Mother(Father)-Infant-Relation-and-Feelings Scale M(F)IRF

Projektet syftar till att utveckla och validera M(F)IRF skalan. Inom ramen för projektet har en metod för kvalitativ validering av befintlig skala utvecklats.

MFIRF scale

M(F)IRF skalan syftar till en av föräldern självskattat upplevelse av känslan för och relation till barnet. Skalans olika delar kan relateras till teorier och anknytning och föräldrabarn interaktion. Inom projektet finns studier av förstföderskor första veckan efter förlossning (publicerad 2012), förstföderskor 3 månader efter förlossning (publicerad 2014) och förstagångs partners 3 månader efter förlossning (manuskript).

Främja föräldra-barn interaktionen
Skalan kan användas i forskning och i utvärdering av vårdutvecklingsinsatser för att skatta effekter på föräldra-barn interaktionen utifrån förälderns perspektiv. Kunskap om skalans olika delar kan även användas kliniskt i dialog med nyblivna föräldrar för att främja föräldra-barn interaktionen och stärka föräldrarollen.

I projektet återstår en sammanvägning av delstudierna för att värdera och utveckla skalans delar.

Se forskarnas hemsidor för publikationer. Etiskt tillstånd finns; -diarie nr 405 09

Med finansiering från

  • Högskolan i Skövde
  • Skaraborgs Institutet
 

Projektgruppens medlemmar