DidAct

Syftet med projektet är att studera hur lärande i att vårda kan stödjas liksom hur olika pedagogiska arbetsformer och lärandemiljöer påverkar studenternas lärandeprocesser. Grundutbildningen till sjuksköterska är en högre utbildning på grundnivå som leder fram till dubbla examina, dels en yrkesexamen till sjuksköterska dels en kandidatexamen i omvårdnad.

Studenter Hälsa och lärandeSjälvständiga och kritiska bedömningar
Utbildningen till sjuksköterska ska, i likhet med all högre utbildning, vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därtill ska utbildningen ge studenterna: de kunskaper och färdigheter som krävs inom sjuksköterskans område och ansvar, förmågan att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt lösa och urskilja problem samt en beredskap inför kommande arbetsliv och profession.

DidAct en kvalitetsuppföljning 
De övergripande målen för de båda examina som utbildningen till sjuksköterska ska leda fram till framkommer av Högskolelagen samt Högskoleförordningen. På ett nationellt plan finns övergripande mål och en examensordning som är styrande för utbildningen. Varje lärosäte har sedan viss frihet att utforma innehåll, arbetsmetoder och driva utbildningen så länge de nationella målen är styrande och uppfylls. Utbildningarnas resultat, genomförande och kvalitet granskas och utvärderas kontinuerlig av Högskoleverket. Detta actionsforskningsprojekt är därtill en intern kvalitetsuppföljning och utvärdering för att följa och utveckla kvaliteten vid Högskolan i Skövdes utbildning till sjuksköterska.

Frågeställningar:

  • Vilken betydelse har ett tydligt patientperspektiv för studenternas lärandeprocesser och utvecklande av ett etiskt och vårdande förhållningssätt?
  • Vilken betydelse har reflektionsprocesser som stöd för fördjupad förståelse av vårdandet samt för utvecklandet av ett kritiskt och medvetet förhållningssätt?
  • Hur kan lärandeprocesser främjas som integrerar och sammanflätar kunskaper inom olika ämnen såväl som teoretisk kunskap med praktiskt vårdande?
  • Hur kan vårdutbildningar ge stöd för och främja utvecklandet av yrkesidentitet och ett etiskt medvetet förhållningssätt hos kommande sjuksköterskor?

 

Vetenskapliga publikationer

Claesson, K., Berglund, M., & Gustavsson, S. (2016).The character of nursing students’ critical reflection at the end of their education. Journal of Nursing Education and Practice. 2017, Vol. 7, No. 5, DOI: 10.5430/jnep.v7n5p55

Westin, L., Johansson Sundler, A., & Berglund, M. (2015). Students’ experiences of learning in relation to didactic strategies during the first year of a nursing programme: a qualitative study.  BMC Medical Education. 15:49, doi:10.1186/s12909-015-0338-xhttp://www.biomedcentral.com/1472-6920/15/49

Johansson Sundler, A., Pettersson, A., & Berglund, M. (2015). Undergraduate Nursing Students' Experiences When Examining Nursing Skills in Clinical Simulation Laboratories with High-Fidelity Patient Simulators: A Phenomenological Research Study. Nursing Education Today. Accepted 20150420, [Epub a head of print]. Available online 25 April 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2015.04.008. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25943280

Berglund, M., Sjögren, R., & Ekebergh, M. (2012). Reflect and learn together – when two supervisors interact in the learning support process of nurse education. Journal of Nursing Management, (29). 152-158.

Läroböcker

Berglund, M. & Ek, K. Att förstå de didaktiska redskapen i utbildningen. I Berglund, M., & Ekebergh, M. (red). (2015). Reflektion i lärande och vård – en utmaning för sjuksköterskan. Lund: Studentlitteratur.

 

Forskningsgruppens medlemmar

Bitr. Professor
Mia Berglund - Ämnesföreträdare

Ph. D
Lars Westin 

Från Göteborgs Universitet
Ph.D
Susanne Gustavsson

Från Skaraborgs sjukhus
Ph.D
Kicki Claesson