Skandinavisk arbetsorganisation och ledarskap i en globaliserad värld

Studien avser besvara frågan om vilken livskraft skandinavisk arbetsorganisations- och ledarskapsfilosofi besitter i dagens svenska arbetsliv.

Frågan ställs mot bakgrund av att Sverige från att ha varit världsledande inom området utvecklande arbetsorganisation under 1970-1990-talen under 2000-talet i allt högre grad kommit att influeras av skilda globala managementtrender. Men vad har detta egentligen betytt? Utifrån svaret på denna frågeställning avser studien att även utveckla en konceptuell ram för att identifiera särdrag i dagens skandinaviska arbetsorganisations- och ledarskapsfilosofi.

Frågan besvaras genom att ställa upp tre skilda hypoteser: om de skandinaviska organisations- och ledarskapsfilosofierna marginaliserats i det svenska arbetslivet, fortsatt visar prov på stor livskraft eller om snarare en hybridisering ägt rum, där skandinavisk arbetsorganisation och ledarskap blandats upp med utifrån kommande influenser på ett sätt som gör att man kan tala om en ny skandinavisk särart. Fallstudier kommer genomföras på fem skilda produktionsenheter tillhörande företag som varit kända för att använda sig av sådana skandinaviska modeller. Metodologiskt används en kvalitativ ansats med skilda kvalitativa metoder såsom intervjuer, deltagande observationer och dokumentanalys. Analysen görs vidare med utgångspunkt i den ursprungliga skandinaviska organisationsmodellen. Den konceptuella ramen utvecklas allteftersom analysen av det empiriska materialet fortskrider. Det teoretiska ramverket består av institutionell teori och teorier kring skandinaviskt management och högpresterande arbetsorganisation (HPWS and HPWP - High Performance Work Systems/Practices) kommer att användas. Även teorier om organisatorisk resiliens med utgångspunkt i Tengblads & Oudhuis (2014) resursmodell innefattande varierande kombinationer av ekonomiska, tekniska och sociala resurser.

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Skandinavisk arbetsorganisation och ledarskap i en globaliserad värld: Marginalisering, livskraft eller hybridisering?

Projekttid:
2016-01-01 - 2018-12-31

Finansieras av:
FORTE

Medverkande forskare

Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi

Margareta Oudhuis, Högskolan i Borås