Mångfaldsstipendium

Högskolans mångfaldsstipendium utlyses årligen och tilldelas ett examensarbete på grundnivå (lägst fördjupningsnivå G2E) eller avancerad nivå som särskilt utmärker sig på temat mångfald. Stipendiet för 2017 är på 7000 kr.

Temat mångfald kan innefatta många olika aspekter men särskilt uppmärksammas ämnesområden som kopplas till etnicitet, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, ålder samt funktionsnedsättningar.

Examensarbetet ska vara genomfört och examinerat vid Högskolan i Skövde under läsåret 2016/2017.

Examensarbetet bedöms utifrån tre kriterier:

  • Det ska vara originellt och nyskapande
  • Ämnet för uppsatsen ska vara aktuellt och spegla samhällsutvecklingen
  • Det ska vara angeläget och innebära nytta för flera

Ansökan lämnas till Studentservice, våning 2, E-huset eller skickas till  Registrator, Högskolan i Skövde, Box 408, 541 28 Skövde. Ansökningarna ska vara Högskolan i Skövde tillhanda senast den 15 september 2017.

Ansökan kan också mejlas som PDF till registrator på följande adress: registrator@his.se

Mer information om stipendiet samt ansökningsformulär finns här. 

Tidigare stipendiater och deras belönade uppsatser:

Klicka på årtalen för att läsa mer.

2015

Lina Hegerius, tidigare student på magisterprogrammet i pedagogik, tilldelas Högskolan i Skövdes mångfaldsstipendium år 2015 för sitt examensarbete “Förskollärarens val av sånger och ramsor ur ett genusperspektiv”.

Studiens syfte var att ur ett genusperspektiv undersöka förskollärares val av sånger och ramsor som förekommer i förskolans samlingssituationer. Av tradition är det pojkar som dominerar de pedagogiska texterna. Lina har intervjuat förskollärare som uttrycker osäkerhet i hur de ska välja ut och arbeta med sånger och ramsor.

Lina Hegerius visar på en intressant problematik på en arbetsplats som berör en stor del av befolkningen. Det originella och nyskapande ligger i att författaren använder en mycket vardaglig händelse inom förskola och skola och problematiserar den utifrån mångfald och genus. Frågan om genus aktualiseras ständigt genom de förändringar som samhället genomgår, där gamla arbetssätt och normer omvärderas.  Detta gäller, som framgår av uppsatsen, inte minst i skolans värld.


2014

Eva-Maria Ternblad, tidigare student på kognitionsvetenskapliga programmet, belönades med 2014 års mångfalds­stipendium. Uppsatsen har titeln “När mormors resa blir digital”. Stipendiaten Eva-Maria Ternblad tar upp ett stort problem, det som uppstår när traditionell klassisk pappersinformation i allt högre utsträckning ersätts av digitala medier. I sitt examensarbete utreder hon hur äldre tar till sig och använder såväl digital som analog information vid resor med kollektivtrafik och hur detta påverkar deras planering och genomförandet av resor.

Speciellt hedersomnämnare:
Även 2014 hade Högskolans mångfaldsgrupp svårt att välja bland de många förträffliga bidragen. Därför vakde´juryn även detta år att dela ut ett speciellt hedersomnämnande. Detta gick till Hanna Tenenbaum och Emilie Andersson, tidigare studenter vid Högskolans distriktssköterskeutbildning, för deras uppsats "Pappor med förlossningsdepression

2013

Vinnare av Högskolan i Skövdes mångfaldsstipendiet 2012 – 2013
”Du ska inte bita den hand som föder dig”. En studie på effekterna av region och etiska värderingars inverkan på internationell marknadsföring i Saudiarbien.
Ett examensarbete inom företagsekonomi av Jenny Vikström och Evelina Manfredsson.

Speciellt hedersomnämnare:
”Dominanta och undergivna karaktärer”. En studie i om en karaktärs egenskaper tolkas olika beroende på vilket kön som det representerar.
Ett examensarbete inom Medier, estetik och berättande av Minnamari Helmisaari.

2012 

"AUDIO-NAVIGATION. What are the benefits of utilising diegetic spatial audio in audio-navigation software?". Per Anders Östblad, datavetenskap.

2011

"Meningsfullhetens fundament - en granskning av daglig verksamhet på behovsteoretisk grund". Caroline Jonegård och Eddie Svedlund, socialpsykologi.

2010

"När hjulen sätts i rullning. En socialpsykologisk studie om individens upplevelse av sin identitet efter att ha blivit rullstorsburen." Alexandra Maleki och Agnes Nordin, socialpsykologi.

2009

"En identitet med rötter utan jord. En kvalitativ studie om hur svenskfödda assyriska ungdomar upplever och skapar sin identitet." Eva Chamoun, socialpsykologi.

2008

"Det är många som tror att det bara finns två kön - en studie om genuskonstruktion utanför den traditionella genusdikotomin." Clara Lindefors och Kasper Bergvall, socialpsykologi.

 

Kontakt

Mångfaldsgruppen
Högskolan i Skövde
Besöksadress
Högskolevägen
Postadress
Box 408 541 28 Skövde
 
tfn 0500-44 80 00
mangfaldsgruppen@his.se