Kontakt och stöd

Vid Högskolan i Skövde finns olika resurser som ska ge administrativt stöd för forskarutbildningen i syfte att säkerställa rättssäkerheten och en god kvalitet.

.

 

Styrgrupp för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Styrgrupp för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Styrgruppen för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi har uppdraget att utveckla och samordna forskarutbildningen som bedrivs vid institutionen för ingenjörsvetenskap (ING) och institutionen för informationsteknologi (IIT). De områden som styrgruppen ansvarar för omfattar fastställande av kursplaner, samordning av kurser på forskarnivå och utveckling av rutiner och processer inom forskarutbildningen.

Styrgruppens sammansättning

Mötestider 2017

2017

23 januari
20 februari
20 mars
24 april
15 maj
12 juni

Kontakt

Studierektorer

Studierektorer

Studierektorns uppdrag är att utgöra ett stöd för Högskolans forskarstuderande och ansvara för uppföljning av forskarutbildningen

Studierektor ansvarar bl.a. för

  • uppföljningssamtal med forskarstuderande och deras handledare
  • uppföljning att forskarutbildningen genom lokal doktorandspegel
  • att vid behov hantera uppkomna konflikter mellan forskarstuderande och handledare

Katarina Ejeskär, studierektor för forskarutbildning vid

  • Institutionen för hälsa och lärande (IHL)
  • Institutionen för handel och företagande (IHF)

Beatrice Alenljung, studierektor för forskarutbildning vid

  • Institutionen för informationsteknologi (IIT)
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap (ING)

Tomas Jonsson, studierektor för forskarutbildning vid

  • Institutionen för biovetenskap (IBI)
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap (ING)

Kontakt

Doktorandhandboken

Doktorandhandboken

Doktorandhandboken som tidigare låg på en egen webbplats är numera en del av Studera.nu! Under fliken Forskarstudier hittar du den information om forskarutbildning och hur du blir doktorand

Klicka här för information om forskarstudier på Studera.nu