Företagsrevitalisering i Skaraborg

Forskargruppen Strategiskt Entreprenörskap driver forskningsprojektet Företagsrevitalisering i Skaraborg. Projektets övergripande syfte är att öka sysselsättningen bland små- och medelstora företag i Skaraborg. Mer specifikt handlar projektet om att förstå vad det är som gör att vissa företag efter lång tid av stabilitet/stagnation återigen kan gå in i nya tillväxtfaser s.k. revitalisering.

Om projektet

I Skaraborg finns många små- och medelstora företag som under lång tid bedrivit en stabil verksamhet. Forskning har visat att den viktigaste orsaken till att dessa företag inte växer är att företagsledningen saknar tillväxtvilja. Trots detta finns det företag som efter år av stabilitet revitaliseras och går in i nya tillväxtfaser. Revitalisering som fenomen är ett relativt outforskat område och därför har forskningsprojektet potential att generera viktig kunskap för beslutsfattare i såväl Skaraborg som på nationell nivå.

Projektet bedrivs i nära samarbete med näringslivscheferna i Skara, Götene, Vara, Essunga och Lidköping samt regionala aktörer som t.ex. Connect Väst. Genom samverkan med aktörer verksamma inom näringslivsutveckling har projektet som ambition att kraftsamla de resurser som finns tillgängliga i Skaraborg för att stärka projektets resultat.

Projekt genomförande

Inledningsvis kommer alla små- och medelstora företag i Skaraborg att kartläggas för att identifiera både företag som har revitaliserats och företag som har potential att revitaliseras (dvs långvarigt stabila företag). Därefter kommer data att samlas in och analyseras från de företag som har revitaliserats för att förstå vilka faktorer som är viktigast för att en framgångsrik revitalisering ska inledas och genomföras.

När de viktigaste faktorerna för revitalisering är kartlagda inleds resultatspridningsfasen där företag från hela Skaraborg med stor revitaliseringspotential kommer att kontaktas. Kontakterna syftar både till att sprida projektets resultat direkt till företagen men också till att rekrytera 20-30 företag till ett revitaliseringsprogram. Revitaliseringsprogrammet syftar till att stödja företag i revitaliseringsprocessen genom rådgivning, workshops samt nätverksbyggande.

Logotyp EU Europeiska regionala utvecklingsfonden Logotyp Skaraborgs Kommunalförbund Logotyp Sparbanksstiftelsen Skaraborg

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn: 
Företagsrevitalisering i Skaraborg

Projekttid: 
2017-2019

Projektbudget:
3,7 mkr. 

Finansieras av: 
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Skaraborgs Kommunalförbund, Sparbanksstiftelsen Skaraborg

Andra partners: 
Skara kommun, Götene Kommun, Vara Kommun, Essunga Kommun, Lidköping Kommun, Connect Väst 

Medverkande forskare

Börje Boerslektor i
företagsekonomi

Christian Jansson, lektor i företagsekonomi

Jim Andersén, bitr. professor företagsekonomi