Kicki Klaeson

Kicki Klaeson

Adjungerad lektor i omvårdnad

Institutionen för hälsa och lärande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G3602

Jag har arbetat inom cancervården sedan min specialistutbildning 1991. Huvudsakligen med cytostatikabehandling vid kirurgisk och gynekologisk cancersjukdom. På onkologimottagningen i Lidköping har vi allt sedan början av 1990-talet haft ett holistiskt perspektiv på patienten. Detta har inneburit att jag har engagerat mig i den psykosociala onkologin d.v.s. de känslomässiga och social konsekvenserna som följer med en cancersjukdom. Jag har stor erfarenhet av att arbeta med patientutbildning enskilt såväl som i grupp. Mitt intresse inom den psykosociala onkologin resulterade i en D-uppsats 2005 "Att bli jämngammal med sin mamma – unga kvinnors upplevelser av bröstcancerbehandling". Denna uppsats gjorde att mitt intresse för sexualitetens betydelse vid olika cancersjukdomar väcktes. Under åren 2005-2011 var jag halvtidsdoktorand på Hälsouniversitetet i Linköping parallellt med kliniskt arbete på onkologimottagningen.

I december 2011 försvarade jag min avhandling "Sexuality in the aftermath of breast and prostate cancer. Gendered experiences". Denna avhandling lyfter de sexuella dimensionerna vid bröst- respektive prostatacancer samt genusaspekter. Jag har sedan den 1/3 2012 en adjungering i omvårdnad på 20 %. Denna tid används för egen forskning, handledning av uppsatser samt i viss mån undervisning på sjuksköterskeprogrammet.

Forskningsområde

Jag tillhör forskningsplattformen LATELIFE som tillsammans med de två övriga plattformerna WELLCAM och LEARNWELL utgör ett tvärprofessionellt samarbete för framtida forskning om hälsa och välbefinnande på högskolan. Jag hoppas inom ramen för denna plattform komma igång med ett forskningsprojekt om autonomistödjande livsåskådningssamtal i sent palliativt skede.

Publikationer

Kicki Klaeson