Verksamhetsutveckling i vården

För att hantera vårdens utmaningar har sjukhus i allt högre grad tillsatt verksamhetsutvecklartjänster som ska tillföra expertis i förbättringsarbete som sådant, men dessa har haft svårt att få genomslag i utvecklingsarbetet bland annat för att de står för en annan typ av kunskap än vårdprofessionerna. I det här projektet är syftet att analysera verksamhetsutvecklarnas roll i utvecklingsarbetet inom vården.

Det finns mycket forskning om utvecklingsarbete i vården, men den tenderar antingen att vara normativ och handla om att saluföra enskilda metoder för förbättringsarbete eller mer utvärderande och bedömer hur framgångsrikt olika utvecklingsprojekt har varit. Vi tar utgångspunkt i vårdens komplexitet som skapas av dess många olika logiker (t ex medicinsk logik, omvårdnadslogik, managementlogik och politisk logik). Utifrån dessa olika logiker kan förbättring innebära olika saker, vilket utmanar vårdens utvecklingsarbete. Vi använder främst identitetsteori och institutionella logiker för att analysera verksamhetsutvecklarens roll i utvecklingsarbetet, eftersom dessa teorier möjliggör förståelse av handlingar på individnivå. Egna och andras upplevelser av rollen påverkar handlingar, förhållningssätt och därmed också genomslag i utvecklingsarbetet. Vår arbetshypotes är att professionsidentitet, organisatorisk position, formell roll, relation till ledningen mm påverkar detta. Genom kvalitativa fallstudier på 3-4 sjukhus inkluderande intervjuer och observationer vid möten och genom skuggning kommer vi att bidra med evidensbaserad kunskap kring vårdens utvecklingsarbete, betydelsen av identitet samt institutionella logiker påverkan i professionstunga miljöer såsom vården. De utmaningar som vården möter i form av ökat vårdbehov kombinerat med resursbrist är en av hela välfärdssamhällets största samhällsutmaningar. Evidensbaserade forskningsbidrag inom detta område har därmed mycket hög samhällsrelevans utöver rent vetenskaplig relevans.

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Verksamhetsutvecklarens roll i vårdens utvecklingsarbete: identitet och konkurrerande logiker

Projekttid:
2016-01-01 – 2018-12-31

Finansieras av:
FORTE

Medverkande forskare

Thomas Andersson, biträdande professor i företagsekonomi

Roy Liff, gästforskare, Högskolan i Borås