Mångfaldsstipendium

Högskolans mångfaldsstipendium utlyses årligen och tilldelas ett examensarbete på grundnivå (lägst fördjupningsnivå G2E) eller avancerad nivå som särskilt utmärker sig på temat mångfald/Lika villkor. Stipendiet för 2019 är på 7000 kr.

Examensarbetet ska vara genomfört och examinerat vid Högskolan i Skövde under läsåret 2018/2019. Det ska ha ett sammanhängande tema (bakgrund, syfte, problemformulering metod, resultat och slutsats) med en tydlig koppling till området mångfald/lika villkor utifrån någon eller några av diskrimineringsgrunderna:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Bedömningsgrunder

Examensarbetet bedöms utifrån tre kriterier:

 • Det ska vara originellt och nyskapande.
 • Ämnet för uppsatsen ska vara aktuellt och spegla samhällsutvecklingen.
 • Det ska vara angeläget och innebära nytta för flera.

Ansökan

I din ansökan ska följande finnas med:

 • Motivering till varför stipendiet ska erhållas. Max 200 ord
 • Kort sammanfattning av examensarbetet (bakgrund, syfte, problemformulering metod, resultat och slutsats). Max 2-4 sidor (A4-format)
 • Examensarbetet
 • Poängutdrag (gällande att examensarbetet är godkänt).
 • Ämnesansvarigs bedömning (pdf)

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret på den här sidan och sen maila de övriga dokumenten till registrator@his.se. Märk alla dokument med Diarienummer Hs 2019/626.

Du kan också skicka in hela din ansökan enligt punkterna ovan, med bifogade dokument (märkta med Diarienummer Hs 2019/626), till:
Registrator
Högskolan i Skövde
Box 408
541 28 Skövde.

Ansökan ska vara Högskolan i Skövde tillhanda senast den 15 september 2019.

Ansökan om Mångfaldsstipendiet

Glöm inte att skicka in följande dokument till registrator: en sammanfattning av examensarbetet (2-4 sidor, A4), poängutdrag som visar att arbetet är godkänt och ämnesansvarigs bedömning!
Jag bifogar följande dokument till ansökan (mailas till registrator@his.se):

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr
 

Kontakt