Tonårsflickors hälsa, kan den stödjas med hjälp av KRAFT-givande samtal enskilt eller i grupp?

Det finns en ökning av psykosomatiska symtom som oro och nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och huvudvärk bland unga i skolåldern. Stressrelaterade symtom bland framförallt flickor och ökat antal unga som vårdas på sjukhus för depression och ångest är några exempel på den oroande utvecklingen. Att främja elevers hälsa i skolan är grundläggande för att stödja deras möjligheter att utvecklas så långt som möjligt och nå ett lärande som medför att de avslutar skolan med godkända betyg.

Hälsofrämjande arbete i skolmiljö innebär att alla elever i skolan omfattas av insatser som fokuserar på att skapa hälsa och syftar till att involvera dem som berörs av insatserna. Utgångspunkten är att hälsa och lärande förstås som sammanflätade processer vilka sker i interaktion med andra människor och i ett sammanhang.

Stärka elevers kritiska tänkande
Hälsofrämjande omvårdnads handlingar bygger på att förstå elevers livsvärld i relation till hälsa (Larsson, Johansson Sundler, & Ekebergh, 2012; Larsson, Sundler, & Ekebergh, 2013) och stödjer individers och gruppers i deras försök att hantera vardagliga utmaningar som påverkar deras hälsa (Larsson, Björk, Ekebergh, & Sundler, 2013). Målet är att stärka elevers kritiska tänkande och förmåga att finna strategier för att kunna hantera sina liv. I dialog kan vårdaren använda sina kunskaper för att stärka elevers livskraft och utveckling av hälsa, vilket är positivt inför transition till vuxenvärlden och ett hållbart arbetsliv. 

Reflekterande KRAFT-givande samtal syftar till att stärka personers hälsa och välbefinnande samt den egna förmågan att bemästra sin situation på ett sätt som ger glädje och mening i livet.

Forskargrupp:
Från Högskolan i Skövde, Institutionen för Hälsa och Lärande: Mia Berglund bitr. professor, Catharina Gillsjö, PhD, Margaretha Larsson, PhD.