Utbildningsvetenskap

Inom forskningsområdet Utbildningsvetenskap vid Institutionen för hälsa och lärande - avdelningen Pedagogik, Socialpsykologi och Språk, Högskolan i Skövde pågår forskning som rör utbildning och lärande i vid mening. I fokus står utbildnings-, socialisations- och lärandeprocesser i olika pedagogiska praktiker i samhälls- och arbetsliv. Forskningsprofilen utmärker sig av två huvudsakliga spetsar – didaktik samt subjekt och institution.

Den förstnämnda spetsen, didaktik, rymmer olika didaktiska infallsvinklar på utbildning, socialisation och lärande, och samlas i beteckningarna högskoledidaktik, digital didaktik, vuxendidaktik, yrkesdidaktik och ämnesdidaktik. Såväl vuxen- som yrkesdidaktik är forskningsspår som står i relation till Högskolans yrkeslärarutbildning, som är placerad vid BUVL (pedagogikämnet). Av särskilt intresse här är relationen mellan yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning. Forskningsspåret digital didaktik är på samma sätt kopplad till den Högskolepedagogiska Enheten (HPE), som också är förlagd till BUVL (pedagogikämnet) vid Högskolan i Skövde.

Den andra spetsen, subjekt och institution, rymmer forskning inriktad mot subjekts- och identitetsskapande i olika pedagogiska praktiker i samhälle och arbetsliv, och i människors vardagsliv. Professionell utveckling, liksom barns, ungas och vuxnas lärande och socialisationsvillkor står här i fokus. En unik forskningsingång här belyser handdockan som kommunikativt redskap i förskolans pedagogiska praktik.

För närvarande är forskningsgruppen Utbildningsvetenskap del av en integreringsprocess i en av högskolans forskningsspecialiseringar, "Hälsa och Välbefinnande". Denna forskningsmiljö planeras på sikt utgöra ett forskningscentra vid Högskolan i Skövde. Inom ramen för denna process utarbetas olika tvärvetenskapliga forskningsprojekt med andra ämnen vid högskolan, bland annat omvårdnad, folkhälsovetenskap samt socialpsykologi. Vidare pågår ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete med datavetenskap som handlar om IT-användning i skolan.

Översikt forskningsgrupp