Lars Westin

Lars Westin

Lektor i omvårdnad

Institutionen för hälsa och lärande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G3603

CV 

Utbildningar

Sjuksköterska examen 1989
Fil.kand. Omvårdnad 1994
Vårdlärarexamen 1996
Fil. kand. Vårdpedagogik 1996
Fil. mag. Omvårdnad 1999

Filosofie doktorsexamen  i Omvårdnad 2008

Anställd som lärare/universitetsadjunkt vid högskolan sedan 1996.

Anställd som lärare/universitetslektor vid högskolan sedan 2009

Disputerat november  2008 vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet med avhandlingen;

"Encounters in Nursing Homes - Experiences from Nurses, Residents and Relatives"

Huvudhandledare: Professor Ella Danielson, Göteborgs Universitet
Bihandledare: Docent Ingbritt Öhrn, Göteborgs Universitet

Avhandlingens område och inriktning

Omvårdnad av äldre - Fokus för avhandlingen är inriktad på betydelsen av mänskliga kontakter inom vårdformen särskilt boende för äldre. Avhandlingen består av fyra intervjustudier med en hermeneutisk inriktning som syftar till att öka förståelsen för vilken mening mänskliga kontakter har för vårdpersonal, anhöriga och människor som bor och vårdas inom vårdformen särskilt boende. 

Fortsatt forskning

Efter avhandlingens genomförande har fortsatt forskning bedrivits genom studier av hur vårdlidande uppträder inom olika vårdkontext. Två artiklar är publicerade inom detta område. Samarbete har också skett med magisterstudenter som lett till publicering av en artikel som handlar om patientens upplevelser av väntetid på akutmottagning. En annan studie som blivit publicerad är inom området sjuksköterskestudenters lärande i sjuksköterskeutbildningen.

Förnärvarande pågår arbete i ett större projekt med ett flertal studier om studenternas uppfattningar och erfarenheter av vård i livets slutskede samt handledares erfarenheter att handleda sjuksköterskestudenter i livets slutskede. Ett flertal studier och artiklar är publicerade inom ramen för detta projekt. Projektet är ett samarbete mellan flera högskolor och universitet. Planer för fortsatt forskning inriktar sig annars på att närmare studera hur kvaliteten i vården av äldre kan utvecklas genom det som sker i möten mellan vårdpersonal, vårdtagare och deras närstående samt hur IT-system och andra tekniska lösningar kan utvecklas och användas som verktyg, stöd och hjälpmedel för att utveckla omvårdnaden och upplevelse av hälsa och välbefinnande hos äldre människor i behov av vård.

Vetenskapliga publikationer

Westin L. (2008) Encounters in Nursing Homes - Experiences from Nurses,  Residents and Relatives. Akademisk avhandling. Göteborgs universitet.

Westin L. & Danielson E. (2006) Nurses´experiences of caring encounters with older people living in Swedish nursing homes. International Journal of Older People Nursing, (1) 3-10

Westin L. & Danielson E. (2007) Encounters in Swedish nursing homes: a hermeneutic study of residents´experiences. Journal of Advanced Nursing 60 (2) 172-80.

Westin L. Öhrn I & Danielson E. (2009) Visiting a nursing home – relatives’
experiences of encounters with nurses. Nursing Inquiry, 16 (4) 1–8.

Westin L,. Öhrn, I,. Danielson, E. (2012). Residents’ experiences of encounters with relatives and significant persons: A hermeneutic study. Nursing and Health Sciences 14 (4) 495-500.

Dahlén I, Westin L & Adolfsson A. (2012) Experience of being a low priority patient during waiting time at an emergency department. Psychology Research and Behavior Management. 5 1-9.

Berglund M, Westin L, Svanström R & Sundler A. (2012) Suffering Caused by care-Patients experiences from hospital settings. International Journal of Qualitative studies on Health and Wellbeing 7, 1-9.

Svanström, R., Sundler, A. J., Berglund, M., & Westin, L. (2013). Suffering caused by care-elderly patients' experiences in community care. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being, 8(1); 1-10.

Ek, K., Westin, L., Prahl, C., Österlind, J., Strang, S., Bergh, I., Henoch, I & Hammarlund, K (2014) Death and caring for dying patients: exploring first-year nursing students’ descriptive experiences. International Journal of Palliative Nursing, 10 (20); 509-515.

Strang, S., Bergh, I., Ek, K., Hammarlund, K., Prahl, C., Westin, L., Österlind, J & Henoch, I (2014) Swedish nursing students’ reasoning about emotionally demanding issues in caring for dying patients) International Journal of Palliative Nursing 20 (4) 194-200.

Westin, L., Berglund, M & Johansson-Sundler, A (2015) Students’ experiences of learning in relation to didactic strategies during the first year of a nursing programme: a qualitative study. BMC Medical Education, 15 (49) 1-8. 

Österlind, J., Prahl, C., Westin, L., Strang, S., Bergh, I., Henoch, I., Hammarlund.K & Ek, K. (2016) Nursing students perception of caring for dying people, after one year in nursing school. Nurse Education Today 41, 12-16.

Populärvetenskapliga publikationer

Westin L (2007) Gamla vill dela sina tankar med någon. Vårdfacket, (9) 17.
Westin L (2009) Värdigt möte med äldre. Omvårdnadsmagasinet, (1) 34-37.
Westin L (2009) Den mänskliga kontaktens betydelse. Äldre i centrum, (3) 24-25.
Westin L (2009) Möten på särskilt boende. Hälsan i centrum, (1) 22.

 

Lars Westin