Framtidens företagande

Framtidens företagande är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som studerar fenomen med anknytning till ett livskraftigt närings- och arbetsliv. Forskningen handlar om att studera processer och omvärldsinteraktion som på goda grunder kan antas ha framtiden för sig och att undersöka hur organisationer rent praktiskt kan gå till väga för att hantera interna och externa utmaningar.

Forskningsarbetet sker i nära samverkan med företag och organisationer inom men även utanför Skaraborgsregionen. Läs mer här om hur er organisation kan samverka med Framtidens företagande.

Det övergripande målet med forskningsspecialiseringen Framtidens företagande är att genomföra forskning som bidrar till att skapa mer hållbara organisationer, både privata och offentliga. Den ökande komplexiteten i omvärlden medför att organisationer behöver hantera och balansera många motstridiga intressen och krav. Dysfunktionell styrning och en ineffektiv resursanvändning där anställdas kompetens och engagemang inte tas tillvara utgör exempel på organisationers svårigheter att hantera komplexitet. Dessutom finns det behov av att hantera de utmaningar som är kopplade till hållbar utveckling och digitalisering.

För att hantera dessa problem och utmaningar bedrivs inom Framtidens företagande forskning om hantering av resurser, inte bara ekonomiska resurser utan även andra och speciellt den resurs som medarbetare och ägare till små företag utgör. Detta görs i syfte att visa hur mer hållbara och kunskapsbaserade organisationer kan skapas.

Inom Framtidens företagande eftersträvas en forskarroll med självständiga tänkare som kritiskt reflekterar över de villkor som finns i samhället och inom forskningsverksamhet. Forskarna håller därför akademiska värden om frihet, integritet, ärlighet, respekt, ansvar - inklusive samhällsansvar och kollegialitet högt.  

Forskningen i Framtidens företagande utförs i nära samverkan med det omgivande samhället och tillsammans med samverkansplattformen Centrum för ledarskap och arbetsliv i Skaraborg (CLAS).


Forskningen inom Framtidens företagande bedrivs i nedanstående forskargrupper och under länkarna finns mer information om inriktning, pågående forskningsprojekt, medverkande forskare, mm.

Nedan finns även information om medverkande externa samarbeten, publikationer samt forskningsmiljöns bakgrund och inriktning.

 

Kontakt

Professorer inom framtidens företagande

Desalegn Abraha Gebrekidan - företagsekonomi
Jim Andersén - företagsekonomi
Stefan Tengblad
- företagsekonomi
Susanne Durst - företagsekonomi
Thomas Andersson - företagsekonomi

Biträdande professorer inom framtidens företagande

Inga-Lill Johansson - företagsekonomi
Nomie Eriksson - företagsekonomi