Skövde Artificial Intelligence Lab (SAIL)

Vid Högskolan bedrivs sedan lång tid forskning kring intelligenta system, under de senaste åren inom ramen för Skövde Artificial Intelligence Lab (SAIL). SAIL forskar inom tillämpad AI i nära samarbete med främst näringslivet. Här återfinns bl.a. projekt kopplade till ensemble-metoder för klassificering i mycket stora datamängder, kunskapsbaserade beslutsstöd inom dental informatik, situationsigenkänning i videodata, anomalidetektion inom säkerhetstillämpningar, ”visual analytics” inom maritim övervakning och hotdetektion för stridspiloter. Samarbetspartners inkluderar ett flertal affärsområden inom Saab AB, Volvo Car Corporation, AstraZeneca och Huawei.

Inom forskningsområdet artificiell intelligens (AI) modelleras mänskligt resonemang, beslutsfattande och inlärning, med målet att skapa maskiner som kan utföra komplicerade uppgifter vilka normalt anses kräva intelligens för att kunna utföras. Det finns ett växande intresse för användningen av metoder och tekniker från AI-området, inom såväl näringsliv som offentlig verksamhet, för att adressera verkliga problem som är för komplexa för att kunna lösas med konventionella datavetenskapliga metoder. Forskning inom tillämpad AI möter detta behov genom att studera hur AI-tekniker kan utformas till nyttiga och lättillgängliga verktygslådor, reflekterande behovet av att tvärvetenskapligt studera AI i användning: utvärdering av AI-verktyg, studiet av användaraspekter på AI, studiet av organisatoriska, ekonomiska, kulturella och sociala effekter av att införa AI-baserade stöd.

Behovet att bistå beslutsfattare med modeller för att utföra komplicerade uppgifter har på senare år ökat dramatiskt, delvis beroende på den kraftigt ökade tillgången på data och information i samhället. Att bistå användare genom inhämtning, bearbetning och fusionering av data och information från olika källor, och på det sättet hjälpa beslutsfattare att fokusera på den information som är mest relevant för det aktuella beslutet, utgör centraltanken inom forskningsområdet informationsfusion. Ur AI-synvinkel handlar det mer om att utnyttja uttryckskraften hos, från mycket stora datamängder inlärda, modeller av verkligheten än om att utveckla och tillämpa komplexa algoritmer. Många gånger krävs också en integration av olika tekniker och metoder för att lösa ett specifikt problem.

SAIL

Kontakt

Forskningsgruppens medlemmar

Professorer
Vicenç Torra
Håkan Warston (adjungerad från Surveillance, Saab AB)

Biträdande professorer
Göran Falkman
Maria Riveiro

Docenter
Ulf Johansson (associerad från Jönköping University)

Lektorer
Juhee Bae
Per M. Gustavsson
(adjungerad från Atea AB)
Tove Helldin
Alexander Karlsson
Alan Said
Joe Steinhauer
Gunnar Mathiason

Doktorander
Patrick Gabrielsson (associerad från Högskolan i Borås)
Nikolas Alexander Huhnstock
Ulrika Ohlander (industridoktorand från Aeronautics, Saab AB)
Rakesh Rana (associerad från Nordea)
Navoda Senavirathne
Niclas Ståhl
Shirin Tavara
(associerad från Högskolan i Borås)
Elio Ventocilla