Tidskriften Utbildning & Lärande

Utbildning & Lärande är en vetenskaplig tidskrift som startade hösten 2005 och som sedan dess har drivits av pedagogikämnet vid Högskolan i Skövde, avdelningen för Pedagogik, Socialpsykologi och Språk. De nummer som har publicerats finns tillgängliga via denna webbsida. Från januari 2018 flyttar tidskriften Utbildning & Lärande till Högskolan Dalarna. Anledningen är att Högskolan i Skövde avvecklar ämnet pedagogik och all dess verksamhet. Vi som har ansvarat för och arbetat med tidskriften vid Högskolan i Skövde är glada och tacksamma för intresset från Högskolan Dalarna att bidra till att Utbildning & Lärande fortsatt kan utgöra ett forum för ett vetenskapligt samtal inom områden som berör pedagogik, pedagogiskt arbete, utbildningsvetenskap med mera.

Studiekultur i högre utbildning - design av flexibla lärandemiljöer (1:2017)

Om innehållet

Temanumret undersöker det mångfasetterade begreppet studiekultur. Med tanke på att olika pedagogiska projekt vid svenska lärosäten syftar till utveckling av lärandemiljöer så avser följande temanummer att samla empiriska studier som beskriver och förklarar arbetet med att forma rum för lärande. Artikelbidragen kan med fördel inkludera studier på campus i dess fysiska miljö, eller helt nätbaserat i en virtuell miljö, men även som blandad form genom de båda lärandemiljöer vilken benämns som "blended learning". Lärandemiljöer kan sägas formas och omformas av både lärare och studenter som tillsammans deltar i dem och bidrar till att studiekulturer uppstår. I akademin ställs didaktiska frågor om på vilket sätt en konstruerad utbildnings- och/eller kursdesign kan inkludera användningen av digitala medier och som bidrar till att villkoren förändras till fördel för studenters lärande. Vari består då styrkorna i respektive lärandemiljö när det gäller att utveckla digital kompetens? Vi välkomnar artikelbidrag som belyser och problematiserar samtida pedagogiska koncept såsom "flipped classroom" och "active learning classroom", men även andra pedagogiska modeller och metoder som möjliggör deltagande och interaktion mellan studenter och deras lärare. Det kan även handla om studier av spontant uppkomna mötesplatser i akademin, men även om implementering av såväl interiörer i fysiska undervisningssalar och tillägnandet av digitala verktyg som möjliggör en för både studenterna och lärarna önskvärd undervisning.

Artiklar i detta nummer

Lisbeth Lundahl, Ewa Gruffman Cruse, Bengt Malmros, Ann-Kristin Sundbaum & Åse Tieva:
Pedagogisk rum-tid och strategier för aktivt lärande i högre utbildning

Berit Willén Lundgren & Linda Reneland-Forsman:
Värderelationell reflektion med stöd av digital spegling

Linda Reneland-Forsman:
Designing for active supportive learning cultures

Mia Heikkilä:
Organisationsmodell för teamlärande – Tema: Fler män i förskolan

Emma Arneback & Mattias Nylund:
Yrkeslärare som värdebalanserare – värdekonflikter mellan skolans och arbetsplatsens läroplan i lärlingsutbildning

 

 

 

Kontakt