Forskning på Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövdes forskning ska bedrivas inom ett fåtal, tydligt avgränsade specialiseringar. Forskningsmiljöerna ska ha sådan volym, kvalitet och relevans att de räknas som nationellt ledande och de ska vara internationellt konkurrenskraftiga

Profilering, excellens och kompetens

Högskolan profilerar sig inom fem områden; Informationsteknologi, Systembiologi, Virtuella system, Hälsa och lärande samt Framtidens företagande. Den forskning som bedrivs är främst behovsmotiverad och fokuserad mot riktad grundforskning och tillämpad forskning. All forskning vid Högskolan i Skövde ska över tid förankras med våra utbildningar och vice versa. Nya forskningsrön och ny kunskap ska integreras i utbildningen. Excellens inom forskningen vid Högskolan i Skövde innebär att vi arbetar strategiskt med att stärka vår forskarkompetens, öka vår vetenskapliga produktion och vår kunskapsöverföring till det omgivande samhället.

Forskningens finansiering

Högskolan i Skövde får 0,25 % av de statliga anslagsmedlen till forskning. Det som möjliggör vår framgångsrika forskning är externa anslag från forskningsfinansiärer och ett väl utvecklat samarbete med näringsliv och samhälle. Det sker bland annat genom KK-miljö.

Framtidens företagande
Hälsa och lärande
Informationsteknologi

Systembiologi
Virtuella system

prover