Kan digitalt stöd främja munhälsa hos äldre?

Projektet är ett doktorandprojekt som undersöker om äldre personers livskvalitet, hälsa och nutritionstillstånd kan främjas genom att vårdpersonalen med hjälp av en webbaserad utbildning får ökad kunskap och möjlighet att bedöma och identifiera tecken på avvikelser i munhålan.

Att främja bedömning av munhälsa hos äldre personer i kommunal vård med hjälp av digitalt stöd

Antalet äldre ökar i samhället och allt fler äldre människor har kvar sina tänder i hög ålder. Åldrande och sjukdom ökar risken för ohälsa i munnen, t.ex. är muntorrhet en vanlig biverkning av medicinering. En dålig munhälsa ökar risken för att drabbas av lunginflammation samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Andelen äldre personer som behöver insatser av kommunal vård ökar också och flera av dessa äldre kommer att ha behov av att få hjälp med att sköta munhälsan. Bedömning av munhälsa genomförs inte alltid regelbundet och strukturerat, ofta överlåts munvården till den äldre personen själv eller delegeras till outbildad personal. Att inte säkerställa kompetensen vad gäller munhälsa får en rad konsekvenser för vården och inte minst för den äldre personens hälsa och välbefinnande.

Webbaserad utbildning

Det kan vara svårt för vårdverksamheten att kompetensutveckla personalen, ofta är det ett fåtal anställda som får möjlighet att utbilda sig trots att behovet finns hos all vårdpersonal. En kompetensutvecklingsstrategi kan vara att erbjuda ett stödsystem i form av en webbaserad utbildning som är lättillgänglig för vårdverksamheterna och som gör vårdpersonalen till certifierade munhälsobedömare.

Munhälsobedömare på äldreboende

I projektet kommer vårdpersonal på ett antal äldreboende att utbildas till certifierade munhälsobedömare med hjälp av en webbaserad utbildning. Vi kommer med hjälp av enkäter och intervjuer följa upp om utbildningsinsatsen påverkar personalens förmåga att göra munhälsobedömningar och om det ökar antalet iakttagna avvikelser gällande munhälsan. Utöver detta följer vi bland annat också upp de äldre personernas upplevelse av smak, aptit, talförmåga, vikt samt hälsa.

 

Projektledare

Kristina Ek
Institutionen för hälsovetenskaper
Bitr. avd chef/Bitr. professor
E-post: kristina.ek@his.se
Arbete: 0500-448428

Projektet i korthet

Projektets namn: Att främja bedömning av munhälsa hos äldre personer i kommunal vård med hjälp av digitalt stöd.
Projekttid: 2019 – 2023
Finansieras av: Högskolan i Skövde
Andra partners: Centrum för Äldretandvård, Odontologen Göteborgs universitet, Utbildningsföretaget Lära Nära, Jönköping University.

Medverkande forskare 

Kristina Ek
Institutionen för hälsa och lärande
Bitr. avd chef/Bitr. professor

Maria Snögren
Institutionen för hälsovetenskaper
Doktorand i omvårdnad

Irene Eriksson
Institutionen för hälsovetenskaper
Lektor i omvårdnad

Maria Brovall
Avdelningen för omvårdnad
Jönköping University
Docent i omvårdnad