Bakgrund

Framtidens Företagande

Ursprunget till forskningsspecialiseringen var ett utredningsuppdrag från rektor Sigbritt Karlsson i april 2011, vilket avrapporterades under året med rapporten ”Framtidens företagande: en möjlig forskningsprofil vid Högskolan i Skövde?” Etablerandet av Framtidens företagande kom därefter med i Högskolans utvecklingsplan i november 2011 och nästa steg under 2012 var ett arbete med att bilda forskningsgrupper. Under 2013 deltog Framtidens företagande i forskningsutvärderingen ARC13 och erhöll då betygen ”good” och ”very good” i de utvärderade aspekterna. För att ta del av självvärderingsrapport och utvärderingsrapport klicka här.

Under 2014 erhöll Framtidens företagande status som en av fem forskningsspecialiseringar vid Högskolan i Skövde.

Utgångspunkter

En viktig utgångspunkt för forskningsprogrammet är att framtiden skapas kontinuerligt till följd av vad olika aktörer, stater, företag, medarbetare, kunder, medborgare, mm företar sig i interaktion med andra aktörer. Genom att världen är stor och aktörer är sammankopplade med varandra på olika sätt så blir den verklighet som skapas otroligt komplex. Inte desto mindre går det att finna mönster i hur aktörer agerar och det går att förstå vad det är som kan göra ett företag eller organisation framgångsrik. Vi kan alla förbereda oss på att möta framtiden genom att utveckla våra attityder, förhållningssätt, viljan att pröva nytt, bygga ut våra nätverk, lyssna till kundbehov och genom att ha beredskap att agera på ett effektivt och samtidigt flexibelt sätt.  

 En andra utgångspunkt är att utvecklingen av vårt samhälle och ekonomi drivs av aktörer som kan, vill och vågar pröva nya saker och att sedan lära av de erfarenheter som går att dra från dessa försök. Aktörer som av olika anledningar inte prövar nya saker eller är benägna att dra nytta av kunskap som andra har tagit fram riskerar att hamna i utvecklingens bakvatten.

En tredje utgångspunkt är att världen finns runt omkring oss även i det lokala sammanhanget. Världen finns inte där borta utan även med oss här och nu. Lokalt orienterade näringsidkare möter internationell konkurrens alltifrån asiatiska bärplockare och östeuropeiska långtradarchaufförer till internationella vårdkoncerner och konsultföretag. Företagen behöver därför många gånger utveckla ett nytt mindset som går ut på att inga kundrelationer är säkra och stabila utan dessa måste hela tiden vidmakthållas genom engagerat arbete, löpande verksamhetsutveckling och innovationsförmåga, vilket i sin tur ställer krav på ett framsynt ledarskap, kompetensförsörjning och även en finansiell uthållighet.

Inriktning

Vi som arbetar inom Framtidens företagande drivs av vår nyfikenhet och vilja att förstå de problem som företag och organisationer möter och att bidra till att finna bättre lösningar på dessa problem. De teman som vi har specialiserat oss på studera inom Framtidens företagande är:

  • internationaliseringsprocesser
  • marknadsföring genom sociala medier och andra digitala plattformar
  • strategiutveckling i mindre och medelstora företag
  • företagsförnyelse
  • hållbar affärsutveckling
  • ledarskap och medarbetarskap
  • verksamhetsutveckling
  • organisatorisk resiliens (livskraft)
  • knowledge management
  • generationsväxling och ägarskiften
 

Kontakt