Introduktionsutbildning för handledare i APL

Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att ta fram en nationell handledarutbildning för APL -handledare som tar emot elever i arbetsplatsförlagt lärande. Under hösten genomförs en pilotutbildning.

Det finns i dagsläget heller inga formella krav på handledare. Däremot finns ett krav på att den handledare som anlitas ska ha nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget.

Högskolan i Skövde ger en webbaserad introduktionsutbildning under perioden 2013-11-01-12-31. Utbildningen kan genomföras med en omfattning av 2 arbetsdagar. Efter genomförd introduktionsutbildning får deltagaren ett intyg.

Målgruppen för utbildningen är handledare eller blivande handledare för elever i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller någon av vuxenutbildningens skolformer. Utbildningen ska behandla ett generellt innehåll och rikta sig till handledare verksamma inom olika yrkesområden. Branschspecifikt innehåll kommer att behandlas senare i en kompletterande del till handledarintroduktionen.

Ersättning utgår till arbetsgivare för handledare som deltar i pilotomgång av en handledarintroduktion hösten 2013 enligt följande: Ersättning utbetalas som ett schablonbelopp om 2500 kr/dag inklusive sociala avgifter. Arbetsgivaren fakturerar Skolverket för de dagar arbetstagaren varit frånvarande för utbildning. Mer information ges i samband med utbildningens start.

 • Start: 26 november 2013, 13:00-16:30, sal G207
 • Kursen avslutas den 14 januari.

Anmälan med namn, personnummer, adress och mobilnummer skickas till Ingela Gyllspång, Högskolan i Skövde ingela.gyllspang@his.se senast 13 november. Frågor om utbildningen besvaras av Ingela Gyllspång.

Skolverkets mål: efter genomgången utbildning ska deltagaren ha:

 • Tagit aktiv del av skolformens styrdokument och vilken roll APL har i utbildningen.
 • Tagit aktiv del av förväntningar på handledarens roll och ansvar.
 • Diskuterat grundläggande frågeställningar om lärande, handledning och reflektiva samtal
 • Aktivt satt sig in i elevers situation i syfte att förstå och stödja lärande och utveckling
 • Tagit aktiv del av gällande regelverk för arbetsmiljö för elever i APL samt synliggjort
 • riskerna på aktuell arbetsplats tillsammans med en elev eller kollega.
 • Identifierat yrkeskunskaper, yrkeskultur, yrkesidentitet och yrkesspråk i det egna yrket.
 • Diskuterat ungdomars attityder och värderingar till yrkeslivet.
 • Diskuterat kvalitet i utfört arbete i relation till utbildningsmål och kunskapskrav samt
 • problematiserat handledarens roll som medbedömare.