Provtillfälle - rätt till omtentamen

Minst två provtillfällen per kurs/kurstillfälle och år ska ges - ett ordinarie provtillfälle och ett omprov. Omtentamen bör ges tidigast två veckor och två dagar(dvs 16 kalenderdagar, obs ej arbetsdagar!) efter att resultatet har offentliggjorts och senast tolv veckor efter första provtillfället. Sommaruppehållet kan innebära en förlängning av dessa tider.

Vid hemtentamen ska dag och tid för inlämning anges. För dig som fått hemtentamen underkänd eller som inte lämnat in tentamen vid ordinarie provtillfälle ska nytt tillfälle (med nya uppgifter) erbjudas. Om kompletteringstillfälle fanns vid första provet har du också rätt till sådant vid omprovet.

Särskilda regler gäller examination på kurs eller del av kurs som omfattar verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Den som har underkänts på en sådan kurs får genomföra praktiken ytterligare en gång. Prefekten för den berörda institutionen kan ge möjlighet att genomföra praktikavsnittet en tredje gång.

Ordinarie provtillfällen ska normalt äga rum under terminstid.

Om du har fått godkänt betyg på kurs eller del av kurs får du inte göra fler prov med syfte att höja betyget.

Om det skriftliga provet har förkommit och det kan bevisas att det är Högskolan som bär ansvaret, ska studenten utan uppskov beredas möjlighet till omprov.