Det moderna chefskapet

En populär distinktion inom svenskt arbetsliv är att skilja ledarskap från övrigt chefsarbete och oftast utifrån uppfattningen att chefs viktigaste roll är att vara en ledare som entusiasmerar, motiverar och utvecklar de medarbetare som leder. Samtidigt skall emellertid chefer även verka för att hålla budget och nå ofta ambitiösa produktions- och kvalitetsmål, samt att se till att olika beslut implementeras och riktlinjer efterlevs.

I många situationer kan olika rollförväntningar kring ledarskap och chefskap komma i konflikt med varandra och i detta projekt studeras hur chefer förhåller sig till och hanterar dessa motstridiga krav. Studien genomförs med hjälp av intervjuer och observationer med och av chefer på olika nivåer i svenska större industriföretag där man under en lång tidsperiod arbetat med att stärka chefernas ledarroll. Studien som är finansierad av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse för ekonomisk forskning kommer dels att visa hur cheferna hanterar grundläggande dilemman i chefsarbete, och visa på vägar som chefer kan utveckla för att skapa en mer balanserad chefspraktik ifall det finns behov av detta.

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn: Det moderna chefskapet: I korselden mellan humanism och effektivitetshets

Projekttid: 2017-2020

Finansieras av:
Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse för ekonomisk forskning

Deltagande forskare:
Stefan Tengbland, professor i företagsekonomi 
Margareta Oudhuis, Högskolan i Borås
Agneta Häll, Göteborg