Bioteknik

Bioteknik kan definieras som användning av organismer, biologiska system eller biologiska processer med syfte att lära sig mer om biologin. Biotekniken omfattar ett stort antal metoder som kan användas för att modifiera levande organismer, biologiska system eller processer och därigenom förbättra produkter såsom läkemedel, grödor, boskap och miljön.

Metoder

Bioteknikgruppen består av forskare från flera discipliner med expertkompetens inom biokemi, mikrobiologi, växtbiologi, genteknik, molekylärbiologi, genetik och systembiologi. I forskningen används olika metoder för att in vivo, in vitro och in silico och med ett helhetsperspektiv studera både organismer och dess omgivning. I de pågående projekten används moderna och avancerade tekniker för att undersöka biologiska processer i mikroorganismer, djur och växter.

Forskningsområden

Forskningen i växtbioteknik är inriktad mot att identifiera och studera gener som kan användas vid utveckling av odlingsväxter med egenskaper som förhindrar eller minska arsenikförekomst i växter, föda samt i miljön.

Forskningen i mikrobiell bioteknik fokuserar på att identifiera och studera gener som kan användas vid utveckling av mikrobiella bioreaktorer för att eliminera eller reducera arsenikförekomst i avloppsvatten från industrin men också i vatten och miljön i allmänhet.

Musselprojektet syftar till att undersöka musslor, deras larver och värdfiskar med målet att utveckla molekylära markörer för artbestämning av musslor och deras larver. De molekylära markören kan användas för att förklara varför musselbestånd har en dålig föryngring.

Varningssymbol

Kontakt

Forskningsgruppens medlemmar

Professor
Abul Mandal

Docent
Mikael Ejdebäck

Lektor
Maria Algerin