Begrepp och definitioner

Begrepp och definitioner enligt Diskrimineringslagens 1 kap 4 §, webbplatsen för Diskrimineringsombudsmannen (www.do.se) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4.

Direkt diskriminering: när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. För att det ska räknas som diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Indirekt diskriminering: när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar en person och där missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunerna. Då kan regeln vara diskriminerande, trots att det är samma regel som tillämpas för alla. Det kan till exempel handla om krav på viss längd som kan missgynna kvinnor.

Bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte genomför skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Trakasserier: ett uppträdande som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna och som kränker någons värdighet.

Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Kön: att någon är kvinna eller man. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet.

Könsöverskridande identitet eller uttyck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel (eller på annat sätt) ger uttryck för att tillhöra ett annat kön än det som registrerats för hen vid födslen. Begreppet omfattar dels en persons mentala eller självupplevda könsbild, dels hur någon uttrycker det som kan kallas personens sociala kön, till exempel genom kläder, kroppsspråk, smink eller frisyr.Diskrimineringsgrunden avser vad som brukar kallas transpersoner. Det är ett paraplybegrepp för pesoner som bryter mot samhällets normer för könsidentitet och könsuttryck. Även en person som identifierar sig som transsexuell men inte tänker genomgå någon könskorrigerande operation omfattas av denna grund och därmed av skyddet mot diskrimering.

Etnisk tillhörighet: en individs nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Nationellt ursprung betyder att personer har samma nationstillhörighet, till exempel finländare, polacker eller svenskar. Etniskt ursprung innebär att personer har ett relativt enhetligt kulturmönster. Som exempel kan nämnas att en person tillhör någon av de nationella minoriteterna som samer eller romer. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter.

Funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.

Ålder: uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder, omfattas av lagens skydd mot diskriminering.

Kränkande särbehandling: handlingar som riktas mot en eller flera personer på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att någon/några ställs utanför en gruppgemanskap (på en studieplats eller arbetsplats). I dagligt tal kallas detta ofta för mobbning. Kränkande särbehandling behöver inte ha något samband med de diskrimineringsgrunder som anges i diskrimineringslagen (som beskrivs ovan).

 

Diskrimineringslagen i sin helhet

Kontakt

Lena Wikström
Samordnare/Studentkurator 
Lika villkor för studenter
lena.wikstrom@his.se
Telefon: 0500-448147