Rexhepi
Titel: Doktorand i inform.teknologi

För många invånare är det självklart att köpa en resa eller beställa varor på nätet, men när det gäller sjukvården är det fortfarande fax och telefon som gäller. Det finns ett starkt politiskt tryck för att effektivisera vården med hjälp av digitalisering och visionen är att på sikt göra det möjligt för patienter att nå all information om sin vård via nätet.

Ett exempel på en sådan vision är patientens möjlighet att läsa sin journal via nätet, vilket har möts av kraftig kritik bland läkare. Många läkare ifrågasätter betydelsen av nätjournaler och känner ökad oro för sina patienter. Patienterna däremot tycker att det är en självklarhet att man i en modern sjukvård själv ska kunna bestämma över sin patientjournal. Som forskare studerar jag införandet av digital tjänster i vården (som t.ex. journal via nätet) och hur det påverkar mötet mellan vårdpersonal och patienter. Att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och vara medveten om effekterna är avgörande för en god och säker vård. 

SG-Thinking and Linking 
– ett lärandespel för sjuksköterskestudenter

Namn: Annika Grynne
Titel: Adjunkt i biomedicin

Inom Palliativ vård är ett av målen att förbättra livskvaliteten hos patienter med livsbegränsande sjukdom. Att vårda en patient i livets slutskede kan vara komplext och utgör en stor del av sjuksköterskans profession. Det är inte ovanligt att sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor känner en osäkerhet inför att vårda och kommunicera med en döende patient och dess anhöriga. I min forskning har vi utvecklat ett lärandespel (serious game) som utifrån ett studentcentrerat lärande har potential att användas som ett komplement till traditionell undervisning. Spelet inkluderar både teori och simulation där studenterna får vårda svårt sjuka och döende patienter i en virtuell miljö, vilket kan öka deras kunskap och förbättra attityder till att möta dessa patienter i den kliniska verksamheten. 

 

ForskarFredag arrangeras av

arrangörer ForskarFredag Skövde arrangörer

ForskarFredag samordnas av

ForskarFredag samordnas av

SamarbetspartnersSamarbetspartners ForskarFredag

Läs mer om:

Vid frågor, kontakta:

Jill Elmshorn
Forskningskommunikatör
Avdelningen för forskningsstöd, samverkan och innovation
jill.elmshorn@his.se
Telefon: 0500-448064