Kurser på forskarnivå 2018

Nedanstående kurser ges under 2018 inom utbildning på forskarnivå i informationsteknologi. Forskarstuderande inom andra ämnesområden är också välkomna att delta efter samråd med sin handledare. Vänligen kontakta oss på forskarutbildning@his.se för registrering på någon av kurserna.

Obligatoriska Kurser

VT2018

Scientific methodology and communication in informatics, 7.5 ECTS. Course responsible: Jeremy Rose (jeremy.rose@his.se)
Kursen riktar sig till forskarstuderande som behöver diskutera, planera, utföra, rapportera samt kritiskt granska forskningsresultat från olika studier och från vetenskaplig litteratur. Efter kursen ska studenten kunna identifiera, välja och använda forskningsmetoder som stödjer systematiskt arbete och kommunikation för komplexa forskningsproblem där det ofta behövs användas ett flertal olika metoder. Kommunikation ska ske mot de krav som gäller för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

HT2018

Scientific theory in informatics, 7.5 ECTS. Course responsible: Jeremy Rose (jeremy.rose@his.se)
I den här kursen får studenten utbildning i att addressera vetenskapliga problem inom informatik med välgrundade argument. Informatik är ett brett vetenskapsområde, som omfattar ett antal underdiscipliner. Kursen tar upp ett brett urval av centrala vetenskapliga teorier inom de subdiscipliner som ingår i Högskolans definition av informationsteknik. Studenten får också möjlighet att fördjupa sig i en viss teori baserat på eget intresse. Därutöver tränas muntliga färdigheter i engelska genom att presentera och diskutera relevanta teorier.

Scientific workshop in informatics I, 5 ECTS. Course responsible: Alan Said (alan.said@his.se) and Masood Fathi (masood.fathi@his.se)
Inom ramen för kursen analyseras och diskuteras aktuella forskningsfrågor och forskningsresultat inom ämnet. Kursen tränar också den forskarstuderande att själv presentera forskning samt att ge konstruktiv feedback till andras forskningsarbeten.

Research ethics, 5 ECTS. Course responsible: Oskar MacGregor (oskar.macgregor@his.se) Vad får vi, etiskt sett, göra som en del av vår forskning? Vilken typ av forskning är direkt förbjuden och vilken typ är kontrollerad och begränsad på något sätt? Vi kan ha en allmän uppfattning om svaren på dessa frågor, men för doktorander kan det fortfarande finnas många frågetecken. Kursen undersöker praktiska och teoretiska etiska ramar för forskning, för att börja svara på dessa frågor och därmed förtydliga vad en forskares etiska rättigheter och ansvar faktiskt är.

Valbara kurser

VT2018

Data privacy, 5 ECTS. Course responsible: Vicenc Torra (vicenc.torra@his.se)
Kursen ger en en översikt över problemen med datasekretess. Kursen kommer att ta upp frågor relaterade till användarens, innehavarens och svarandens privatliv. Metoder och verktyg från områdena statistisk informationskontroll, integritetshöjande tekniker och integritetsskyddande  datautvinning presenteras.

Evaluating the applicability of research results in new domains using demonstrators, 5 ECTS. Course responsible: Anna Syberfeldt (anna.syberfeldt@his.se)
Kursen är lämplig för doktorander med inriktning mot såväl informatik som ingenjörsvetenskap. Under kursen ska studenterna designa och implementera sin egen forskningsdemonstrator. Demonstratorn ska basera sig på den studerandes egen forskning, men applikationsscenariot som används i demonstratorn ska väljas från en annan domän än den som studenten brukar arbeta inom. Syftet är att visa forskningens bredare tillämplighet och att praktiskt utvärdera forskningen i en ny domän.

Reviewing and writing a scientific contribution, 5 ECTS. Course responsible: Joeri van Laere (joeri.van.laere@his.se)
I denna kurs får studenten utbildning i att skriva vetenskapliga publikationer som följer akademiska skrivstandarder samt träning i att förmedla de viktigaste vetenskapliga resultaten och slutsatserna på ett engagerande sätt. I kursen ingår hur man skriver akademiskt och kommunikativt, reviewa och utvärdera publicerade artiklar, samt studenten får skriva ett eget papper inom det egna forskningsfältet och få återkoppling på detta.

Decision making and aggregation, 5 ECTS. Course responsible: Vicenc Torra (vicenc.torra@his.se)
Kursen ger en introduktion till metoder för dataaggregering. Vi kommer att diskutera metoder för datagruppering utöver det vanliga aritmetiska och viktade medelvärdet. Vi kommer att diskutera deras användning i samband med multikriteria och multiobjektivt beslutsfattande, liksom i informationsfusion.

HT2018

Scientific workshop in informatics II, 5 ECTS. Course responsible: Alan Said (alan.said@his.se) and Masood Fathi (masood.fathi@his.se)
Inom ramen för kursen analyseras och diskuteras aktuella forskningsfrågor och forskningsresultat inom ämnet. Kursen tränar också den forskarstuderande att själv presentera forskning samt att ge konstruktiv feedback till andras forskningsarbeten. Kursen Scientific workshop in informatics I är förkunskapskrav till denna kurs.

Qualitative research, 3 ECTS. Course responsible: Susanne Durst (susanne.durst@his.se)
Kursen ger en fördjupad introduktion till kvalitativ forskning, design och genomförande. Den omfattar kvalitativa forskningsparadigmer, etiska aspekter, stickprovsundersökning, kvalitativ datainsamling, vanliga misstag vid datainsamling, transkriptionsmetoder, dataanalys, kvalitetsaspekter kring kvalitativ forskning och publicering av kvalitativ forskning.

Avancerade kognitiva och interaktiva system,7,5 ECTS. Course responsible: Erik Billing (erik.billing@his.se)
I kursen diskuteras olika aktuella forskningsområden inom kognitiva och interaktiva system. Kursen utgår från ett systemperspektiv, där de kognitiva egenskaperna ses som ett resultat av interaktionen mellan systemets ingående delar. En sådan utgångspunkt kan användas för att studera både levande och artificiella sy- stem. I den här kursen läggs stor tonvikt på fördjupade och självständiga studier inom forskningsområden som faller inom ramen för kursen. I kursen utförs även en fördjupande studie i form av en projektuppgift som ska relatera till avancerade interaktiva och kognitiva system.

Högskolebibliotekets undervisningstillfällen

Högskolebiblioteket erbjuder under hösten 2017 undervisningstillfällen i informationssökning, referenshantering och publicering. Undervisningstillfällena riktar sig främst till forskarstuderande men även övrig personal vid Högskolan är välkommen att anmäla intresse. Klicka här för mer information och anmälan.

Kurser vid Högskolan i Borås

Flera kurser på forskarnivå ges vid Högskolan i Borås. Klicka här för mer information om registrering och antagning.