Hållbar lönsamhet och lönsam hållbarhet

Att arbeta med hållbarhetsfrågor blir allt viktigare för företag av alla storlekar. Då det rör mindre tillverkningsföretag saknas dock ofta ett naturligt tryck från konsumenter och samtidigt upplever dessa företag en allt hårdare konkurrens med krav på kostnadsminskningar och ökad produktivitet.

För mindre företag, med begränsade resurser, kan det dessutom vara svårt att veta vilken form av hållbarhetsarbete som är mest effektivt, såväl ur ett kostnads- som ur ett miljöperspektiv. Forskning i dessa frågor som rör större företag har kunnat påvisa att företag kan stärka sin konkurrenskraft samtidigt som de implementerar olika miljöstrategier. Det är dock av avgörande betydelse att dessa strategier utgår från och anpassas till varje företags egna förutsättningar. För företag som har en kostnadseffektiv produktion kan exempelvis ett miljöarbete som är fokuserat på utsläppsreduceringar vara mest effektivt. Detta kan i sin tur leda till en än mer resurssnål och kostnadseffektiv produktion. Andra företag har mycket starka relationer med sina kunder och leverantörer och för dylika företag kan ett ökat ansvar för produktens totala miljöpåverkan, i en större del av distributionskedjan, vara lämplig. Ytterligare andra företag har ett systematiskt kvalitetsarbete och kan vara certifierade för detta. För dessa företag kan då en miljöcertifiering vara lämplig. Detta eftersom dylika certifieringar likaså kräver en systematik och kontroll över företagets processer.

Detta projekt syftar därför till att till att identifiera och analysera samband mellan olika miljöstrategier och konkurrensstrategier i små- och medelstora företag för att därigenom identifiera resurser och strategier som kan ge en positiv effekt på såväl hållbar utveckling som företags konkurrenskraft. Att kunna påvisa den direkta nyttan med olika miljöstrategier kan således stimulera företag till att fokusera än mer på hållbarhetsfrågor och likaså kan projektet ge vägledning avseende vilka aspekter av hållbarhetsarbete som är mest lämpade att fokusera på utifrån olika företags förutsättningar. Omkring 500 små- och medelstora företag kommer att analyseras.

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Hållbar lönsamhet och lönsam hållbarhet – Identifiering och analys av framgångsrika kombinationer av miljö- och konkurrensstrategier i små- och medelstora tillverkningsföretag.

Projekttid:
2016-07-01 – 2018-12-31

Finansieras av:
Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Tore Browaldhs Stiftelse, 1 MSEK

Medverkande forskare 

Jim Andersén, bitr. professor företagsekonomi

Christian Jansson, lektor i företagsekonomi

Torbjörn Ljungkvist, lektor i företagsekonomi