IUP som verktyg i skolutveckling

Projektet genomförs i form av en aktionsforskning, där forskare vid Högskolan Skövde arbetar tillsammans med skolor i regionen. En central del i projektet är att forskningen genomförs tillsammans med skolorna, vilket betyder att forskningsfrågorna formuleras tillsammans med deltagarna från respektive skolor.

Forskningsområdet om IUP är relativt nytt och därför bedöms behovet av forskning vara stort. Grundskolan är numera enligt lag skyldig att skriva och kommunicera dessa planer med elever och föräldrar en gång per termin. Det betyder att det finns en juridisk aspekt av IUP men det aktualiserar också etiska och pedagogiska värden.

Projektet har ett tvådelat syfte. En nivå riktas mot hur skolan arbetar med IUP för att utveckla sin egen lokala pedagogiska planering, där IUP är medlet i denna skolutvecklingsprocess. En annan nivå riktas mot processen på skolorna, där empirin från processen på skolorna utgör underlag för en övergripande analys av lokalt skolutvecklingsarbete. Denna nivå blir föremål för forskning.

Projektet har planerats i nära samarbete med berörda skolor under våren 2010 och har genomförts ute på skolorna under hösten 2010 samt våren 2011. Projektet finansieras huvudsakligen via strategiska forskningsmedel från Högskolan i Skövde. Samarbetspartner utgörs av skolledare och lärare vid två kommunala skolor och en privat skola. 

Dokumentationen utgörs av två delar. För skolornas del utgörs den av en rapport och för högskolans del en forskningsartikel. Ansökan om vidare forskning utarbetas under tiden projektet planeras och genomförs.

Projektledare: lektor Gunbritt Tornberg   
Övriga deltagare: Eva Dahlgren, Marianne Lord, Susanna Nilsson Jacobsson