Mödrars betydelse för att främja hjärt-kärlhälsa

En tvärvetenskaplig forskargrupp av nepalesiska och svenska forskare, bygger nätverk för forskning kring hjärt- kärlsjukdom i Nepal, ett högaktuellt forskningsområde som relaterar till samhälls- och livsstilsförändringar.

Många låg- och medelinkomstländer genomgår idag stora förändringar i sina samhällsstrukturer på ländernas väg mot att bli allt mer industrialiserade. Människor flyttar i hög grad från landsbygden till storstäderna för att söka arbete och bättre levnadsvillkor. Detta kan leda till en ändrad livsstil, med mer stillasittande liv och en kost som innehåller ökad mängd socker och fett. Dessa livsstilsförändringar leder till att sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar ökar. Hjärt-kärlsjukdomar är numera en av de främsta dödsorsakerna även i låg-inkomstländer som Nepal, där trenden även visar en ökning av riskfaktorer och en begränsad kunskap hos befolkningen vad gäller dessa sjukdomar. Grunden för hjärt-kärlsjukdomar läggs i tidig ålder och sjukdomen behöver många år för att utvecklas och bli synlig. Även barn är därmed i riskzonen och föräldrarna får en viktig roll. Att via föräldrarna stödja barnen i en hälsosam livsstil är ett första steg att främja hälsa och därmed förhindra ohälsa i form av framtida hjärt-kärlsjukdomar.

I det nepalesiska samhället är mammorna ansvariga för familjens kosthållning och sina barns vardag. Därför har vi valt att fokusera på mammorna. I vårt tvärvetenskapliga projekt vill vi 1) stödja forskningsinitiativ som handlar om att utveckla, genomföra och utvärdera hur effektiv en hälsoutbildningsinsats för hjärt-kärl hälsa och fysisk aktivitet. Denna kommer att vara riktad till mödrar med barn i åldrarna 1-7 år; 2) Stödja och stärka kapaciteten i forskning och forskarutbildning i Nepal genom utbyte av lärare/forskare, studenter och bibliotekspersonal genom att etablera en forskningsplattform som använder hjärt-kärlsjukdom som forskningsplattform. Den stora synergieffekten av detta samarbete mellan Sverige och Nepal är att det skapar en excellent forskningsmiljö där hälsoutbildningen kan provas i en unik fall-kontroll situation som inte är möjlig i det svenska samhället. Trots stora kulturella och ekonomiska skillnader mellan länderna kan de möjliga positiva resultat med viss försiktighet även överföras till Sverige, t ex till olika migrantgrupper och hälsoutbildningen kan därmed utprovas även här.

Svenska studenter och forskare får en unik möjlighet att delta i forskning som inte är möjlig i Sverige och att få ett kulturellt och intellektuellt utbyte med sina nepalesiska kollegor. Vidare kan svenska lärares/forskares och bibliotekspersonalens kunskap bidra till utvecklingen av forskarutbildningen i Nepal, vilken i dagsläget inte förekommer i organiserad form och till vars utveckling vi i detta forskningsprojekt kommer att bidra. Studenter kommer genomgående att handledas gemensamt av både svenska och nepalesiska forskare, vilket ökar det vetenskapliga utbytet och bidrar till omfattande lärande.

Projektet är således av ömsesidigt vetenskapligt intresse och bidrar till ökad vetenskaplig kunskap och utveckling i både Nepal och Sverige. Vi kommer att inrikta oss på hjärt-kärlsjukdom som forskningsplattform för vårt nätverks- och kompetensbyggande och kommer därmed även att öka kunskapen vilka faktorer som via mammorna skulle kunna bidra positivt till barnens framtida hjärt-kärlhälsa i Nepal, ett land som genomgår stora livsstilsförändringar under sin pågående modernisering. Denna kunskap kan även överföras till mammor i Sverige och framtida utbildningsinsatser även för denna grupp.

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Mödrars betydelse för att främja hjärt-kärlhälsa. Ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete mellan Sverige och Nepal för nätverks- och kompetensbyggande. 

Projekttid: 
2017-2020

Finansieras av: 
Vetenskapsrådet

Medverkande forskare 

Sakari Suominen, professor i folkhälsovetenskap

Gabriele Eiben, lektor i folkhälsovetenskap

Janet Wamby, bibliotekschef

Abhinav Vaidya, docent Kathmandu Medical College, Nepal

Madhusudan Subedi, professor Tribhuvan University, Nepal