Sök stipendium

Det finns flera olika stipendier och uppsatstävlingar som du som student kan söka eller delta i. En del är lokala för Högskolan i Skövde och andra kan sökas av fler. Vad som gäller för respektive stipendium eller tävling framgår av texten eller de länkade dokumenten.

Stipendier från fackförbund

Besök fackförbundets sida för aktuella stipendier

Stipendier, aktuella att söka

Entreprenörs- och forskningstipendier (31 juli 2019)

Jämställdhets- och mångfaldsstipendium (16 augusti 2019)

Stockholms Arbetareinstitutsförenings forskningsstipendier (31 januari 2019)

itSMF Examensarbete inom IT-relaterade ämne (18 februari 2019)

Consectors Ekonomistipendium (28 februari 2019)

Tidaholms Sparbanks utbildningsstipendier (15 mars 2019)

Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde (10 april  2019)

Stiftelsen Gösta Svenssons minne stipendium (10 april  2019)

Högskolans resestipendium av år 1990 (10 april 2019)

Ekonomistipendium 2019 (1 April vårterminen och 1 November höstterminen) 

Overcoming, EF Stipendium (30 april 2019)

Medisera stipendium (31 maj 2019)

Uppsatstävling om innovation (27 juni 2019)

Pineberrys uppsatsstipendium (30 september 2019)

Stiftelsen familjen först: utlysning av stipendiemedel 2019

Solstipendiet (15 november 2019)

Återkommande stipendier, ej sökbara nu

Mångfaldsstipendium - delas inte ut 2018

Hedvig och Victor Renströms Stiftelse (10 oktober 2018)

Minor Field Studies (15 oktober 2018)

Klimatstipendium Yta.se (15 december 2018)

Foder & Spannmål Jubileumsstipendium inom ekonomi (21 december 2018)

Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen för doktorander (31 december 2018)

Stipendium för uppsats inom logistikområdet, Plan (31 december 2019)

Skyltmax stipendium (15 maj 2020)

Veloxiastipendiet (15 juni 2019)

Information om stipendierna

Läs mer om stipendierna, hur länge de går att söka och få länkar till anmälningsformulär eller blanketter.

Consectors ekonomistipendium

Ska du skriva kandidat- eller masteruppsats? Då har du chansen att ansöka om Consectors ekonomistipendium. Studenter kan ansöka om finansiering av resor, litteratur, att samla eller köpa in kvantitativ data eller andra aspekter som möjliggör en uppsats av bra kvalitet.

Bedömningsgrunder:

 • Hur väl uppsatsen berör bank- och finansbranschen, arbetsmarknaden, företag och privatpersoner.
 • Ämnets relevans i dagens samhälle.
 • Hur genomtänkt och välplanerad forskningsstrategin är. Hur du tänkt gå tillväga samt varför du behöver ekonomiskt stöd för att genomföra ditt projekt.

Ansökan:
Skriv en text på 500-1000 ord med en problembeskrivning, diskussion, hur du ska gå tillväga för att lösa problemet samt vilka resurser du kommer att behöva. Bifoga Bevis av studier på högskola eller universitet.

Skicka in ansökan med personnummer, kontaktuppgifter, utbildning och skola via e-post till pontus.holgersson@consector.se. Forskning som får stipendium publiceras på Consectors hemsida.
Prissumman är 10 000 kronor. 
Sista ansökningsdag är den 28 februari 2019.

Entreprenörs- och forskningstipendier

Entreprenörs­stipendium

Ansökningar skall röra personer som är entreprenörer med registrerat bolag. Observera att medel är personliga och endast kan ges till utbildningsinsatser. Stipendium beviljas inte för marknadsföring, investeringar och löner.

Viktigt är att:

 • Du har ett registrerat bolag i Sverige
 • Du kan visa två på varandra följande årsbokslut för ditt företag
 • Bolaget har en inrikting som stödjer ett eller flera områden av logistik, innovation, kvalitet, internationalisering, ergonomi och design

Huvudkriterier:

 • Entreprenörsanda
 • Drivkraft
 • Bärighet i din vision och affärsidé
 • Innovationshöjd
 • Behov på marknaden

Forsknings­­stipendium

Ansökningar gäller forskningsprojekt inom företagsutveckling, med inriktning mot logistik, innovation, kvalitet eller internationalisering samt ergonomi och design.

Huvudkriterier:

 • Knuten till Svenskt Universitet/högskola
 • Entreprenörsanda
 • Drivkraft
 • Forskningen löser ett viktigt problem
 • Bärighet och realism
 • Innovationshöjd

Instruktioner om hur du söker till något av stipendierna hittar du på familjen Jacobssons stiftelse hemsida. Sista ansökningsdag är 31 juli 2019.

Jämställdhets- och mångfaldsstipendium

Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet har en gemensam jämställdhets- och mångfaldskommitté som arbetar med att följa och främja jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom bank- och finansbranschen samt sprida kunskap om jämställdhet och mångfald. Som ett led i denna verksamhet delar kommittén årligen ut ett uppsatsstipendium om 20000 kr.

Jämställdhets- och mångfaldskommittén har delat ut stipendiet sedan 2004. Syftet är att uppmuntra högskolestuderande som i sitt uppsatsarbete behandlar frågor om jämställdhet- och/eller mångfald ur ett för branschen intressant perspektiv. Syftet är också att sprida kunskap om jämställdhets- och mångfaldsforskning vidare i bank- och finansbranschen.

Uppsatsen kan vara skriven inom ramen för t ex företagsekonomi, genus, ledarskap, humaniora, samhällsvetenskap eller liknande. En förutsättning för att få stipendiet är att uppsatsen handlar om jämställdhet och/eller mångfald.
Kommittén är tacksam om du kan sprida denna information vidare till intresserade såsom handledare, ansvariga för jämställdhet och/eller mångfald, studentkår, webbansvariga etc, så att informationen når studenterna.

Sista dag för att söka 2019 års stipendium är den 16 augusti 2019. Ansökan på BAOs hemsida.

Stockholms Arbetareinstitutsförenings forskningsstipendier

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser för 2019-20 fyra stipendier avsedda för forskarstuderande som bedriver forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige.

Ansökan ställs till Stockholms Arbetareinstitutsförening, c/o Studieförbunden, Dalagatan 7, 111 23 Stockholm.
Förfrågningar ställs till Ulla Nissen, sekreterare i Stockholms Arbetareinstitutsförening: ulla.nissen@pof.se Telefon: 0709-73 18 77.

Stipendiet omfattar 100 000 kronor och utbetalas vid ett tillfälle.
Ansökan skall vara Stockholms Arbetareinstituts förening tillhanda senast 31 januari 2019.
Bestämmelser för Stockholms Arbetareinstituts förenings forskarstipendium

Bästa examensarbete inom IT-relaterade ämnen - itSMF 

itSMF delar årligen ut ett pris på 15 000 sek för bästa examensarbete/uppsats. Uppsatsen skall beröra ämnen som kan relateras till det mycket breda området IT Service Management. Utöver prispengar så erhåller vinnarna utmärkelser vilka är kopplade till gratis inträde på itSMF Expo nästföljande år, diplom och omnämnande på itSMFs hemsida.

Bidragen nomineras löpande under året, dock senast den 18 februari 2019. Studenter nominerar själva sitt eget eller annans arbete genom att bli medlem i itSMF (gratis) samt följa instruktionerna på itsmf.se/examensarbete.

Sista nomineringsdag är 18 februari 2019.
Läs mer om tävlingen på www.itSMF.se

Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde

Härmed utlyses ett av Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde för ansökan 2019. Stipendiesumman är på 25 000 kronor.

Stipendiet ska utgå i form av resebidrag och avser studenter som bedriver eller nyss har bedrivit forskning på avancerad nivå inom naturvetenskaplig eller teknisk inriktning.

Sista datum för ansökan: 29 mars 2019. 
Läs mer och ansök om Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde

Stiftelsen Gösta Svenssons minne - stipendium

Gösta Svensson, avliden 2009-01-17, har genom sin sista vilja och testamente, efter att sedan viss kvarlåtenskap fördelats enligt särskild fördelning, avsatt den kvarvarande behållningen till fonden Gösta Svensson minne enligt till testamentet bilagda önskemål.

Enligt Gösta Svenssons sista vilja och testamente är fondens ändamål att ge ekonomiskt stöd till 1-3 studenter eller f d studenter, som studerar eller redan erhållit legitimation vid Hälsohögskolan Väst, Skövde.

10% av stiftelsens kapital samt föregående års avkastning, ca 130 000 kr för 2013 års utdelning går till 1-3 stipendier. Under 2014 valde stipendienämnden att inte göra någon utdelning. Under 2015 delades 200 000 kr ut, 2016 var summan 120 000 kr, 2017 delades 110 000 kr ut och för 2018 delade stiftelsen ut 110 000 kr.
Sista datum för ansökan: 29 mars 2019. 

Läs mer och ansök här om stipendium ur Stiftelsen Gösta Svensson minne

Högskolans resestipendium av år 1990

Högskolan i Skövde har instiftat ett resestipendium, i form av ett resebidrag, till en student inom grundutbildningen vid Högskolan i Skövde, som särskilt har utmärkt sig i sina studier. Stipendiet benämns "Högskolans resestipendium av å 1990".

Stipendiesumman utgör 25 000 kronor för år 2019.
Sista datum för ansökan: 29 mars 2019. 

Läs mer och ansök här om Högskolans resestipendium av år 1990

EF Stipendium Overcoming

Stipendiet kommer att gå till en student med en inlärningssvårighet, så som dyslexi, dyskalkyli och ADHD. Syftet med stipendiet är att lyfta fram en eldsjäl som överkommit eller kämpar med en inlärningssvårighet för att uppmärksamma inlärningssvårigheter.

Stipendiet innebär en språkresa i 4 veckor till Paris, Costa Rica eller London. Studenter ansöker genom att skicka in en berättelse om hur de överkom sin inlärningssvårighet och hur det har påverkat deras studieresa. 

Stipendiet delas ut till en driven student som kämpat med en inlärningssvårighet.

Sista ansökningsdag är den 30 april.
Läs mer om stipendiet och villkor för ansökan

Medisera stipendium 

Medisera Stipendiet ges ut under 2019 till stipendiat som arbetar för att motverka utvecklingen av det metabola syndromet.

Det metabola syndromet ökar i hela världen och har en direkt koppling till fysisk inaktivitet och ökningen av diabetes och övervikt.

Stipendiet riktar sig till dig som arbetar för att motverka denna utveckling.

Sista ansökningsdag är 31 maj 2019.
Läs mer om stipendiet och ansökan på medisera.se

Uppsatstävling "Nytt&Nyttigt" om innovation

Förmågan att tänka nytt, och att omvandla idéerna till något nyttigt för samhället, är centralt för en hållbar tillväxt. Därför startade Vinnova och ESBRI läsåret 2009-2010 Nytt&Nyttigt – en uppsatstävling på temat innovation, kommersialisering och nyttiggörande. Var med och tävla om resestipendier. Tävlingen är öppen för uppsatser/examensarbeten som är framlagda vid svenska högskolor och universitet under läsåret 2018-2019. Det grundläggande kravet för att delta är att uppsatsen har stark koppling till temat innovation och kommersialisering/nyttiggörande.

De tre bästa uppsatserna erhåller resestipendier à 30 000, 20 000 respektive 15 000 kronor.
Sista svarsdatum är 27 juni 2019. 
Läs mer om Nytt&Nyttigt och hur du delta i tävlingen

Pineberrys uppsatsstipendium

Pineberry är ett företag som jobbar med sökmotoroptimering, Google Ads och Facebook-annonsering. Deras uppsatsstipendium riktar sig till studenter som skrivit en uppsats som berör digital marknadsföring.

Stipendiet är värt 10 000 kr och kan sökas av författare till både C- och D-uppsatser.

Sista ansökningsdag är 30 september 2019.
Läs mer om stipendiet och hur du söker det på www.pineberry.com/stipendium

Stiftelsen familjen först: utlysning av stipendiemedel 2019

Stiftelsen Familjen Först utlyser fortlöpande stipendiemedel för forskning om familjefrågor.

Under år 2019 prioriterar stiftelsen ansökningar inom följande två områden:
– genusfrågor i relation till barn och familj; kritisk belysning av genusteorier och genuspedagogik
– frågor om barns tidiga utveckling sett i ett familjeperspektiv, särskilt anknytning.

Stiftelsen vill med denna prioritering bidra till att belysa den i samtiden ständigt ställda frågan: "Varför mår barn och unga så dåligt, när vi har det så bra?" Vi utmanar forskare och tänkare av olika slag att analysera de strukturella problem som det svenska samhället för närvarande har och att även komma med konstruktiva lösningsförslag.

Läs mer om stipendiet och hur du söker det på www.familjenforst.nu/stipendier

Solstipendiet

Otovo utlyser stipendium som riktar sig till studerande från alla studieinriktningar. Beloppet på stipendiet är 10 000 kronor. Du som sökande ska ha ett intresse för hållbar utveckling och motivera det i din ansökan.

Läs mer om Otovos stipendium och hur du ansöker

Sista ansökningsdag 15:e november 2019

Vinnaren kommer att presenteras den 20:e november 2019

Information om återkommande stipendier som inte är sökbara nu

Mångfaldsstipendium

Högskolans mångfaldsstipendium utlyses årligen och tilldelas ett examensarbete på grundnivå (lägst fördjupningsnivå G2E) eller avancerad nivå som särskilt utmärker sig på temat mångfald.

Temat mångfald kan innefatta många olika aspekter men särskilt uppmärksammas ämnesområden som kopplas till etnicitet, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, ålder samt funktionsnedsättning.

Mångfaldsstipendiet delas inte ut under 2018. Det eftersom en intern omorganisation för stipendiet pågår vid Högskolan i Skövde. 

Hedvig och Victor Renströms Stiftelse

Studerande vid Högskolan i Skövde har möjlighet att söka utbildningsstipendium från Hedvig och Victor Renströms stiftelse.
Stipendium kan endast tilldelas studerande som är född eller bosatt i förutvarande Skaraborgs län och som företrädesvis inte själv kan antas kunna finansiera studierna. Ansökan kan ske från och med årskurs 2.

Frågor kan ställas till stiftelsens stipendieansvarige: Claes Bengtsson, telefon 0705-510747.

Sista ansökningsdag är den 10 oktober.
Ansökningsblankett för stipendium ur Hedvig och Victor Renströms stiftelse

Minor Field Studies

Minor Fields Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendium som kan sökas av studenter som vill göra examensarbete på grund- eller avancerad nivå i ett utvecklingsland. Stipendiet (för 2017) var på 27 000 kr och går till för att stödfinansiera resan till landet samt uppehälle under insamling av material till sin uppsats. För att vara behörig sökande ska man bedriva fältstudier i ett utvecklingsland under minst åtta veckor. 
Sista datum föransökan: 15 oktober 2018

Läs mer om MFS-stipendium

Klimatstipendium

Yta.se delar ut ett stipendium om 10 000kr för uppsats/projekt som behandlar hållbarhet inom fastighetsbranschen.
Sista ansökningsdag: 15 december 2018.
Läs mer och ansök om Klimatstipendiet på yta.se

Jubileumsstipendium för uppsats inom ekonomiområdet, Foder & Spannmål

Ett årligt stipendium som tilldelas en examensuppsats i ekonomi på magister/-masternivå. Idén bakom inrättandet var och är att uppmärksamma och sätta tydligare fokus på ekonomiska faktorer med relevans för livsmedelsproduktion och livsmedelshandel. Ett nominerat arbete behöver således inte direkt handla om jordbruks- eller livsmedelsfrågor, men ha relevans för företag
inom sektorn. Såväl examinatorer som handledare och författare kan nominera uppsatser.

Uppsatsen ska vara publicerad och godkänd under perioden 171101-181031.
Sista nomineringsdag är 21 december 2018.
Läs mer om Foder & Spannmåls stipendium, nominering och regler

Stipendium för uppsats inom logistikområdet, Plan

Plan utser årligen "Bästa examensarbete inom logistik". Stipendiet är öppet för studerande vid universitet och högskolor i samband med kandidat- och magisteruppsatser samt för examensarbeten inom logistikområdet. Bedömningarna baseras på arbetets tillämpbarhet i praktisk verksamhet eller teoretiskt bidrag, nyhetsvärde, originalitet, metodtillämpning med mera.

Ansökan tillsammans med uppsatsen i pdf-format skickas till exjobb@plan.se senast 31 december varje år. Stipendiet tillkännages och delas ut i april.

Prissumman är 10 000 kronor.
Sista ansökningsdag är den 31 december 2019.
Läs mer om Plans stipendium och hur du gör ansökan

Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen - doktorander

Stiftelsens styrelse har beslutat utdela högst 1 200 000 kr i stipendier för ovanstående ändamål till doktorander vid ovanstående universitet och högskolor. De doktorander som kan söka årets stipendier skall ha slutbetyg från gymnasium i f .d Göteborgs och Bohus län.

Det finns ingen begränsning i fråga om vilket ämnesområde doktorandstudierna bedrivs. Beslut om stipendierna tas vid styrelsens vårsammanträde.

Sista ansökningsdag 31 december 2018
Läs mer och ansök via www.hvitfeldtskastiftelsen.se.

Skyltmax stipendium

Har du en lösning på klimathotet, en idé som förenklar människors stressade vardag eller kanske kan underlätta livet för en småbarnsförälder? Ansök till Skyltmax stipendium!

Som en ung entreprenör vet vi hur viktigt det är med extra stöd för att kunna förverkliga sin idé. Vi vill hjälpa dig att genomföra ditt uppdrag eller projekt! Vi älskar innovation och alla idéer är därför välkomna!

Din idé kan vara en fysisk produkt, tjänst eller en kombination av dessa, en metod eller process. En intern jury utser sedan en stipendiat som tilldelas ett stipendium om 20 000 kronor. Vi baserar vår bedömning på innovation samt hur väl genomförbar och genomarbetad idén är.

Sista ansökningsdag är 15 maj 2020.
Läs mer om stipendiet och gör din ansökan på Skyltmax.se

Veloxiastipendiet

Veloxiastipendiet är ett uppsatsstipendium på 15 000 kr som delas ut till en student som har för avsikt att skriva en uppsats inom privatekonomi, antingen från ett juridisk eller ett ekonomiskt perspektiv. Stipendiet kan exempelvis användas till att finansiera litteratur, resor eller annat som kan bidra till att din uppsats blir riktigt bra.

Ansökningsperioden pågår till och med 15 juni 2019 och stipendiet delas ut i slutet av juli 2019. Den vinnande uppsatsen kommer att publiceras på någon av Veloxias hemsidor när den är färdig.

Läs mer om Veloxiastipendiet

Tidaholms Sparbanks utbildningsstipendier

Tidaholms Sparbanks styrelse delar varje år ut utbildningsstipendier till studerande som på ett positivt sätt ägnar sig åt sina studier inom högskolan respektive gymnasieskolan. Ett stipendium delas ut till studerande vid högskola med 10.000 kronor och med vardera 5000 kr per stipendier till studerande vid gymnasieskola.

Du bör vara mantalsskriven i eller ha annan anknytning till Tidaholms Sparbanks verksamhetsområde. Vem är du? Berätta kortfattat om dig själv. Därför söker du stipendiet? Berätta gärna vad du tänker göra med pengarna. Varför ska just du få stipendiet? Bifoga gärna betyg, meritförteckning, intyg m.m. Glöm inte att lämna telefonnummer, adress och mejladress där du kan bli nådd.

Märk ansökan med "Tidaholms Sparbanks utbildningsstipendier" och skicka din ansökan till: Tidaholms Sparbank, Box 23, 522 21 Tidaholm.

Ansökningstiden är mellan 1 januari - 15 mars 2019.
Läs mer om stipendiet och hur du gör din ansökan.

Ekonomistipendium 2019

Från och med våren 2019 kommer Konsument.se att dela ut ett stipendium på 5000 kronor per termin till en student som ska skriva ett examensarbete inom ekonomi på ett svenskt universitet eller högskola. Avsikten är att bidra till att höja kvaliteten ytterligare på arbetet genom att t.ex. möjliggöra införskaffandet av ytterligare relevant litteratur.

Det här är ett stipendium för dig som ska skriva ett examensarbete inom ekonomi på ett svenskt Universitet eller högskola.Vi ser gärna att arbetet har ett tydligt konsumentperspektiv, men det är inget absolut krav.

Sista ansökningsdag är 1 April (vårterminen) och 1 November (höstterminen)
Läs mer och skicka din ansökan här.

 

Kontakt

Susanne Ekhäll
susanne.ekhall@his.se
Telefon: 0500-448141