Studentbarometern 2018

Nu kan du ta del av totalresultatet från studentbarometern! Stort tack till alla studenter som engagerat sig och svarat på enkäten.

Studentbarometern genomfördes för första gången mellan den 5 november och 2 december 2018. Enkäten är en del av Högskolan i Skövdes systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbete och riktade sig till alla Högskolans studenter. Syftet med att genomföra barometern var för att få aktuell information om studenters upplevelser och erfarenheter av studiemiljön vid Högskolan i Skövde.

Totalt svarade 1012 personer av 5730 vilket ger en svarsfrekvens på 18 %. Svarsfrekvensen bland programstudenter är 27 %. Undersökningen skickades via epost till alla registrerade studenter med aktiva användarkonton; svenska och internationella studenter, fristående kursare samt distansstudenter. Den genomfördes i samarbete med Quicksearch som garanterar anonymitet och sekretess.

Barometern visar på ett positivt värde när det gäller studenters vilja att rekommendera Högskolan till andra. Den visar också på högt nöjdstudentindex på 74 av 100. Stoltheten över att studera på Högskolan i Skövde är hög bland studenterna. Kontakten med studiekamrater upplevs vara mycket god.

Bemötandet från lärarna samt att de är positiva till dialog ligger på höga indexvärden. Barometern pekar dock också på att en stor andel studenter upplever stress kopplat till studierna, något som verkar vara en nationell trend bland högskolestuderande och inget som sticker ut särskilt vid HS. Mer än hälften av studenterna som deltagit i studentbarometern uppger också att det är viktigt för dem att få hjälp/stöd med att hantera stress. Studenterna lyfter också upp behovet av att utveckla information och stöd i början av och under studierna, stöd kring studieteknik/studieplanering, information om stöd vid diskriminering/trakasserier och rutiner vid brand/utrymning.

Högskolans chefer och programansvariga kommer nu bearbeta resultatet inom verksamheten och använda resultatet som ett underlag i högskolans fortsatta förbättringsarbete.

Länk till hela rapporten finns till höger på sidan.

om studentbarometer 

 

 

Relaterad information

Läs hela rapporten här
Frågor och svar om Studentbarometern

Kontakt