Organisering för verksamhetskvalitet inom svensk äldreomsorg: Ett skifte i fokus från vad till hur

Äldreomsorgen står inför en rad viktiga utmaningar såsom att antalet äldre ökar och att dessa utvecklar allt högre förväntningar om omsorgskvalitet. Omsorgskvalitet är mångfacetterad men den viktigaste indikatorn är brukartillfredsställelse. För att fortsatt kunna upprätthålla en hög brukartillfredsställelse finns det därför ett stort behov av kunskap om vilka faktorer som påverkar äldre brukares nöjdhet med omsorgen och en förståelse för varför skillnader uppstår.

Detta projekt formulerades mot denna bakgrund och resultat från Socialstyrelsens årliga "Öppna jämförelser" om äldreomsorgen som driver tesen att det finns relativt stora skillnader mellan svenska kommuners äldreomsorg och att brukarorientering är en potentiell förklaring till dessa skillnader.

Tre sekventiella delstudier

Forskningsprojektet bedrevs i tre sekventiella delstudier som syftade till att beskriva och analysera olika perspektiv på god verksamhet, särskilt brukarorienteringens former och förutsättningar, inom äldreomsorgen. I delstudie 1 gjordes fördjupade analyser av Öppna jämförelser med särskilt fokus på strukturella och processuella faktorers relativa betydelse för att förklara äldre brukares nöjdhet med omsorgen inom både hemtjänst och särskilt boende (äldres perspektiv). I delstudie 2 genomfördes expertintervjuer och fallstudier i form av intervjuer och fältobservationer i två kommuner som nått olika resultat i fråga om äldre brukares upplevelser av omsorgen (chefs- och förvaltningsperspektiv). I delstudie 3 genomfördes en enkätundersökning i 12 kommuner som nått olika utfall ifråga om brukarnöjdhet (medarbetarperspektiv). Projektet har genererat ett stort antal publikationer som listas nedan.

Ingela och Anette berättar om sin vardag inom äldrevården

Projektet i media

Pressmeddelande 2018-06-13: Nöjdhet i äldreomsorgen uppnås genom gott bemötande – inte pengar

Publikationer

Tidskriftsartiklar (referee-granskat)

 • Elfstrand Corlin, T., & Kazemi, A. (2017). Accounting for job satisfaction: Examining the interplay of person and situation. Scandinavian Journal of Psychology, 58, 436-442.
 • Kazemi, A., & Kajonius, P. (2017). Variations in user-oriented elderly care: A multi-level approach. International Journal of Quality and Service Sciences, 9, 138-147.
 • Elfstrand Corlin, T., Kajonius, P., & Kazemi, A. (2017). The impact of personality on person-centered care: A study of care staff in Swedish nursing homes. International Journal of Older People Nursing, 12 (2), 1-10. (awarded with the 2016 International Journal of Older People Nursing Paper Award for Outstanding Methodological Innovation in Gerontological Nursing Research)
 • Kazemi, A., & Kajonius, P. (2016). Cost and satisfaction trends in Swedish elderly home care. Home Health Care Management & Practice, 28, 250-255.
 • Kajonius, P., & Kazemi, A. (2016). Safeness and treatment mitigate the effect of loneliness on satisfaction with elderly care. The Gerontologist, 56, 928–936.
 • Kajonius, P., & Kazemi, A. (2016). Structure and process quality as predictors of satisfaction with elderly care. Health & Social Care in the Community, 24, 699-707.
 • Tengblad, S., Kazemi, A., & Kajonius, P. J. (2016). Brukarorientering och nöjdhet i svensk äldreomsorg. Socialmedicinsk tidskrift, 93, 178-189.
 • Kajonius, P. J., & Kazemi, A. (2016). Advancing the Big Five of user-oriented care and accounting for its variations. International Journal of Health Care Quality Assurance, 29, 162-176.
 • Kajonius, P. J., Kazemi, A., & Tengblad, S. (2016). Organizing principles and management climate in high-performing municipal elderly care. Leadership in Health Services, 29, 82-94.
 • Kazemi, A., & Kajonius, P. (2015). User-oriented elderly care: A validation study in two different settings using observational data. Quality in Ageing and Older Adults, 16, 140-152.
 • Kajonius, P., & Kazemi, A. (2014). Rankning av Sveriges kommuners äldreomsorg i Öppna jämförelser. Socialmedicinsk tidskrift, 91, 323-331.                                                                             

Inskickade manuskript

 • Kajonius, P. J., & Kazemi, A. (2018). Assessing user-oriented health care: An item response theory approach. Manuscript submitted for publication.
 • Kazemi, A., & Kajonius, P. J. (2018). Analyzing resource transactions in elderly care services. Manuscript submitted for publication.

Avhandlingar

 • Kajonius, P. (2015). An inquiry into satisfaction and variations in user-oriented elderly care. Doktorsavhandling, Göteborgs universitet.
 • Kajonius, P. (2014). The impact of care process on satisfaction with elderly care. Licentiatavhandling, Göteborgs universitet.

Konferenspapper

 • Kajonius, P., & Kazemi, A. (May, 2015). Predictors of satisfaction with elderly care services. Conference paper accepted for poster presentation at the European Association of Work and Organizational Psychology Congress, Oslo, Norway.
 • Kajonius, P., & Kazemi, A. (May, 2014). Older persons’ subjective evaluations of care quality: Analyzing the national survey of Swedish elderly care. Conference paper accepted for oral presentation at the 22nd Nordic Congress of Gerontology, Gothenburg, Sweden.
 • Kajonius, P., & Kazemi, A. (May, 2014). Leadership climate in Swedish elderly care. Conference paper accepted for oral presentation at the 9th Nordic Conference on Group and Social Psychology, Linköping, Sweden.
 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn: 
Organisering för verksamhetskvalitet inom svensk äldreomsorg: Ett skifte i fokus från vad till hur 

Projekttid:
2013-2017

Finansieras av: 
Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Medverkande forskare

Stefan Tengblad, professor, Högskolan i Skövde

Petri Kajonius, Högskolan i Skövde