BIstånd - en kartläggning av egenskaperna hos nordiska bin

Vi har nog alla sett ett bi landa på en blomma. Biet en av våra pollinatörer – de som ger oss våra livsviktiga grödor. Faktum är att bin är nödvändiga för mänsklighetens överlevnad. De senaste årens rapporter visar dock att våra bin inte mår så bra. Därför ska vi i vårt forskningsprojekt, BIstånd till nordiska bin, jämföra biraser som idag används inom svensk och norsk biodling. Vilka egenskaper hos våra olika raser kan tillsammans utgöra framtidens bi?

Bi som pollinerarNär vi genomför våra jämförelser kommer vi på ett systematiskt sätt att dokumentera de egenskaper hos biet som har betydelse för avkastningen och för pollinering av vilda och odlade växter, och som varierar med klimat- och miljöförhållanden. Resultaten kommer att vara viktiga för att bygga en framtida bihållning och biavel i ett snabbt föränderligt klimat med mer resistenta nordiska bin. 

Våra bin

Tambin, även kallat honungsbiet, har mycket gamla anor i Europa och många lokalt anpassade raser har utvecklats under flera tusen år. I Skandinavien har vi det nordiska biet (Apis mellifera mellifera) som idag är en hotad ras. Både våra tambin och vildbin utför kritiskt viktiga ekosystemtjänster, framförallt är de pollinerare av våra vilda växter och nyttoväxter. Det ekonomiska värdet är mycket stort och vi är beroende av ett välmående bisamhälle.

Vad gäller tambiet så varierar de olika arterna och underarternas egenskaper kring att hitta föda och effekten av deras pollinering. Forskning visar att de har utvecklat lokala anpassningar till miljö och klimat men medparten av vår kunskap vilar på anekdotisk grund och är i stort behov av vetenskaplig underbyggnad genom systematisk insamling av data i jämförande studier över längre tid. 

Sätter upp fem bigårdar i Norge och Sverige 

BIstånd till nordiska bin är ett norskt-svenskt samarbete, tillsammans kommer vi att sätta upp fem bigårdar i Norge och Sverige där alla raser (A. m. mellifera, carnica, ligustica och Buckfast hybrid) undersöks parallellt med olika metoder. Man kommer bland annat att titta på arbetarbiets livslängd, pollenspektrum och diversiteten hos insamlat pollen, samt biets resistens mot patogener. Resultaten kommer att vara viktiga för att bygga en framtida bihållning och biavel i ett snabbt föränderligt klimat med mer resistenta nordiska bin. 

Vill skapa medvetenhet hos allmänheten

Det kommer årligen alarmerande rapporter kring minskningen av pollinatörer. Därför är en viktig del att sprida kunskap och medvetenhet hos allmänheten om projektet, det nordiska biet och dess viktiga funktion i vårt ekosystem. 

Projektet i media

Pressmeddelande: EU-projekt med det nordiska biet i fokus

Projektets partnersPartners i projektet Bistånd

Projektets finansiär

 

För mer information

Sonja Leidenberger
Institutionen för biovetenskap
Bitr. lektor i biovetenskap
E-post: sonja.leidenberger@his.se
Arbete: 0500-448666

Projektledare

  • Stiftelsen Nordens Ark (svensk projektägare)
  • Norges Birøkterlag (norsk projektägare)

Projektet i korthet

Projektets namn: BIstånd till nordiska bin – unik resurs för framtidens ekosystemtjänster

Projekttid: 2019-01-01 till 2021-12-31

Finansieras av: INTERREG Sverige-Norge Europeiska regionala utvecklingsfonden

Andra partners: Högskolan i Skövde, Umeå Universitet och Göteborgs Universitet.

Medverkande forskare

Sonja Leidenberger
Institutionen för biovetenskap
Bitr. lektor i biovetenskap

Niclas Norrström
Institutionen för biovetenskap
Lektor i biovetenskap