Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet vid Högskolan i Skövde ska utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.

Ett system för kvalitetsarbetet har utvecklats och detta finns beskrivet i  Kvalitetspolicy för Högskolan i Skövde. I policyn fastlås ett antal förhållningssätt för Högskolans kvalitetsarbete:

  • Kvalitetsarbetet ska bedrivas på ett planerat sätt och basera sig på tydliga mål och en klar viljeinriktning.
  • Kvalitetsarbetet ska vara en gemensam angelägenhet för Högskolans personal och studenter.
  • Kvalitetsarbetet ska präglas av periodicitet, metodik, tydlighet och tillgänglighet.
  • Ämnet är basen för utbildningens kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

En viktig utgångspunkt för Högskolans kvalitetsarbete är upplevd kvalitet utifrån studenternas perspektiv. Högskolans strävan ska vara att den utbildning som erbjuds ska göra studenterna attraktiva på arbetsmarknaden. Studenterna ska dessutom vara så nöjda med sin utbildning att de vill rekommendera den för andra.

Utvärderingar

Inom ramen för Högskolans kvalitetsarbete genomförs olika typer av utvärderingar av utbildning och forskning.

Kursutvärderingar

Kursutvärdering ska göras efter varje genomförd kurs. Kursutvärderingar är en aktivitet som är fundamental och viktigt för att säkra och utveckla utbildningen.Särskilda riktlinjer finns för Högskolans arbete med kursutvärderingar.

Utvärdering av utbildningar som leder till en examen

Under de senaste åren har ett system för lokal utvärdering av utbildning som leder till en examen på grundnivå eller avancerad nivå provats. Dessa utvärderingar har utgjort en god förberedelse för de nationella utvärderingarna och varit viktiga för det sammantagna kvalitetsarbetet. Erfarenheterna visar dock att systemet varit mycket krävande vad gäller resurser och tid. En utveckling av systemet kommer därför att ske under år 2014.

Det nya lokala utvärderingssystemet ska även omfatta utbildning på forskarnivå. Vid Högskolan i Skövde bedrivs forskarutbildning såväl i egen regi som i samverkan med andra lärosätet.

Nationell utvärdering av utbildning

Universitetskanslersämbetet (tidigare Högskoleverket) utvärderar all svensk högre utbildning som kan leda till examen på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. Läs mer om utvärderingarna och resultaten för Högskolans del.  

Utvärdering av forskning

Under 2013 genomfördes en omfattande internationell kvalitetsgranskning av Högskolans forskning, ARC13. Denna granskning kommer att ligga till grund för ett högskolegemensamt system där all forskning kontinuerligt utvärderas.

Ansvar

Ansvaret för kvalitet följer den reglering av ansvar och beslutsbefogenheter som gäller för Högskolans organisation generellt. Regleringen framgår av arbetsordningen och underliggande organisations- och delegationsdokument. Dokumenten utgör en del av den lokala regelsamlingen, styrdokumenten.

Högskolans kollegiala organ, fakultetsnämnden, har ett särskilt övergripande ansvar för kvalitet inom utbildning och forskning. Högskoledirektören har, på motsvarande sätt, ett övergripande ansvar för kvalitet inom förvaltningens ansvarsområde.

 

 

Kontakt