Genomförda och aktuella projekt

Här presenterar vi några av våra genomförda projekt.

Ali Kazemi

Karriärutveckling inom detaljhandeln - lika möjligheter till rörlighet och utveckling för kvinnor och män? (Ett tvåårigt projekt finansierat av Handelns Utvecklingsråd)

Trots att rapporter och studier visar att svensk detaljhandel är konkurrenskraftig och att t ex medarbetarna är nöjda med både sitt arbete och sina chefer står den inför flera utmaningar. En viktig sådan utmaning är karriär och karriärutveckling. Karriärutveckling är en utmaning för handeln då den ofta beskrivs som en genomgångsbransch. En fråga som undersöks i projektet är hur rörlighet och karriärutveckling ser ut i detaljhandeln. Syftet med projektet är att belysa möjligheter till utveckling och karriär inom detaljhandeln generellt. Att därtill undersöka hur förutsättningarna till en karriär inom handeln kan se ut beroende på om medarbetaren är kvinna eller man belyser karriärsutvecklingsfrågan så att likheter och skillnader i förutsättningar på grund av kön tydliggörs.

Organisering för verksamhetskvalitet inom svensk äldreomsorg:Ett skifte i fokus från vad till hur. (Ett treårigt projekt finansierat av FORTE, tidigare FAS)

Huvudsyftet med detta projekt är att studera hur det går att förena god verksamhetskvalitet inom äldreomsorg med en effektiv resursanvändning mot bakgrund av att det finns stora skillnader i verksamhetskvalitet inom svensk äldreomsorg som inte går att förklara med ekonomisk tilldelning. Avstamp tas bl.a. i resultat från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) årliga undersökningar ”Öppna jämförelser” om framstående kommuner som visar ganska tydligt på vad som kännetecknar god verksamhetskvalitet men inte hur denna kan uppnås. Projektet fokuserar därför på relationen mellan ledningspraktiker, organisationskultur och verksamhetskvalitet inom den svenska äldreomsorgen. Projektet kommer att undersöka hur en brukarorienterad organisationskultur kan åstadkommas med ett särskilt fokus på chefs- och ledarskapets betydelse för verksamhetskvalitet.

Empiriska studier kring socialt välbefinnande – utveckling och validering av mätinstrument

Social rättvisa – rättvis fördelning av resurser (t.ex. vårdresurser)

Anette Lundin

Välfärds- och Socialvetenskap (vid Hälsohögskolan i Jönköping).
Min forskning är del av ett större, mångvetenskapligt projekt med fokus på hundars bidrag till välbefinnande hos äldre som bor på särskilt boende. Min delstudie är inriktad mot personalens upplevelser. Jag har gjort intervjuer i två omgångar då designen var en interventionsstudie: före och efter testet med hundar. Min avhandling bygger på den första intervjuomgången och resulterar i fyra artiklar och en avhandling.

Susanna Nordström

Fragmentation and Disassociation? - Contesting the View of the ‘Problematic’ Subcultural Identity Construction in the Late Modern Society (artikel med arbetsnamn).

Uncertainty and Discontinuation as Facilitators of Agency? The Case of the 21st Century Emo (artikel med arbetsnamn).

Semiotic Regulation and Out-Group Alienation in Subcultures (artikel med arbetsnamn).

Lika Rodin

”I Wish I Could Take Your Pain”: The Individual Drama of Female Hairloss and Self-help Communities in Sweden (financial support from Skaraborgsinstitutet i Skövde, 2012)

The research offers an in-depth look at women’s experience with hair loss (alopecia) and at their corresponding relations with services and support institutions. The emphasis is made on the role of grass-roots communities operating in Sweden, Skaraborg region.

The “Life World” in Clinical Settings: Towards Humanization of Professional Health Care (in-progress)

Long-term skin illnesses can be physically debilitating and limiting in daily life of diseased people, as well as highly visible conditions, which adds a social psychological dimension to dermatological issues. Previous research, however, showed that illness-related psychological difficulties and social complications are frequently overlooked or even consciously avoided by medical practitioners. The study explores factors shaping doctors’ perception on social-psychological (non-clinical) aspects of dermatological chronic illnesses. A mixed-methods design used in the study combines survey and qualitative methods. The project is financially supported by Skaraborgsinstitutet i Skövde.

“Korta Vägen”: Identity Maintaining by Qualified Migrants in the Context of Targeted Language Training (in collaboration with Susanne Brunke, IHL, Högskolan i Skövde and Andre Rodin, Institutionen för Socialt Arbete, Göteborgs universitetet; work in progress)

The project aims at deepening the understanding of subjective challenges that qualified migrants face on their way towards social and economic integration in the new society. It further analyses the role of targeted language training in maintaining people’s wellbeing and motivation. Data collection is organized by means of individual interviews, focus groups, and analysis of journaling materials.

Anni Tysk

"Så Nätt" – "Leverantörsstruktur för lättare fordon"

Extern finansierat forskningsprojekt Vinnova/FFI och SAAB som löper från 110101-130630. 

Projektets mål:
• Lättviktskoncept som reducerar bilens vikt med 20-40%
• Nya samverkansformer mellan underleverantörer

Anni Tysks arbetsuppgifter inom Så Nätt Ur gruppdynamisk synvinkel sätta samman och facilitera ca 8 arbetsteam, var och ett bestående av 7-15 personer från OEM, underleverantörer och akademin. I praktiken innebär det arbete med gruppstruktur såsom normer, regler, roll- och ansvarsfördelning, def av arbetsuppgifter och mål m.m. samt facilitering genom grupputvecklingsprocessen.

Metoder utöver praktisk tillämpning är observation och GDQ-testning. Deltagande parter i projektet OEM (SAAB), FKG, svenska och nordiska underleverantörer som t ex 3M, IAC, Autoliv, Bendiro, Finnveden, Oxeon, Outokumpu, Mueller, Sapa m.fl. och akademiparter inom ingenjörssfären från Sverige.

 

Kontakt