Ordningsregler

Studenten ska följa skrivvaktens anvisningar under salstentamen. Student som bryter mot ordningsreglerna anmäls till rektor. En anmälan kan lämnas utan vidare åtgärd eller resultera i en varning eller avstängning i upp till sex månader. Det är studentens skyldighet att inför tentamen informera sig om de regler som gäller vid salstentamen.

Kom i tid

Kom till skrivsalen i god tid, senast på utsatt starttid som anges i schema ska du infinna dig i skrivsalen. Dörren till skrivsalen stängs då för genomgång av ordningsregler samt start av skrivning. 45 minuter efter utsatt starttid öppnas dörrarna för anmälda studenter som kommit sent. Om du kommer senare än 45 minuter efter angiven starttid, får du inte delta i provet. Länk till Tidsgränser vid tentamen

Sen ankomst

Vid sen ankomst får du tillträde till skrivsalen 45 minuter efter utsatt starttid. Du förlorar 45 minuter varav 30 minuter skrivtid. Du bör dock anlända senast 30 minuter efter utsatt starttid. Anmäl dig till ansvarig skrivvakt som finns i korridoren.

Placering i salen

Fri placering är inte tillåten. Skrivvakten visar var i lokalen du ska sitta. Skrivvaktens anvisningar avseende placering ska följas.

Legitimation

Du måste kunna legitimera dig med godkänd fotolegitimation:

  • Svenskt ID-kort
  • Svenskt körkort
  • Pass
  • Nationellt ID-kort (enbart för medborgare i EU- eller EES-land) 

Om du kommit i tid men glömt legitimation kan du, om du har möjlighet, hämta den och komma tillbaka i tid för det sena insläppet(se ovan). Du får då påbörja skrivningen 45 minuter efter utsatt starttid. Missar du tiden för sent insläpp kan du inte delta i tentamen.

Har du inte möjlighet att hämta en glömd ID-handling, prata med tentamensvakten i korridoren.

Obs! fotolegitimation ska ligga på bordet under hela tentamenstiden.

Personliga tillhörigheter

Skrivvakten bestämmer var väskor, portföljer, ytterkläder m.m. ska placeras. De ska inte förvaras vid skrivplatsen utan enligt skrivvakts instruktion. Du kan i undantagsfall tillåtas hämta något ur väska eller ytterplagg under övervakning av tentamensvakt. Kaffe och dylikt placeras på bänken, så att varje sak är synlig.

Mobiltelefon och annan elektronisk utrustning

Du får inte ha mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning på dig eller vid din skrivplats under skrivtiden. Mobiltelefon och alarm ska vara helt avstängda under skrivtiden. Om mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning medtages till skrivsalen måste de förvaras i medhavd väska eller hos skrivvakten. Du får inte ta med mobiltelefonen eller annan elektronisk utrustning in på toaletten.

Vid brott mot denna regel uppstår förutom brott mot ordningsreglerna även misstanke om försök till fusk och en anmälan görs därför till rektor.

Hjälpmedel

På din skrivbänk ska endast finnas skrivmaterial i form av pennor, sudd, linjal och övriga tillåtna hjälpmedel som anges på provformulärets första sida. Kursansvarig eller examinator för kursen ska i förväg ha meddelat vilka hjälpmedel du får ta med. Du kan stryka under text, men anteckningar får inte förekomma i hjälpmedlen. Det är inte tillåtet att låna hjälpmedel eller miniräknare från andra tenterande. Endast Högskolans skrivpapper får användas.

Studenter med annat modersmål än svenska har rätt att använda tvåspråkig ordbok, från svenska/engelska till modersmålet och omvänt. Vid examination i språkkurser är det dock generellt inte tillåtet med ordbok.

Anträffbar lärare

Vid oklarheter i examinationsuppgifter ska examinator för kursen eller annan ansvarig lärare finnas anträffbar under tentamens första två timmar.Lärare anger om de kommer till salen eller finns på telefon. Kontakt kan endast tas under den tid som ansvarig lärare uppgett att de är tillgängliga.

Samtalsförbud

Det ska vara tyst i skrivsalen! Om det förekommer otillåten kommunikation, i skrivsalen, och om tillsägelse inte hjälper, har skrivvakterna rätt att omedelbart avvisa dem som bryter mot ordningsreglerna. Det är förbjudet att prata med andra tenterande i salen och vid toalettbesök utanför salen under hela tiden som tentamen pågår.

Inlämning av tenta

Obs! Lämna din tentamen i tid!
Skrivvakten meddelar dig när 15 minuter av skrivningstiden återstår. Det är då ditt ansvar som student att:

  • Namn och personnummer står på alla svarspapper.
  • Bladen är numrerade fortlöpande.
  • Tentamensomslaget är ifyllt med personuppgifter, kurs och dylikt samt antal inlämnade ark.
  • Markera med kryss vilka uppgifter som har besvarats på omslaget.

Ovanstående anvisningar ska utföras inom den utsatta skrivtiden. När tentamenstiden är slut måste du sluta skriva och lämna in din skrivning. Om detta inte följs så kommer din tentamen inte att rättas!

Du ska lämna in samtliga papper, såväl provformulär som kladdpapper. Kladdpapper ska ej numreras eller läggas i omslaget, lämna dessa till skrivvakten. Observera att inga papper får vikas!

Du får inte lämna tentasalen utan att lämna in skrivningen, i förekommande fall "blankt". Detta får du göra tidigast en timme efter utsatt starttid i schema. När provet har lämnats in får du inte vistas i lokalen så länge tentamen pågår.

Toalettbesök

Toalett finns tillgänglig inne i skrivsalen och endast dessa toalettar är tillåtna att använda under tentamen. Vid tentamen i salar som saknar toalett gäller särskilda regler. Inga toalettbesök får göras under första eller sista timme av skrivtiden i salen. Alla toalettbesök noteras på särskild lista med tidpunkt och namn.

Observera att du inte får ta med dig mobil, penna etc. från din skrivplats in på toaletten.

Rökförbud

Rökning är inte tillåten i skrivlokalen. Detta med hänvisning till förbud mot rökning inom skolans lokaler.

Brandlarm

Om brandlarmet utlöses under tentamen måste du lämna salen och följa gällande utrymningsregler. Allt tentamensmaterial lämnas i skrivsalen. Efteråt förlängs tentamenstiden med motsvarande tid för uppehållet. Om avbrottet är längre än 30 minuter avbryts tentamen. Examinator ska i efterhand meddela om tentamensresultatet är giltigt eller om ett nytt tentamenstillfälle ska erbjudas.

Inga samtal mellan tenterande är tillåtna under avbrottet!

Störningar som uppmärksammas av student

Som student har du rätt att tala om för tentamensvakterna om andra studenter bryter mot ordningsreglerna. Du kan också rapportera andra förhållanden som inverkar på tentamens genomförande t.ex. att det är för varmt/kallt i salen.

Om det finns synpunkter som rör tentamensvakternas arbete/bemötande så anmäls detta till tentamensadministrationen i efterhand.

Fusk/Disciplinära åtgärder

Brott mot ordningsregler, försök till vilseledande beteende, störande beteende eller hindrande av tentamen ska anmälas till rektor. Ärendet behandlas i enlighet med Högskoleförordningen och disciplinära åtgärder i form av varning eller avstängning kan tilldelas.

Om fusk upptäcks eller om skrivvakten misstänker att någon student fuskar ska skrivvakten samla in allt bevismaterial och rapportera händelsen till rektor. Den som misstänks för fusk får skriva klart sin tenta, men kan bli anvisad till en annan plats i skrivsalen. Den som uppträder störande eller vägrar att följa skrivvaktens anvisningar kommer att vara tvungen att lämna skrivsalen. Skrivvakten har inga befogenheter att kroppsvisitera studenten men en ovilja att tömma fickorna kan inverka negativt vid en eventuell bedömning i disciplinnämnden.

Rektor behandlar rapporter om fusk i enlighet med Högskoleförordningen och kan utdela en varning, lämna ärendet utan vidare åtgärd eller föra ärendet vidare till disciplinnämnden. Disciplinnämnden kan i sin tur besluta om varning eller avstängning i upp till sex månader. Du har alltid rätt att yttra dig inför det att ärendet behandlas av såväl rektor som disciplinnämnden.
En avstängning rapporteras till CSN och berörda inom Högskolan, vilket innebär att studenten blir av med sitt login, passerkort och sina studiemedel under avstängningsperioden.

Tentamen rättas inte förrän ärendet är slutbehandlad av rekor/disciplinnämnd. I de fall rektor eller disciplinnämnden beslutar om någon åtgärd, avgör examinator om skrivningsresultatet ska betraktas som ogiltigt.

Rektors beslut kan överklagas till disciplinnämnden och disciplinnämndens beslut kan överklagas till länsrätten. Fusk har i regel en preskriptionstid på två år.