Finansiell styrning G1F, 7,5 hp, FÖ338G

Finansiell styrning av företag och andra organisationer handlar i huvudsak om att skapa värde genom kloka val gällande investeringsprojekt och sätt att finansiera dessa projekt.

Det finns flera kunskapsområden som studenten måste ha kännedom om och i vissa fall bemästra för att kunna förstå finansiell styrning. Kursen inleds med en överskiktlig presentation av finansiella marknader och institutioner. Detta följs sedan av en ingående presentation av olika metoder som kan tillämpas för att välja det mest vinstgivande projektet bland en mängd tillängliga projekt. Dessa metoder kan också tillämpas för att välja det billigaste finansieringsalternativet för valda investeringsprojekt. I denna kurs bygger all lönsamhetsanalys på förväntade kassaflöden för enskilda projekt, snarare än företagens bokföring.

Kursen innehåller en grundläggande presentation av moderna teorier inom finansiell ekonomi. Dessa teorier beskriver relationen mellan risk och avkastning för så väl finansiella tillgångar som för reala investeringar. Dessa teroier utmynnar i en rad modeller som kan användas i praktisk beräkning av en lämplig krav på avkastning för enkilda projekt utifrån projektets risknivå.

Vidare ges en introduktion till optionsteori. Kunskaper om moderna finansiella modeller och optionsteori medger en mer avancerad och träffsäker process för lönsamhetsanalys.

Dessa kunskaper kan användas på flera sätt inom flera områdnen av finansiell styrning, varav ett är företagsköp och sammanslagning av företag. Kursen avslutas med en diskussion kring processer som föregår sådana affärer.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr