Tidigare nummer

Här finner du tidigare utgåvor av tidskriften Utbildning och lärande.

Du kan prenumerera och även köpa lösnummer genom att kontakta: utbildning-och-larande@his.se. Samtliga temanummer publiceras som fulltext på denna hemsida, i DIVA och via LIBRIS, ett halvår efter publikationsdatumet. Du kan också inhandla äldre pappersutgåvor av skilda temanummer för 75 kr exkl. frakt.

Tidskriften Utbildning och lärande

Kontakt:

utbildning-och-larande@his.se

Huvudredaktör:

Urban Carlén, lektor,
Högskolan i Skövde

2016 vol.10, nr 1 Tema: Den reflekterande handledaren

2016 vol.10, nr 1 Tema: Den reflekterande handledaren

Gästredaktör: Tomas Grysell

Temanumret behandlar kunskap om forskarhandledning, samt handledning i en vidare och generell mening inom högre utbildning. Författarna ger en tydligare bild av det hantverk och den pedagogiska form som många lärare bedriver genom olika former av handledning, om dess förutsättningar och villkor.

Ladda ner hela temanumret:  Den reflekterande handledaren

Artiklar:

Handledare, vägledare eller kontrollant?
Vanja Carlsson, Petra Svensson, Vicki Johansson & Stig Montin

Ingredients of good PhD supervision - evidence from a student survey at Stockholm university
Radosveta Dimitrova

Peer reflection on inclusive supervision - a study circle as a space for collegial learning
Ulrike Schnaas & Åsa Cajander

Krav, uppmaningar och frågor - en autoetnografisk reflektion över handledning av självständiga arbeten
Anita Eriksson & Susanne Gustavsson

Handledningens potential, examinationens låsningar - om uppsatsmomentets konflikt mellan formativ och summativ bedömning
Markus Lundström

Det självständiga arbetet - en plats för emancipation eller automation?
Daniel Berg

2015 vol.9, nr 2 Tema: Examination för lärande?

2015 vol.9, nr 2 Tema: Examination för lärande?

Gästredaktör: Stefan Ekecrantz

Temanumret syftar till att samla forskning om både summativ examination och formativ bedömning, och möjliga styreffekter på lärande.

Ladda ner hela temanumret:  Examination för lärande?

I forskningen om dessa två delvis överlappade områden är det relativt sällsynt med kritiskt granskade perspektiv, men inte i senaste temanumret av Utbildning & Lärande som belyser Examination för lärande? Perspektiv på styreffekter genom följande fyra artiklar: 

Feedback and student learning? - A critical review of research
Stefan Ekecrantz

Alone with the test - Students´perspective on an enacted policy of national testing in swedish schools
Håkan Löfgren & Ragnhild Löfgren

Examinationer för elevinflytande?
Per-Åke Rosvall

Underkännanden inom verksamhetsförlagd lärarutbildning - Resultat från en forskningsexpedition i svårframkomlig terräng
Jens Gardesten & Henrik Hegender

2015 vol 9, nr 1 Tema: Deltagande och Inflytande

2015 vol 9, nr 1 Tema: Deltagande och Inflytande

Temaredaktör: Erik Andersson

Ladda ner hela temanumret:  Deltagande och Inflytande - inkluderingens demokratiska och politiska möjligheter?

För att förstå hur ett demokratiskt samhälle fungerar är det viktigt med forskning som behandlar deltagande och inflytande som en pedagogisk motiverad angelägenhet och utmaning som tar sin utgångspunkt i de exkluderade samhällsmedborgarnas livssituation.

Artiklar:

Dialog och medskapande i vår tids stora samhällsomdaning
Hans Abrahamsson

Projekt som ett social- och arbetsmarknadspolitiskt verktyg för att omorientera unga långtidsarbetslösas liv
Ina von Schantz Lundgren & Mats Lundgren

Förortens skola - Möjligheternas skola?
Marianne Dovemark & Ann-Sofie Holm

Delaktighet som pedagogik och demokratiskt värde för fullföljandet av studier - Kunskapsbidrag från ett utvecklingsprojekt
Erik Andersson & Susanne Sandgren

Att göra delaktighet i skolan - Elevers erfarenheter
Helene Elvstrand

Fallet med de störande manliga studenterna - En situation tolkad utifrån fyra olika förklaringsmodeller
Maria Hedlin & Magnus Åberg

ISSN: 2001-4554

Tidskriften Utbildning och lärande 2015 vol 9, nr 1

Kontakt:

utbildning-och-larande@his.se

Huvudredaktör:

Urban Carlén, lektor,
Högskolan i Skövde

2014 vol 8, nr 1 Tema: Livslångt och Livsvitt lärande

2014 vol 8, nr 1 Tema: Livslångt och Livsvitt lärande

Temaredaktör: Annelie Andersén

Ladda ner hela temanumret: Livslångt och Livsvitt lärande

Temanumret behandlar livslångt och livsvitt lärande ur ett globalt-, ett teknologiskt- och ett genus perspektiv som ökar kunskapen om de tematiska begreppen.

Artiklar:

Vilka betydelser har internet för organiserade kvinnor inom kvinnorörelsen i Ecuador?
Maria Svenning & Henrik Nordvall

Wikipedia som lärkontext - Ett resonemang om hur engagemanget i Wikiproduktionen bidrar till det livslånga lärande
Maria Mattus

Rationales for learning in later life
Sigvart Tösse.

ISSN: 2001-4554

Tidskriften Utbildning och lärande 2014 vol 8, nr 1

Kontakt:

utbildning-och-larande@his.se

Huvudredaktör:

Urban Carlén, lektor,
Högskolan i Skövde

2013 vol 7, nr 1 Tema: Perspektiv på gymnasial yrkesutbildning

2013 vol 7, nr 1 Tema: Perspektiv på gymnasial yrkesutbildning

Temaredaktör: Susanne Gustavsson

Ladda ner hela temanumret: Perspektiv på gymnasial yrkesutbildning (5 tryckta ex kvar).

Temanumret belyser gymnasial yrkesutbildning som fenomen och som praktik. Sammantaget kräver yrkesutbildningens roll och särprägel en tydlighet vad gäller dess utbildningmål, samhällsfunktion och roll i den enskilda individens liv.

Artiklar

Frafald fra erhvervsuddannelserne – mod en mere nuanceret forståelse
Christian Helms Jørgensen & Klaus Nielsen

Vidgade kunskapsklyftor? – fiktionernasfunktioner i läromedel efter gymnasiereformen 2011
Caroline Graeske

Hur lär sig elever på sex olika yrkesprogram? – en studie om skillnander och likheter i lärstilar
Lena Boström

Blivande yrkeslärares beskrivningarav yrkesämnets didaktik
Susanne Gustavsson

Den nya yrkeslärarutbildningen – utkomster i form av yrkeskompetens
Annelie Andersén

Omslag för tidskriften Utbildning och lärande 2013 vol 7, nummer 1.

Kontakt:

utbildning-och-larande@his.se

Huvudredaktör:

Urban Carlén, lektor,
Högskolan i Skövde

2012 vol 6, nr 2 Tema: Ett vidgat perspektiv på ämnesdidaktik

2012 vol 6, nr 2 Tema: Ett vidgat perspektiv på ämnesdidaktik

Temaredaktörer: Anders Jakobsson & Maria Olson

Ladda ner hela temanumret: Ett vidgat perspektiv på ämnesdidaktik. (3 tryckta ex. kvar).

I detta nummer presenteras artiklar som berör, beskriver eller diskuterar begreppet ämnesdidaktik alternativt utgör exempel på ämnesdidaktiska studier och översikter.

Artiklar:

Rum och plats i didaktiken. Om var-frågan i svensk didaktisk forskning och undervisning - exemplet digitala medier
Erik Andersson

Investigating visitors' learning related to science centre exhibits - A progress report of recent research literature and possible future research foci
Eva Davidsson

'Spindlarnai Falköping' - En studie om hur dockan som medierande redskap bidrar till utveckling av förskolans kommunikativa miljö
Mirella Forsberg Ahlcrona

Interpreting the curriculum - Methematics and didactic contracts in swedish preschools
Laurence Delacour

Education between formation and knowledge - A discussion based on recent english and nordic research in religious education
Geir Skeie

Scientific trustworthiness - The considerations and perceptions of students
Mats Lundström & Anders Jakobsson.

ISSN: 2001-4554. Detta nummer publiceras som fulltext på denna webbplats, i DIVA och via LIBRIS först ett år efter utgivning.

Omslag för tidskriften Utbildning och lärande 2012 vol 6, nummer 2.

Kontakt:

utbildning-och-larande@his.se

Huvudredaktör:

Urban Carlén, lektor,
Högskolan i Skövde

2012 vol 6, nr 1 Tema: Utmaningar och perspektiv på VFL

2012 vol 6, nr 1 Tema: Utmaningar och perspektiv på verksamhetsförlagt lärande

Temaredaktör: Jörgen Dimenäs

Ladda ner hela temanumret: Utmaningar och perspektiv på verksamhetsförlagt lärande.

I denna utgåva presenteras bidrag som berör tematiken verksamhetsintegrerat lärande (VILÄR). VILÄR är ett samlingsbegrepp för pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integration mellan högre utbildning och arbetsliv.

Artiklar:

Att bygga gemensamma miljöer - Delaktighet och lärande genom dialogplanering
Margaretha Herrman & Lena Nilsson

Utbildade för filmproduktion - Hinder och möjligheter för etablering
Margaretha Herrman

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) - En arena för lärarstudenter att utveckla sin ledarskapsförmåga
Ina von Schantz Lundgren & Mats Lundgren

Att undersöka processhandledning av lärares handledning
Ingrid Nilsson & Ewa Wictor

Att skärpa den praktiska blicken - Handledares erfarenheter av försök att förstärka kvalitet i VFU
Ulla Karin Nordänger & Per Lindqvist

Retorikens beprövade erfarenhet ur yrkesverksamma lärar- och sjuksköterskehandledares perspektiv
Jörgen Dimenäs, Margereth Björklund, Kristin Häggkvist, Ingamay Larsson, Annika Malm, Monica Rundgren & Agneta Welin Mod

ISBN: 978-91-637-0972-2 (tryckta versionen), ISBN: 978-91-637-0973-9 (elektroniska versionen)

Omslag för tidskriften Utbildning och lärande 2012 vol 6, nummer 1.

Kontakt:

utbildning-och-larande@his.se

Huvudredaktör:

Urban Carlén, lektor,
Högskolan i Skövde

2011 vol 5, nr 1 Tema: Att bilda lärare i digital kompetens

2011 vol 5, nr 1 Tema: Att bilda lärare i digital kompetens

Temaredaktör: Urban Carlén

Ladda ner hela temanumret: Att bilda lärare i digital kompetens

I detta nummer lyfter vi fram bidrag som på olika sätt bidrar med resultat från nationella IT-satsningar kopplade till svenska lärarutbildningar.

Artiklar:

Problematisk frånvaro av digital kompetens i lärarutbildningen
Linda Reneland-Forsman

Skolprojekt med framgång och hinder - En studie av skolprojekt i yrkespraktik och utbildningspraktik Susanne Gustavsson

Pedagogisk digital kompetens för nätbaserat lärande inom högskolan
Jessica Lindblom, Anna-Sofia Alklind Taylor, Jana Rambusch & Henrik Svensson

Unga elever med egen dator - Några lärares tankar om hur deras undervisning påverkas
Ina von Schantz Lundgren & Mats Lundgren

ISBN: 978-91-633-9654-0 (tryckta versionen), ISBN: 978-91-633-9654-0 (elektroniska versionen)

Tidskriften Utbildning och lärande 2011 vol 5, nr 1

Kontakt:

utbildning-och-larande@his.se

Huvudredaktör:

Urban Carlén, lektor,
Högskolan i Skövde

2010 vol 4, nr 1 Tema: Nya Textvärldar i vår tid

2010 vol 4, nr 1 Tema: Nya Textvärldar i vår tid

Temaredaktör: Peter Andersson

Ladda ner hela temanumret: Nya Textvärldar i vår tid: ändrade förutsättningar för textskapande i skolan?

I detta nummer belyses och behandlas frågan hur förändrade mönster för skrivande, läsande och meningsskapande i vår digitala tidsålder skapat förändrade förutsättningar för lärande och textskapande i skolan.

Artiklar:

Texter som inte räknas? Om digitala läs- och skrivaktiviteter bland barn och unga
Peter Andersson & Bitte Wilhelmsson Ramshage

Digital argumentation – Datorskrivandets transformering av skolans genrearbete
Per Holmberg

Nygamla textvärldar – genrer och skärmbaserad textanvändning i skola och samhälle
Lars-Erik Johansson

Text som kontext – Rum, Plats och Text som social situation
Erik Andersson

Att ta i anspråk det okända – mot en flexibel digital grammatik
Patrik Hernwall

ISSN: 1653-0594. ISBN: 978-91-633-9034-0

Tidskriften Utbildning och lärande 2010 vol 4, nr 1

Kontakt:

utbildning-och-larande@his.se

Huvudredaktör:

Urban Carlén, lektor,
Högskolan i Skövde

2009 vol 3, nr 1 Tema: Ny i läraryrket

2009 vol 3, nr 1 Tema: Ny i läraryrket

Författare: Gerd Gustafsson, Susanne Gustavsson och Tom Tiller

Ladda ner hela temanumret: Ny i läraryrket

Denna utgåva är en dokumentation av ett projekt som handlar om mentorskap för nyutbildade lärare inom förskola och grundskola. ISSN: 1653-0594.

Tidskriften Utbildning och lärande 2009 vol 3, nr 1

Kontakt:

utbildning-och-larande@his.se

Huvudredaktör:

Urban Carlén, lektor,
Högskolan i Skövde

2006 vol 2, nr 1 Tema: Det här är jag, så har jag förändrats

2006 vol 2, nr 1 Tema: Det här är jag, så har jag förändrats

Författare: Jörgen Dimenäs

Ladda ner hela temanumret: Det här är jag, så har jag förändrats: en studie av personalens upplevelse av önskvärda förändringar i en kommuns utbildningsorganisation.

En studie av personalens upplevelse av önskvärda förändringar i en kommuns utbildningsorganisation. ISSN: 1653-0594, ISBN: 978-91-633-9652-6

Tidskriften Utbildning och lärande 2006 vol 2, nr 1

Kontakt:

utbildning-och-larande@his.se

Huvudredaktör:

Urban Carlén, lektor,
Högskolan i Skövde

2005 vol 1, nr 1 Tema: Vision - förverkligande - utveckling

2005 vol 1, nr 1 Tema: Vision - förverkligande - utveckling

Författare: Kennert Orlenius

Ladda ner hela temanumret: Vision - förverkligande - utveckling: Lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde.

I detta nummer belyses och behandlas kopplingen mellan högskoleförlagda studier (HFU) och verksamhetsförlagda studier (VFU) i lärarutbildningen. ISSN: 1653-0594, ISBN: 978-91-633-9651-9.

Utbildning och lärande 2005 vol 1, nr 1

Kontakt:

utbildning-och-larande@his.se

Huvudredaktör:

Urban Carlén, lektor,
Högskolan i Skövde