Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vård

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen (distrikt- och skolsköterska) och barnmorskeprogrammet.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i sjuksköterskeprogrammets samtliga ämnen (omvårdnad, biomedicin och folkhälsa). Flertalet av programmets kurser innehåller både teori och VFU. VFU äger rum inom kommunalvård, primärvård och sjukhusvård i hela Skaraborg. På VFU tillämpas en patientfokuserad handledning och VG-regions handledarmodell där bashandledare, huvudhandledare och kliniska lärare samverkar för att stödja studentens lärande. Utbildningen avslutas med Nationell kliniska slutexamination (NKSE).

Gemensamma VFU dokument

Riktlinjer VFU
Vaccination och MRSA
Arbetsskador
Policy angående bilkörning för studenter i kommunal vård
Handlingsplan vid risk för underkänt betyg

Strategier

Handledarmodellen 
Didaktiska strategier
Pedagogiskt stöd till handledare

Sjuksköterskeprogrammet

Programöversikt sjuksköterskeprogrammet (här finner du kursplaner, namn på kursansvariga och examinator)
Portfolio
Dokumentation av vårdhandlingar och vårdtekniska moment 
Instruktion Bedömningsblankett år 3
Namnskyltar

Programöversikter vidareutbildning vård

Barnmorskeprogrammet
Skolsköterskeprogrammet
Distriktssköterskeprogrammet

NKSE

Information vårdverksamhet
http://www.nkse.se

Bedömningsunderlag och underlag för tidsrapportering

Termin 1
Omvårdnad – ämne och profession
Vårdandets etik

Termin 2
Hälsa och ohälsa utifrån ett folkhälsoveten...Kommunalvård Primärvård
Närvaroprotokoll

Termin 3
Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I / Patofysiologi och farmakologi I Närvaroprotokoll Bedömningsblankett  Inför VFU i termin 3 

Termin 4
Omvårdnad vid sjukdom och ohälsa II / Patofysiologi och farmakologi II
Delaktighet och lärande Närvaroprotokoll Bedömningsblankett

Termin 5
Hälsa och vårdande / Klinisk biomedicin I Närvaroprotokoll Bedömningsblankett

Termin 6
Vårdande och profession / Klinisk biomedicin II Närvaroprotokoll  Bedömningsblankett

Bild på sjuksköterska

VFU-möte 

Huvud- och Studenthandledardag på Högskolan i Skövde den 28 september. 

10-12 Träff med klinisk lärare 
13-16 Handledaredag

NKSE-träffar.

Handledarutbildning

Handledarutbildning ges varje termin, när nästa utbildning startar ser du om du följer länken handledarutbildning. Vid frågor kontakta kursansvariga; Anneli Larsson .

VFU-samordnare

Kontakt: vfu.vard@his.se

VFU Placering
Anna-Karin Obermüller Karlsson
Fil.mag., Distriktssköterska
Adjunkt i omvårdnad
Institutionen för hälsa och lärande
Högskolan i Skövde

VFU Adm
Emma Salquist
Schemaläggare
Högskolan i Skövde

VFU Övergripande
Margaretha Larsson
Lektor i omvårdnad
Fil. doktor i vårdvetenskap, Distriktssköterska
Programansvarig Skolsköterskeutbildningen
Institutionen för hälsa och lärande
Högskolan i Skövde

NKSE-ansvariga

Kommunalvård
Rune Svanström
Lektor i omvårdnad
rune.svanstrom@his.se
0500-448404

Sjukhusvård
Anneli Larsson
Adjunkt i omvårdnad
anneli.larsson@his.se
0500-448453