Informationsteknologi - forskningsinriktat masterprogram, 120 hp

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom informationsteknologi (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp. I denna examen ska det ingå ett forskningsorienterat självständigt arbete om minst 15 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Masterexamen
ht 18Gamla utbildningsplaner

Informationsteknologi har under de senaste decennierna blivit en allt mer viktig del av samhällets infrastruktur och genomsyrar det dagliga livet på många olika sätt. För att ta sig an framtida samhälleliga utmaningar finns ett långsiktigt behov av relevant och banbrytande forskning och utveckling inom informationsteknologi.

Programmet är inställt HT19.

Det forskningsinriktade masterprogrammet i Informationsteknologi är unikt i Sverige, och är för dig som känner starkt för att bidra till forskning och utveckling inom området och visa vägen till framtidens informationssamhälle.

Forskning inom informationsteknologi behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation och/eller samhälle.

Inom denna forskning integreras:

  1. datalogiska aspekter: grundläggande teori och metodik för hur information bearbetas, representeras och kommuniceras i datorsystem,
  2. kognitiva aspekter: hur information bearbetas, representeras och kommuniceras i naturliga system samt hur människor interagerar med olika typer av informationsteknologi, och
  3. sociotekniska aspekter: hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation eller samhälle.

Då forskning inom informationsteknologi är av yttersta vikt för samhällets utveckling kommer det att krävas kompetenta personer som kan bidra till forskning och utveckling inom både akademi och näringsliv för en mycket lång tid framöver.

Vad läser du på det forskningsinriktade masterprogrammet i Informationsteknologi

Under utbildningen kommer du att ges möjlighet att individuellt fokusera på en egen valt inriktning inom informationsteknologi. Du kommer att genomföra ett större enskilt projekt med vetenskaplig höjd som är knutet till ett pågående forskningsprojekt vid någon av forskargrupperna inom forskningscentrum för informationsteknologi vid Högskolan i Skövde.
Under projektet kommer du att ingå som en medlem i forskargruppen och får möjlighet att vara delaktig i verksamheten, delta i och presentera på seminarier, träffa gästforskare, och delta i andra aktiviteter som bidrar till lärandet, som en del av ett "internship".

Du kommer att få två handledare som kommer att ge dig kvalificerad handledning och löpande återkoppling på ditt arbete. Du kommer tillsammans med dina handledare inför varje ny termin överens om vilka konkreta läraktiviteter som skall utföras för att uppnå utbildningens mål. De genomförda läraktiviteterna (exempelvis författade texter, litteraturöversikter, datainsamling, metodupplägg, presentationer, korta reflektioner över deltagande i seminarier, etc.) kommer du kontinerligt att dokumentera. Över tid kommer det mest centrala dokumentet att bli masteruppsatsen som kommer att utvecklas under hela utbildningen och färdigställas under utbildningens fjärde termin.

Masteruppsatsen görs inom ramen för kursen "Examensarbete i informationsteknologi 120 högskolepoäng, A2E", som är den enda kursen som ingår i utbildningsprogrammet.

Forskning inom Informationsteknologi

Högskolan i Skövde har en forskningsspecialisering inom informationsteknologi där datalogiska, kognitiva, och sociotekniska aspekter beforskas inom ramen för forskargrupperna "Distributed Real Real-time Systems", "Information Systems", "Interaction Lab", "Media, Technology and
Culture", "Software Systems", och "Skövde Artificial Intelligence Lab".
Läs mer om forskningen inom informationsteknologi.

I en extern granskning (ARC13) som genomfördes av fem internationella experter under hösten 2013 bedömdes kvaliteten på forskningen inom forskningscentrum för informationsteknologi i Skövde som "excellent", vilket borgar för att du kommer att vara del av en spännande miljö.

Vilka karriärmöjligheter finns efter examen på det forskningsinriktade masterprogrammet i Informationsteknologi

Efter avklarade studier är du förberedd för en forskarutbildning och en karriär i en forsknings- och utvecklingsintensiv verksamhet i det omgivande samhället, exempelvis inom något högt specialiserat och internationellt ledande IT-företag eller inom mer traditionella företag och organisationer som bedriver IT-intensiv verksamhet. Exempel på sådana organisationer med vilka forskare inom forskningscentrat samverkar är Eclipse Foundation, Ericsson, IBM, IKEA, InUse, Microsoft, SAAB, Volvo, och andra ledande företag och organisationer inom data och IT.

Urvalskriterium

- Kvalitet på tidigare genomförda examensarbeten och rapporter från andra självständiga arbeten (dessa arbeten ska bifogas ansökan).

Värderingen av sökandes behörighet, självständiga arbetens kvalitet, samt övriga meriter och meritvärden görs av utbildningens styrgrupp. Den sökande kan komma att kallas till en intervju som del av denna värdering.

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom informationsteknologi (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp. I denna examen ska det ingå ett forskningsorienterat självständigt arbete om minst 15 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Masterexamen
ht 18Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

JONAS GAMALIELSSON

Programansvarig


0500-448375
Jonas Gamalielsson
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaMagnus Andrén

studievägledare 

Magnus Andrén

magnus.andren@his.se
0500-448097