Informationssystemutveckling

Informationssystemutveckling är ett tvärvetenskapligt ämnesområde, som avser konstruktion och förändring av informationssystem i organisationer.

Ämnesområdet fokuserar på metoder, teknik och verktyg för att fastställa användares behov och avsedd funktionalitet hos ett system tidigt i en utvecklingscykel för att därefter realisera, validera och driftsätta systemet med hänsynstagande till ett antal betydelsefulla faktorer:

  • påverkan på den omgivande organisationen
  • drift och förvaltning
  • effektivitet
  • planläggning och kostnadsberäkning
  • utbildning och stöd
  • avveckling
Informationssystemutveckling bedrivs i en strukturerad process, som täcker ett systems hela livscykel. Vid informationssystem-utveckling tas hänsyn till såväl verksamhetens affärsmässiga behov som till tekniska krav; allt i avsikt att skapa en kvalitetsprodukt som tillgodoser de avsedda användarnas behov.

Utbildning inom Informationssystemutveckling

 

Ämnesföreträdare

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Mattias Strand
mattias.strand@his.se  
0500-44 83 20

Forskning och utbildning på forskarnivå
Anne Persson
anne.persson@his.se
0500 - 44 83 42