Kurser på forskarnivå 2019

Nedanstående kurser ges under 2019 inom utbildning på forskarnivå i informationsteknologi. Forskarstuderande inom andra ämnesområden är också välkomna att delta efter samråd med sin handledare. Vänligen kontakta oss på forskarutbildning@his.se för registrering på någon av kurserna.

Obligatoriska kurser 

VT 2019

Scientific methodology and communication in informatics, IT918F, 7.5 ECTS. Kursansvarig: Jeremy Rose (jeremy.rose@his.se
Kursen riktar sig till forskarstuderande som behöver diskutera, planera, utföra, rapportera samt kritiskt granska forskningsresultat från olika studier och från vetenskaplig litteratur. Efter kursen ska studenten kunna identifiera, välja och använda forskningsmetoder som stödjer systematiskt arbete och kommunikation för komplexa forskningsproblem där det ofta behövs användas ett flertal olika metoder. Kommunikation ska ske mot de krav som gäller för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

HT 2019

Scientific theory in informatics, IT919F, 7.5 ECTS. Kursansvarig: Jeremy Rose (jeremy.rose@his.se
I den här kursen får studenten utbildning i att addressera vetenskapliga problem inom informatik med välgrundade argument. Informatik är ett brett vetenskapsområde, som omfattar ett antal underdiscipliner. Kursen tar upp ett brett urval av centrala vetenskapliga teorier inom de subdiscipliner som ingår i Högskolans definition av informationsteknik. Studenten får också möjlighet att fördjupa sig i en viss teori baserat på eget intresse. Därutöver tränas muntliga färdigheter i engelska genom att presentera och diskutera relevanta teorier.

Scientific workshop in informatics I, IT927F, 5 ECTS. Kursansvarig: Alan Said (alan.said@his.se) and Masood Fathi (masood.fathi@his.se)
Inom ramen för kursen analyseras och diskuteras aktuella forskningsfrågor och forskningsresultat inom ämnet. Kursen tränar också den forskarstuderande att själv presentera forskning samt att ge konstruktiv feedback till andras forskningsarbeten.

Research ethics, IT925F, 5 ECTS.Kursansvarig: Oskar MacGregor (oskar.macgregor@his.seVad får vi, etiskt sett, göra som en del av vår forskning?Vilken typ av forskning är direkt förbjuden och vilken typ är kontrollerad och begränsad på något sätt? Vi kan ha en allmän uppfattning om svaren på dessa frågor, men för doktorander kan det fortfarande finnas många frågetecken. Kursen undersöker praktiska och teoretiska etiska ramar för forskning, för att börja svara på dessa frågor och därmed förtydliga vad en forskares etiska rättigheter och ansvar faktiskt är.

Valbara kurser

VT 2019

TBA.

HT 2019

TBA.