Behandling av manuskript och författarinstruktioner

Nedan finns aktuella instruktioner som du som författare bör läsa innan du sänder din text till Utbildning & Lärande. Hör gärna med redaktionen om instruktionerna om det uppkommer frågor.

Bedömningsgrunder för antagande av manuskript

  • Relevans med avseende på tidskriftens vetenskapliga spännvidd, syfte och valda tematik
  • Relevans ur ett professionsperspektiv
  • Hög språklig, kommunikativ och retorisk tillgänglighet och tydlighet
  • Allmän angelägenhetsgrad (av utbildningsvetenskapligt intresse)
  • De teoretiska och metodiska utgångspunkternas tillämplighet
  • Andra kriterier som är viktiga i förhållande till akutell tematik och inriktning

Språk

Manuskript kan skrivas på svenska, danska, norska eller engelska. De ska innehålla en sammanfattning på engelska (om svensk artikel), alternativt på svenska (om engelsk artikel), nyckelord samt författarens tillhörighet/titel på engelska (se Författarinstruktioner nedan). För engelska texter tillämpas brittisk engelska (UK). Insända artiklar på annat språk än modersmålet ska vara språkgranskade. Författaren uppmanas att själv stå för denna kostnad. Språkgranskningsmedel finns att söka löpande hos bl. a. Vetenskapsrådet.

Insändande av manuskript

Manuskriptet skickas som Word-dokument i elektronisk form till utbildning-och-larande@his.se

Publiceringspolicy

Manuskriptet/artikeln får inte vara publicerad någon annanstans. Om den är insänd till någon annan tidskrift ska detta uppges. När artikeln är godkänd för publicering kommer den efter viss tid att publiceras i pappersformat (en tryckt utgåva), på tidskriftens webbplats och i DiVA (Högskolan Skövdes elektroniska Open Access publicering).

Överenskommelse för artikelpublicering

När ett manuskript har antagits för publicering måste varje författare underteckna en särskild överenskommelse gällande de publiceringsvillkor som gäller. Den undertecknade överenskommelsen måste ha inkommit till redaktionen innan artikeln publiceras. Be om överenskommelsen från redaktionen: utbildning-och-larande@his.se

Kvalitetsgranskning

Texterna bedöms i två steg. I det första steget bedöms insända manuskript av redaktionen och aktuell(a) temaredaktör(er). De manuskript som redaktionen och aktuell(a) temaredaktör(er) finner relevanta utifrån de ovan angivna bedömningsgrunderna granskas därefter av två stycken utvalda oberoende, anonyma granskare, vilka utses av redaktionen. Granskarna sammanställer och sänder sina kommentarer enligt ett granskningsschema som sänds till redaktionen: utbildning-och-larande@his.se som i sin tur kommunicerar dessa till författarna.

Författarinstruktioner

Manuskripten ska vara mellan 4000-7000 ord, exklusive referenser och sammanfattningar. Figurer och bilder skickas som separata dokument för bästa återgivning. För referenser används APA:s referenssystem.

En sammanfattningen (abstract) ska inkluderas (100-200 ord). Den skrivs på engelska (UK) om artikeln är på svenska, danska eller norska. Om manuskriptet är skrivet på engelska skrivs sammanfattningen på svenska. Ange även nyckelord, tre till fem stycken. Nyckelorden skrivs på samma språk som abstractet.

Manuskriptet ska följa följande ordning: titel, sammanfattning, nyckelord, huvudtext, slutnoter, referenser

Identifikation av författaren ska utelämnas från manuskriptet så att det kan sändas anonymt till granskare.

En kort författarpresentation insänds i ett separat dokument. Denna innefattar namn, titel+ämne, författarens-/rnas tillhörighet samt postadress och e-postadress till den första författaren.

Manuskript sänds i Word-format. Brödtexten ska skrivas i Times New Roman, 12 punkter, 1,5 radavstånd, utan rak högermarginal. Om ord eller uttryck ska betonas, använd kursiv stil, inte enkla citattecken. Undvik även fetstil och understrykt text. Skriv ut förkortningar i löpande text. Alltså, istället för att skriva 'd.v.s.' så skriv 'det vill säga'.

Undvik att använda formatmallar. Använd mellanslag vid nytt stycke, ej indrag. Använd slutnoter, ej fotnoter.

Den femte utgåvan av APA:s referenssystem används (med vissa undantag, se nedan).

Om illustrationer i färg används, till exempel diagram, ska en färgskala som gör dem tydliga användas även om rapporten skrivs ut med en svartvit skrivare. Såväl diagram som bilder och/eller tabeller insändes separat och bör ha god kvalité.

Referenser

Viktigt att samtliga förförfattare använder nedanstående riktlinjer för referenshantering!

I löpande text:

Använd APA:s referensangivelse för referenser (Biesta, 2006). När du refererar till en särskild sida; '...' (Biesta, 2006, s. 34).

När du refererar till flera författare så nämn dem alla första gången du refererar till dem, därefter 'et al.'. Till exempel '... (Andersson, Darmond & Pierce, 2008) och därefter '...' (Andersson et al., 2008).

Använd alltid '&', inte 'och' mellan två författarnamn i referensparanteser. Till exempel '...' (Englund & Quennerstedt, 2008).

När du refererar till publikationer som utgivits samma år av en författare så skilj dem åt genom bokstavsangivelse efter årtalet. Till exempel (Bauman, 2000a, 2000b). När du referererar till olika författare så skilj författarna åt med ';'. Till exempel (Andersén, 2011; Stenbäck, 2011; Öhrn, Lundahl & Beach, 2011).

Om författaren är en organisation eller institution och det finns en vedertagen akronym så visa hela namnet första gången du använder den i texten, med akronymen i parentes. Använd därefter bara akronymen. Till exempel, den första gången, '...' (European Commission [EC], 2001) och andra gången '...' (EC, 2001).

Om du citerar i den löpande texten så använd dubbla citationstexten, inte enkla. I blockcitat så följer punkten efter referensangivelsen, inte innan.

I referenslistan:

OBS: ingen punkt efter årtals-parentesen. Till exempel 'Olson (2008) XX' istället för 'Olson (2008). XX'

Tidskriftsartiklar

Clarke, M. & Patrickson, M. (2008) The new convenant of employability. Employee relations, 30(3), 121-141.

Biesta, G. (2006) What's the point of lifelong learning if lifelong learning has no point? On the democratic deficit of policies for lifelong learning. European Educational Research Journal, 5(3-4), 169-80.

Böcker

Högberg, R. (2009) Motstånd och konformitet: om manliga yrkeselevers liv och identitetsskapande i relation till kärnämnena. Linköping: LiU Press.

Strauss, A. & Corbin, J. (1998) Basics of qualitative research (2:a uppl.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Hedke, R. & Zimenkova, T. (Red.) (2012) Education for Civic and Political Participation: A Critical Approach. London: Routledge.

Johansson, J. (2007) Learning to Be(Come) a good European: A critical analysis of the official European Union discourse on European Identity and Higher Education. Dr Avh. Linköping: LiU Press.

Bokkapitel

Lundahl, L. (2010) Valet, vägarna och samhällets stöd. I U. Gruffman, J. Honkanen, L. Lidström, A. Lovén, L. Lundahl, G. Nilsson, G. Schedin (Red.), Att bana vägen mot framtiden: karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv (s. 215-232). Lund: Studentlitteratur.

Stern, S. L. (2007) On solid ground: Essential properties for growing grounded theory. I A. Bryant & K. Charmaz (Red.), The SAGE handbook of grounded theory (s. 114-126). Los Angeles: Sage Publications.

Jacobsson, G. (2004) A European politics for employability: The political discourse of employability of the EU and the OECD. I C. Garsten & K. Jacobsson (Red.), Learning to be employable: New agendas on work, responsibility and learning in a globalized world (s. 42-62). New York: Palgrave Macmillan.

Rapporter, utredningar

SOU 1998:51. Vuxenutbildning och livslångt lärande. Situationen inför och under första året med Kunskapslyftet. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Internet

Solblad, K. (2007) Managing your time. Hämtad 24 april, 2008, från http://www.newsll.st

AoIR (Association of Internet Researchers) (2002) Ethical decision-making and Internet research. Recommendations from the AoIR ethics working committee. Hämtad 18 oktober, 2010, från http://www.aoir.org/reports/ethics.pdf

Konferenspapers

Fejes, A. & Nicoll, K. (2010) Governing elderly care workers: A technology of activation and technique of invitation. Paper presenterat vid den 40:e årliga konferensen SCRUTEA, University of Warwick, UK.

Tidningsartiklar

Clarke, K. (2007) Lifelong Learning for all. World news, 28 Januari, s. 22.

Kontakt:

utbildning-och-larande@his.se

avgående Huvudredaktör:
Urban Carlén, lektor, Högskolan i Skövde

Redaktionsråd:
Sara Irisdotter Aldenmyr, prof. Ped. arbete, Högskolan Dalarna,
Åsa Bartholdsson, docent Socialantropologi, Högskolan Dalarna,
Urban Carlén, lektor Pedagogik/ Tillämpad IT, Högskolan Väst
Magnus Dahstedt, prof. Socialt arbete, Linköpings univ.
Silvia Edling, docent Didaktik, Uppsala univ./ Högskolan i Gävle
Christian Helms Jørgensen, docent, Roskilde univ. Danmark
Anders Jakobsson
, prof. Pedagogik, Malmö Högskola
Ulrika Jepson Wigg, lektor Didaktik, Mälardalens högskola
Monica Johansson, lektor Pedagogik, Göteborgs univ.
Johan Liljestrand, lektor Didaktik, Högskolan i Gävle
Lisbeth Lundahl, prof. Ped.arbete, Umeå univ.
Ann-Marie Markström, docent, Ped.arbete. Linköping univ.
Maria Olson, bitr.prof. Pedagogik, prof. Ped.arbete,
Högskolan i Skövde/Högskolan Dalarna/Stockholms univ.
Kennert Orlenius, prof. Ped.arbete, Högskolan i Borås
Ninni Wahlström, prof. Pedagogik, Linnéuniversitetet

Ansvarig utgivare:
Susanne Gustavsson, lektor Pedagogik, Högskolan i Skövde