Att skapa en meningsfull vardag

Ingela Fagerström arbetar som enhetschef på Ekedals äldreboende i Skövde. Hon menar att resultatet av Ali Kazemi forskning, stämmer med hennes erfarenheter: för de äldre är bemötandet allra viktigast.

Enhetschef Ingela Fagerström Ekedal äldreboendeIngela Fagerström, Enhetschef Ekedal äldreboende Skövde kommun.

- När jag frågar våra boende vad de tycker är viktigt svarar de alltid personalens bemötande. På andra plats kommer trygghet, säger Ingela och betonat att just bemötande och trygghet ofta går hans i hand.

Ingela har en personalstyrka på 50 personer som fördelar arbetet på 40 boende. Ekedal som funnits i snart fem år har 20 platser för äldre med stort omvårdnadsbehov och 20 platser för personer som lever med långt framskriden demens.

Känslan av ensamhet

Ekedals äldreboende får höga betyg i Skövde kommuns undersökning, men lägre resultat, likt de flesta andra, när det kommer till frågan om ensamhet.
- Även om man har medboende och kompetent personal runtomkring sig, känner man sig ensam. Det beror på att många inte har det sociala nätverk man önskar då anhöriga och vänner inte längre finns kvar i livet. Den känslan är svår att påverka, säger Ingela.

Fokus för Ingela och hennes medarbetare är att de äldre ska känna sig trygga.

-Känslan av otrygghet brukar vara stor när de flyttar till oss. Ofta är det därför de lämnat sitt hem, de klarar inte längre av vardagen. Efter några månader hos oss på Ekedal är trygghetsfaktorn mycket högre vilket även påverkar deras välmående. De vet att vi finns i närheten och tittar till dem då och då. Det bidrar också till att de känner sig mindre ensamma, säger Ingela.

En meningsfull vardag

Det är en sorg att lämna sitt eget boende. Många uttrycker att de inte längre behövs. En av Ingelas viktigaste uppgifter är därför att se de äldre och skapa en meningsfull vardag.

-Det kan vara små saker som att vattna blommor, tömma diskmaskin, fråga om barn och barnbarn. Visa att man är närvarande i samtal. Tack vare vår fritidsledare har vi möjlighet att anordna aktiviteter som sångstunder, bingo mm. Fritidsledaren ser även till att anpassa aktiviteterna så att alla kan vara med. Behöver någon hjälp med att läsa, då sitter hon hos den personen, säger Ingela. 

Den personcentrerade omvårdnad (individens behov i centrum) vi har i Sverige idag kräver ökade resurser. De höga kraven kommer inte bara från nationella riktlinjer, även de äldre har högre krav idag än tidigare.

- En lunch kan pågå i 3 timmar eftersom de äldre vill äta vid olika tidpunkter och alla vill inte äta i matsalen. Det är jätteviktigt för oss att vi kan tillgodose allas önskemål, men det påverkar personalen.

Även vid nyanställningar kan det vara svårt. Antal ansökningar kan vara många, men det är ibland bara någon enstaka som passar in i arbetsgruppen.
-När man väl hittar dessa guldkorn som passar ser man vilken effekt det får, både på teamet och de som vi dagligen vårdar, avslutar Ingela.